Zaświadczenie o wynagrodzeniu

…………………………………..                                                                                                          ……………………

    (pieczątka firmowa)                                                                                                                   (miejscowość, data)

 

 

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków

 

 

 

Niniejszym poświadczam, że Pan(i) ……………………………………………………………………………

zamieszkał(a) …………………………………………………………………………………………………………….

nr PESEL ………………………………………………………………………………………………………………….

jest zatrudniona w ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………na podstawie

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę)

 

zawartej na czas …………………………………………………………………………………………………………

(określony, nieokreślony, wykonywania określonej pracy, próbny)

od dnia ………………………………………………………. do dnia ………………………………………………..

na stanowisku ……………………………………………………………………………………………………………

ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem z okresu ostatnich………….  miesięcy w wysokości ………………………………………………………………………………………………………………..

(brutto, netto)

 

 

Wynagrodzenie powyższe nie podlega/podlega zajęciu w kwocie ………………….. miesięcznie

od dnia ………………………………………….. do dnia …………………………………………………………….

 

Pracownik nie znajduje/znajduje się w okresie rozwiązania/wypowiedzenia umowy o pracę.

 

 

 

                                                                                    ……………………………………………….

                                                                                             (podpis osoby uprawnionej)

 

Wypowiedzenie warunków pracy

…………………………………………….                                                                              ………………………..

(pracodawca oraz jego siedziba                                                                                    (miejscowość, data)

lub miejsce zamieszkania)

 

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy

przez pracodawcę

 

Wypowiadam Panu(i)……………………………………………………….. z dniem ………………………………

następujące warunki pracy i płacy wynikające z umowy o pracę zawartej dnia …………………….

a) ………………………………………………………………………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………………………………………………………………………..

w związku z…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie)

Po upływie okresu wypowiedzenia tj. od dnia ………………….., będą obowiązywały następujące warunki umowy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nowy rodzaj pracy, wynagrodzenia itp.)

 

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Jeżeli przed upływem połowy okresu dokonanego wypowiedzenia , tj. do dnia ……………………., nie złoży Pan(i) oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków, będzie to uznane za zgodę na zaproponowane warunki. Złożenie oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków powoduje rozwiązanie stosunku pracy z upływem okresu wypowiedzenia.

 

Od niniejszego wypowiedzenia warunków płacy i pracy wynikających z umowy o pracę, o której mowa wyżej służy Panu(i) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w ……………………………………………….. w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

 

 

 

………………………………………………………..

(pieczęć i podpis pracodawcy

lub osoby działającej w jego imieniu)

 

Wypowiedzenie umowy o pracę za skróconym okresem wypowiedzenia

……………………………………………..                                                                 …………………………………………..

(pracodawca oraz jego siedziba                                                                                                     (miejscowość, data)

lub miejsce zamieszkania)

 

 

Wypowiedzenie umowy o pracę

przez pracodawcę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

 

 

Z dniem ………………………….  wypowiadam Panu(i) …………………………………………………………………………………………………………………………………….umowę o pracę z dnia …………………………………………………………. z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia, który wynosi ……………………………………………………………………………… i upłynie w dniu …………………………………………………………………………………………………………….

(wskazać długość okresu wypowiedzenia)

Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie)

Od wypowiedzenia umowy służy Panu(i) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w ………………………………………….. w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

 

 

………………………………………….

(pieczęć i podpis pracodawcy

lub osoby działającej w jego imieniu)

 

 

 

 

……………………………………………………………………………..

(potwierdzenie odbioru – podpis pracownika i data)

 

 

 

Wniosek o urlop bezpłatny

…………………………, dnia……………

………………………………………………….

  imię i nazwisko, stanowisko

 

 

 

 

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

(pracodawca)

 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU BEZPŁATNEGO

 

 

Proszę o udzielenie mi urlopu bezpłatnego w wymiarze ………………………………………………. dni

od dnia……………………………………………………. do dnia ……………………………………………………….

Swój wniosek motywuję…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

…………………………….

                                                                                                     podpis pracownika

Upoważnienie do potwierdzania sald i podpisywania faktur

UPOWAŻNIENIE POTWIERDZANIA SALD I PODPISYWANIA FAKTUR

 

 

 

…………………………………………………….

