Pozew o zapłatę odszkodowania wskutek nie wydania w terminie świadectwa pracy

Sąd Rejonowy ………………….

Sąd Pracy  w ……………………….

Powód: ………………………………………

                              ………………………………………

                              ………………………………………

Pozwany: ……………………………………

                               ………………………………………

                              ……………………………………….

 

 

Pozew o zapłatę odszkodowania wskutek  nie wydania w terminie świadectwa pracy

 

W imieniu własnym wnoszę o:

 

1.Zasądzenie od pozwanego pracodawcy na rzecz powoda kwoty w wysokości ………… zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia zwłoki w zapłacie do dnia zapłaty.

 

2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa.

 

3. Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda.

 

4. Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c.

 

5. Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej.

 

 

Uzasadnienie

Powód oparł pozew na art. ……………….. oraz następującym stanie faktycznym:

 

Pozwany nie wystawił powodowi świadectwo pracy.

 

Dowód: pismo powoda do pozwanego o wydanie świadectwa pracy

 

Pozwany nie wydał  świadectwa pracy powodowi. Z tego powodu powód pozostał bez pracy od dnia …………………………. r. do ……………………………. r. i wskutek tego żąda od pozwanego pracodawcy zapłaty odszkodowania za okres ……………………….. .

Pozwany mimo wezwania do dobrowolnej zapłaty odszkodowania nie zapłacił, ani też nie wydał świadectwa pracy.

 

Dowód: pismo powoda o odszkodowanie

 

W tej sytuacji pozew jest uzasadniony.

 

…………………………………………………………………..

Podpis powoda

 

Pozew o przywrócenie do pracy

Sąd Rejonowy ……………………………….

Sąd Pracy w ………………………………………..

Powód: …………………………………………………………

               ………………………………………………………..

               ………………………………………………………..

Pozwany: ……………………………………………………..

               ………………………………………………………..

               ………………………………………………………..

 

 

o przywrócenie do pracy i zapłatę …….. zł.

 

 

Pozew o przywrócenie do pracy lub zapłatę odszkodowania z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

  

Przywrócenie powoda do pracy u pozwanego pracodawcy na dotychczasowym stanowisku ……………………………………………….. pracy przy zachowaniu dotychczasowych warunków pracy i płacy.

 

Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty w wysokości ……………………………… zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia zwłoki w zapłacie do dnia zapłaty.

 

Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa.

 

Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda.

 

Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c.

 

Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej.

Uzasadnienie

Pozwany rozwiązał umowę o pracę z powodem bez wypowiedzenia. Powód został o tym poinformowany przez  pracodawcę w piśmie z dnia ………………………………………  r.

Dowód: Pismo pozwanego

Powód opiera pozew na art. ………………………………….

Oraz stanie faktycznym:………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

…………………………………………………..

Podpis powoda