Pozew o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Sąd Rejonowy ……………………….
Wydział Cywilny …………………….

Powód: ………………………………….
………………………………….

Pozwany: ………………………………..
………………………………….

Wartość przedmiotu sporu: ……….. zł

 

Pozew o umorzenie postępowania egzekucyjnego

 
W imieniu własnym wnoszę o:

1. Umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika Sądu Rejonowego w………………… w sprawie …………………………… przeciwko ……………………………………………………………………………..

2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

3. Przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności powoda.

4. Zabezpieczenie powództwa przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego z ruchomości, wszczętego przez komornika Sądu Rejonowego …………………… w sprawie ………………………………… przeciwko powodowi sygn. akt …………………………………. do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.

 

Uzasadnienie
Komornik Sądu Rejonowego ……………………………… dnia ………………… roku wszczął na rzecz pozwanego egzekucję z ruchomości powoda zajmując ……………………….. Podstawą wszczęcia egzekucji jest wyciąg z ksiąg bankowych pozwanego stwierdzający zadłużenie powoda na kwotę ……………………………………………..

Dowód: zawiadomienie o wszczęciu egzekucji.

(Powód zaprzecza twierdzeniu, istnienia należności banku.) …………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Wobec powyższego uzasadniony jest wniosek o zabezpieczenie powództwa, oraz samo powództwo.

 

 
………………………………….
Podpis Powoda

Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

Sąd Rejonowy ……………………………….

Sąd Pracy w ………………………………………..

Powód: …………………………………………………………

              …………………………………………………………

              …………………………………………………………

Pozwany: ……………………………………………………..

               ………………………………………………………..

               ………………………………………………………..

Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

 

Wobec odmowy  sprostowania świadectwa pracy z dnia ……………………… przez pozwanego

pracodawcę powód wnosi o:

 

Orzeczenie w wyroku że prostuje się świadectwo pracy powoda wydane w dniu …………………….

przez pozwanego pracodawcę w następujący sposób: ………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania wraz z

kosztami zastępstwa.

 

Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda.

 

Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c.

 

Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności wyrokowi wydanemu z uznania i wyrokowi zaocznemu.

Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej .

 

 

Uzasadnienie:

 

 

W oparciu o art. ……………………………………………..

Pozwany nie uwzględnił wniosku powoda z dnia ………………………………………………….. o

sprostowanie świadectwa pracy

Dowód: pismo pozwanego z dnia……………………………………………………………………………………

 

Pozwany w piśmie z dnia……………….. odmówił sprostowania świadectwa pracy, zatem powód

zachowując  siedmiodniowy termin wnosi o sprostowanie .

 

Powód powołuje się na okoliczności, potwierdzające, że świadectwo pracy jest niezgodne z prawdą, a w szczególności: ……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

……………………………………………………..

Podpis powoda