                                                                                                         (miejscowość i data)

 

 

upoważnienie

 

 

Niniejszym upoważniam:

Pana/Panią, zamieszkałego/łą  ……………………………………………………………………, legitymującą się dowodem osobistym serii ………………………., o numerze ……………………………

 

do potwierdzania sald rozrachunków z kontrahentami ……………………………………………………. oraz podpisywania

(nazwa firmy)

faktur VAT w imieniu i na rzecz tej spółki.

 

Niniejsze upoważnienie jest skuteczne do ……………………………… roku.

 

………………………………………………………….

(podpis osoby udzielającej upoważnienia)

 

Umowa zlecenia udzialu w posiedzeniu

 UMOWA ZLECENIA UDZIAŁU W POSIEDZENIU

 

 

 

zawarta  dnia ………………………… w ………………………………………………………………….. pomiędzy

……………………………………………………………. przy ul. ………………………………………………………..,

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym pod nr Rej. …………………………………………………………….,

reprezentowanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej……………………………..zwaną dalej Spółką

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zam. w ……………………………………. przy ul. ………………………………………………………………………

legitymującym się dowodem osobistym seria ……………………………..nr………………………………… zwanym dalej Zleceniobiorcą.

§ 1

 

Spółka zleca Zleceniobiorcy  wzięcie udziału w posiedzeniu Zarządu Spółki, które odbędzie się dnia …………………………. o godz. ………………………. w siedzibie Spółki.

 

§ 2

 

Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zlecenia osobie trzeciej.

 

§ 3

 

Za wzięcie udziału w posiedzeniu Spółka wypłaci Zleceniobiorcy kwotę ……………………….. zł.

 

§ 4

 

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 5

 

Umowę sporządzono w……….. jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzyma Zleceniobiorca.

 

 

 

……………………………………………….                                                …………………………………………………..

Spółka                                                                                        Zleceniobiorca

 

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

  

 

…………………………………….                                                                                          …………………………………..

(Pieczęć pracodawcy)                                                                                                                   (miejscowość , data)

 

……………………………………………

  numer REGON – EKD

 

 

 

UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI

PO USTANIU STOSUNKU PRACY

 

 

zawarta  dnia ……………………. w ………………………………………………………………………. pomiędzy

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Pracodawcą

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Pracownikiem

§ 1

 

W związku z dostępem Pracownika do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę, Pracownik zobowiązuje się do niepodejmowania działalności konkurencyjnej oraz do tego, że nie będzie świadczył pracy w ramach stosunku pracy ani też na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną po ustaniu stosunku pracy.

§ 2

 

Czas trwania zakazu określonego w § 1 wynosi …………………………………………………. od momentu rozwiązania umowy o pracę bądź jej wygaśnięcia.

§ 3

 

1. W okresie o którym mowa w § 2 Pracodawca wypłaci Pracownikowi odszkodowanie w wysokości …………………………………………………… zł, co stanowi ……………….% wynagrodzenia otrzymywanego przez Pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.

2. Odszkodowanie o którym mowa w punkcie 1. będzie wypłacane w miesięcznych, równych ratach do ……………………………………………. dnia każdego miesiąca przez okres trwania zakazu.

 

§ 4

Przez działalność konkurencyjną w rozumieniu niniejszej umowy uważa się

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

§ 5

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

……………………………………                                         ………………………………………………………

(podpis pracownika)                                        (pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby uprawnionej do

                                                                                                  działania w jego imieniu)

 

Umowa o wykorzystaniu prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych

UMOWA O WYKORZYSTANIE PRYWATNEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO DO CELÓW SŁUŻBOWYCH

zawarta dnia …………………….w …………………………………………………………………………. pomiędzy

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Pracodawcą

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zamieszkałym w ……………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Pracownikiem.

§ 1

Pracownik oświadcza, że jest właścicielem samochodu marki ………………… o pojemności silnika …………………………………

nr rejestracyjny ………………………..

§ 2

Strony uzgadniają warunki używania do celów służbowych samochodu określonego w § 1 .:

………………………………………………………………………………………………..

