Weksel trasowany z zakazem indosów

 

 

 

Weksel trasowany z zakazem indosów

 

 

 

 

…………………………………                           ………………………………                   …………………………………

(miejsce wystawienia)                                     (data wystawienia)                                               (suma pieniężna)

 

 

 

 

……………………………………………………. zapłacę za ten weksel trasowany bez indosu na zlecenie

(data płatności)

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(osoba na zlecenie której weksel ma być zapłacony)

 

 

 

sumę…………………………………………………………………………………………………………………………….

(suma pieniężna słownie)

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………

(podpis wystawcy weksla)

 

 

………………………………………………………………………

(miejsce płatności weksla)

 

Weksel trasowany z klauzulą

 

Weksel trasowany z klauzulą “bez protestu”

 

 

 

 

………………………………………..                           …………………………………….                ……………………….

(miejsce wystawienia)                                          (data wystawienia)                                  (suma pieniężna)

 

 

 

 

 

………………………………………….. zapłaci bez protestu za ten weksel trasowany na zlecenie

(data płatności)

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(osoba na zlecenie której weksel ma być zapłacony)

 

 

 

sumę ……………………………………………………………………………………………………

(suma pieniężna słownie)

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………

podpis wystawcy weksla

 

 

 

……………………………………………………………………….

miejsce płatności weksla

 

 

Poręczony weksel trasowany

Poręczony weksel trasowany

 

 

 

 

……………………………………             ………………………………             ………………………………..

(miejsce wystawienia)                       (data wystawienia)                            (suma pieniężna)

 

 

 

 

………………………………………………………………..  zapłacę za ten weksel trasowany na zlecenie

(data płatności)

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(osoba na zlecenie której weksel ma być zapłacony)

 

 

 

sumę……………………………………………………………………………………………

(suma pieniężna słownie)

 

 

 

……………………………….

(podpis wystawcy weksla)

 

 

 

 

 

Akceptuje  ………………………………………………………….

( nazwisko trasata )

 

 

……………………………..

(podpis wystawcy weksla)

 

 

………………………………………….

(miejsce płatności weksla)

 

 

 

Poręczam za akceptanta (aval)

 

 

 

……………………………………

podpis poręczyciela

 

 

Indos

 

 

Indos

(druga strona weksla)

 

Ustępuję na zlecenie ………………………………………………………………………………………………………

(nazwa indosanta)

 

 

……………………………………………..                                                   ……………………………………………….

indosariusz                                                                                               data, miejsce płatności

 

Indos bez obligu

 

 

Indos

(druga strona weksla)

 

 

 

Ustępuję na zlecenie ……………………………………………………………………………………. bez obligu

(nazwa indosanta)

 

 

 

 

 

 

………………………………………….                                       ……………………………………………….

indosariusz                                                          data, miejsce płatności

 

Deklaracja wekslowa

Deklaracja wekslowa

 

 

 

zawarta w ……………………………………. dnia ……………………………………………………….. pomiędzy

………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym

dalej Remitentem, a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Wystawcą weksla.

 

§ 1

 

Porozumienie to reguluje sposób w jaki Remitent wypełni weksel własny niezupełny w chwili

wystawienia (weksel własny in blanco) wystawiony na zabezpieczenie sumy wierzytelności

powstałej w wyniku umowy …………………………………………………………………………………………..

zawartej w …………………………………………………… dnia ……………………………………….. pomiędzy

Remitentem a Wystawcą weksla.

 

I tak:

 

Remitent ma prawo wpisać sumę wekslową w wysokości zobowiązania wynikającego  z ww. umowy pomniejszonego odpowiednio o wpłaty dokonane na poczet tego zobowiązania, oraz powiększonego o odsetki umowne należne w dacie płatności weksla;

Remitent jako dzień płatności weksla wpisze dzień następujący po 14 dniach od daty wymagalności wierzytelności z tytułu ww. umowy;

Remitent jako miejsce płatności wpisze miejsce swojej siedziby (miejsca zamieszkania) właściwej w dniu płatności weksla;

Remitent  w miejsce osoby, na której rzecz ma nastąpić zapłata wpisze siebie;

Remitent jako dzień wystawienia weksla wpisze dzień następujący po dniu wymagalności wierzytelności z tytułu ww. umowy.