§ 3

1.  W zamian za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach zamiejscowych pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu za jeden kilometr przebiegu na podstawie przepisów w sprawie używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów do celów służbowych.

2.  Każdorazowo pracodawca określa wysokość zwrotu na podstawie polecenia wyjazdu służbowego w wysokości iloczynu przejechanych kilometrów  przez obowiązującą stawkę za jeden kilometr w myśl przepisów o których mowa w ust. 1

§ 4

Koszty o których mowa w § 3 zostaną zwrócone Pracownikowi tylko wtedy gdy Pracodawca wyrazi zgodę na skorzystanie z prywatnego samochodu Pracownika w celu służbowym.

§ 5

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez strony bez wypowiedzenia.

§ 6

Zmiany do umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mieć będą przepisy zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25.06.1996 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (M. P. nr 39 poz. 387 z puźn. zm.), rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26.03.1998 r. w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli, motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. 41 poz. 239) oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

……………………………………………….                                     …………………………………………

       podpis pracownika                                                                       podpis pracodawcy

Umowa o współpracy

  

UMOWA O WSPÓŁPRACY

 

zawarta  dnia ……………………………… w ……………………………………………………………….pomiędzy

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwaną dalej Dystrybutorem

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez

………………………………………………………………………………………………………………………………….. .

zwaną dalej Odbiorcą,

§ 1.

 

1.  W niniejszej umowie ustala się zasady współpracy  pomiędzy Dystrybutorem a Odbiorcą, polegającą na sprzedaży produktów objętych ofertą handlową Dystrybutora. Za podlegające umowie uważa się towary zestawione w aktualnym cenniku i drukowane w ofertach handlowych ………………………………………………………………………………………………………………..

2. Odbiorca oświadcza, że w chwili zawierania niniejszej umowy nie jest prowadzone przeciw niemu postępowanie upadłościowe lub układowe a prowadzona działalność gospodarcza obejmuje usługi w zakresie objętym niniejszą umową.

 

§ 2.

Odbiorca zobowiązuje się do:

1. Pozyskiwanie nabywców na towary handlowe oferowane przez Dystrybutora.

2. Odbiór zamawianego towaru i terminowe regulowanie należności za zakupiony towar.

3. Reklamowanie i promowanie produktów za pomocą środków marketingowych w sposób odpowiedni i dostosowany do warunków rynkowych.

4. Przedstawianie propozycji dotyczących zmian w ofercie handlowej, nowych produktów mogących przyczynić się do zwiększenia sprzedaży.

5. W czasie trwania umowy Odbiorca jest zobowiązany do zachowania tajemnicy dotyczącej warunków zawartych umów, cen, dostaw oraz wysokości udzielanych kredytów.

§ 3.

Dystrybutor jest zobowiązany do:

Terminowej realizacji zaakceptowanych zamówień Odbiorcy.

Informowania  Odbiorcy o obowiązujących warunkach cenowych i tendencjach rynkowych.

Współpracy  z Odbiorcą w zakresie działalności reklamowej i promocyjnej.

 

§ 4.

 

Ceny są ustalane pomiędzy Dystrybutorem a Odbiorcą na podstawie aktualnie obowiązującego  cennika.

 

§ 5.

 

Zamówienia towarów przyjmowane są na podstawie zamówienia przesłanego faxem lub pocztą elektroniczną.

 

 

 

 

 

§ 6 .

Sposób odbioru towaru jest ustalany na zamówieniu.

§ 7.

 

Zapłata za zakupiony towar następuje w dniu jego odbioru na podstawie wystawionych przez Dystrybutora faktur. Dla stałych klientów istnieje możliwość kredytowania zakupów.

§ 8.

 

Wszystkie produkty oferowane przez Dystrybutora objęte są gwarancją.

Naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów lub podzespołów nastąpi w ciągu ………………………… dni od daty dostarczenia produktów do punktu serwisowego Dystrybutora.

Szczegółowe warunki gwarancji i obsługi serwisowej są określone w Warunkach gwarancji i obsługi serwisowej.

 

§ 9.

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas ……………………………………………………………………….

Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia po wcześniejszym zawiadomieniu, z zachowaniem ……………………………………………………… okresu wypowiedzenia.

Dystrybutor zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niedotrzymania przez Odbiorcę warunków umowy, działania na szkodę Dystrybutora lub w sposób naruszający interesy i dobre imię Dystrybutora.

§ 10.

 

Warunkiem ważności umowy jest dostarczenie przez Odbiorcę stosownych dokumentów wymaganych przez Dystrybutora.

§ 11.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 12.

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

………………………………………………                                                                                              ………………………………………..

                   Odbiorca                                                                                                                    Dystrybutor

 

Umowa o prace z odpowiedzialnością materialną

…………………………                                                                                                       ……………………………

  (pieczęć jednostki)                                                                                                               (miejscowość i data)

 

 

 

UMOWA O PRACĘ

z odpowiedzialnością materialną na prowadzenie kasy

 

 

zawarta w dniu ………………………… pomiędzy:

 

…………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. zwanym dalej Pracodawcą

reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………, a

Pracownikiem …………………………………………………………………………………………………………

zatrudnionym na stanowisku …………………………………………………………………………………

na ……………………………………………………………………………………………………………………………….

     (okres próbny, czas nieokreślony, czas wykonywania określonej pracy)

 

 1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:   

 

a)      rodzaj umówionej pracy ……………………………………………………………………………………… 

 

b)      miejsce wykonywania pracy ………………………………………………………………………………..
                                                                               (nazwa, numer kasy i adres)       …………………………………………………………………………………………………………………………….

 

c)      wymiar czasu pracy …………………………………………………………………………………………….

                                           (pełny etat, część etatu)      

 

d)      wynagrodzenie …………………………………………………………………………………………………..                                         

e)      Inne warunki zatrudnienia ……………………………………………………………………………………
   …………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Data rozpoczęcia pracy …………………………………………………………………………………………….        

                                                                                          

 

 1. Pracodawca powierza, a Pracownik przyjmuje prowadzenie kasy nr ………………………………

w ……………………………………………………. na zasadzie pełnej odpowiedzialności materialnej z obowiązkiem wyliczenia się ze środków pieniężnych i innych składników majątkowych oraz druków znajdujących się w kasie. 

 

 1. Odpowiedzialność materialna Pracownika rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu przekazania – przyjęcia kasy na podstawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej przeprowadzonej metodą spisu z natury. 

 

 

 

 

 

 1. Z powierzonych składników mienia – pieniężnych i rzeczowych – oraz druków Pracownik zobowiązuje się w pełni wyliczyć, pokrywając wszelkie niedobory, szkody i  straty powstałe w tym mieniu, jeżeli nie udowodni braku swojej winy. 

 

 1. Podstawą wyliczenia się z powierzonego mienia jest spis z natury na początek i koniec okresu rozliczeniowego oraz dokumentacja przychodowo-rozchodowa kasy, uwzględniająca przychody i rozchody środków pieniężnych (również druków), po potwierdzeniu obrotów i sald ewidencji Pracodawcy. 

 

 1. Wszelkie nadwyżki (superaty) w powierzonym mieniu, ujawnione w rozliczeniu poinwentaryzacyjnym, niezaliczone na poczet niedoborów lub niemożliwe do wyjaśnienia, przechodzą na dobro Pracodawcy. 

 

 1. Pracownik zobowiązuje się do prowadzenia kasy zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminami, instrukcjami i zarządzeniami wydanymi przez Pracodawcę. 

 

 1. Pracodawca zapewnia Pracownikowi dobre warunki pracy, podnoszenie kwalifikacji  zawodowych, świadczenia socjalne i bhp, a także zabezpieczenia mienia kasy odpowiednim systemem ochronnym.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy prawa pracy i prawa cywilnego.

 

 1. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z których 1 otrzymuje Pracownik, a 2 egzemplarze – Pracodawca.

 

Do umowy załącza się*: 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………

6. …………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Pracownik przyjmujący

odpowiedzialność materialną

 

………………………………..                                                                ………………………………………

(data i podpis Pracownika)                                                            pieczęć i podpis Pracodawcy)

 

 

 

*) zakres czynności, instrukcję kasową, instrukcję o kontroli i obiegu dokumentów oraz inne regulaminy lub instrukcje wewnętrzne