 

§ 2

 

Wystawca weksla na blankiecie wekslowym złoży swój podpis oraz wpisze miejsce wystawienia weksla.

 

§ 3

 

W przypadku gdy Wystawca weksla spłaci Remitentowi cała sumę wierzytelności z tytułu umowy, o której mowa w § 1 niniejszego Porozumienia w dniu, w którym stanie się ona wymagalna Remitent zwróci Wystawcy weksla weksel, o którym mowa w  § 1 niniejszego Porozumienia.

 

§ 4

 

W sprawach nieuregulowanych co do weksla stosuje się przepisy Prawa wekslowego, w sprawach dotyczących niniejszej umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Wekslowego.

 

 

 

 

……………………………………………..                                                             ……………………………………………..

Remitent                                                                                                   Wystawca weksla

 

Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę

…………………………… , dnia ……………………

 

Urząd Miasta ………………………..

Wydział Urbanistyki i Architektury

 

 

 

 

WNIOSEK

O ZMIANĘ DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ

 

 

 

Inwestor ……………………………………………………………………………………………………………………………

adres, nr telefonu kontaktowego……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

na podstawie art. 36a §1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  ,

wnoszę o zmianę decyzji pozwolenia na budowę nr ………………………. z dnia ………………………… znak

…………………………………………………………………………………………………………………………………,

realizowanego na terenie działki nr …………………………………………………ark…………………………..  obręb

 ………………………………., położonej przy ul. …………………………………………. w ………………………………

w zakresie:

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaje obiektów bądź robót budowlanych)

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Załączniki1) :

 1. projekt budowlany zamienny w 4 egzemplarzach wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami, wymaganiami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy Prawo budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu,
 2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ,
 3. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 4. oryginał decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla wnioskowanej inwestycji, jeżeli była wymagana  zgodnie z art. 33 ust.2 pkt 3 ustawy Prawo budowlane  ,
 5. oryginał pierwotnej decyzji pozwolenia na budowę,
 6. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem,
 7. dowód zapłaty opłaty skarbowej kwota: ………….. PLN ,

słownie …………………………………………………………………………………,  data wpłaty ……….. .

 1. ewentualne inne …………………………………………………………………………………………………………

(np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

 

 

 

…………….                                                                                       …………………………………………

1) niepotrzebne skreślić                                                                                                      (podpis inwestora lub pełnomocnika)

 

 

Zgłoszenie robót budowlanych

……………………… dnia ………………..

Urząd Miasta…………………………

w ………………………………………..

Wnioskodawca:

………………………………………………..

……………………………………………….

 

 

Zgłoszenie robót budowlanych

 

 

 

W oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414)

zgłaszam budowę …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(dokładna nazwa i adres inwestycji)

 

 

………………………………………………….

Podpis

 

 

 

Załączniki:

1. szkic inwestycji

2. pozwolenia wymagane przepisami szczególnymi

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

…………………………….                                                                                                                  ………………………………

(nr rejestru organu                                                                                                                      (miejscowość i data)

     właściwego do

wydania pozwolenia)

 

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ1

PREZYDENT MIASTA …………….

Inwestor: …………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres)

 

na podstawie art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  wnoszę o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę1):

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego,

rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych,

oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego, arkusza oraz numeru działki ewidencyjnej)

 

Do wniosku o pozwolenie na budowę dołączam1):

1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane  ,

2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

4) specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane ,

5) postanowienie o uzgodnieniu, z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej, projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy  Prawo budowlane,

6) upoważnienie udzielone osobie działającej w moim imieniu.

 

…………………………………………..

(podpis inwestora lub osoby przez

niego upoważnionej)

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę dołączam 1):

1) zgodę właściciela obiektu,

2) szkic usytuowania obiektu budowlanego,

3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,

4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,

5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane

przepisami szczególnymi,

6) w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu,

7) upoważnienie udzielone osobie działającej w moim imieniu.

 

…………………………………………..

(podpis inwestora lub osoby przez

niego upoważnionej)

 

___________________

1)                Niepotrzebne skreślić

 

 

 

Dane statystyczne dotyczące wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę 1)

 

 1. Inwestor : …………………………………………………………………………………………………………………..

adres inwestora, nr telefonu kontaktowego :……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

położenie, nazwa i rodzaj inwestycji : …………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

charakterystyka budynku :

–         powierzchnia zabudowy …………………………………………………………………………………… m2

–         powierzchnia całkowita  …………………………………………………………………………………… m2

–         powierzchnia użytkowa  …………………………………………………………………………………… m2

–         kubatura  ………………………………………………………………………………………………………… m3

–         ilość izb (kuchnia + pokoje) ……………………………………………………………………………… szt.

–         ilość mieszkań ………………………………………………………………………………………………… szt.

–         liczba lokali użytkowych …………………………………………………………………………………. szt.

klasa odporności ogniowej budynku  A ;  B ;  C ;  D ;  E ;  F1)

kategoria zagrożenia ludzi ……………………………………………………………………………………………

rodzaj stropu ………………………………………………………………………………………………………………

konstrukcja i pokrycie dachu ………………………………………………………………………………………..

 

 1. Budynki jednorodzinne :

 

1. liczba kondygnacji :

– nadziemnych (tylko mieszkalne) ……………………………………………………………………………..

– podziemnych ………………………………………………………………………………………………………..

 

2. podpiwniczenie1) :

– pełne                                  tak / nie

– częściowe                          tak / nie

– bez podpiwniczenia           tak / nie

3. instalacje wewnętrzne1) :

– elektryczna                        tak / nie

– wodociągowa                    tak / nie

– kanalizacyjna                    tak / nie

– gazowa                              tak / nie

– centralne ogrzewanie (czynnik grzewczy) ………………………………………………………………..

4. powierzchnia użytkowa lokali wbudowanych , niemieszkalnych ; jakie ?

(nie uwzględniać garażu)  ………………………………………………………….m2 .

 

 1. Budynki wielorodzinne:

1. technologia wykonania:

– tradycyjna udoskonalona ………………………………………………………………………………………

 

– monolityczna ………………………………………………………………………………………………………

 

– inna ……………………………………………………………………………………………………………………

 

 

2. ilość mieszkań wg liczby izb:

– jednoizbowe ……………………………………….

– dwuizbowe …………………………………………

– trzyizbowe …………………………………………

– czteroizbowe ………………………………………

– pięcioizbowe i więcej ………………………….

 

3. powierzchnia lokali niemieszkalnych , wbudowanych np. handlowe , usługowe itp.

………………………………………………………..m2

 

 1. Sieci:

 

 1. wodociągowe …………………………………..mb

 

 1. kanalizacji sanitarnej ………………………..mb

 

 1. kanalizacji deszczowej ……………………..mb

 

 1. gazowe ……………………………………………mb

 

 1. energetyczne …………………………………..mb

 

 1. telekomunikacyjne …………………………..mb

 

 

 

Sporządził : ……………………………………..

 

 

1)  niepotrzebne skreślić

 

 

.

 

Wniosek o wydanie dziennika budowy

                                                                                                                       ……………….., dnia………

 

……………………………………………………

……………………………………………………

 

……………………………………………………

Inwestor (imię i nazwisko lub nazwa, adres)

Urząd Miasta ……………………………

                                                                                                       Wydział Urbanistyki i Architektury

 

 

WNIOSEK O WYDANIE DZIENNIKA BUDOWY

  

 

dla inwestycji realizowanej na podstawie

pozwolenia na budowę / rozbiórkę, zgłoszenia budowy / rozbiórki

z dnia ……………………

Nr decyzji………z

znak sprawy UA ………………………………

Inwestycja …………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………..

Adres prowadzenia robót …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

                                                                                         ……..……………………………………………………………….

(podpis Inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)