Reklamacja dzieła – usunięcie wad

Miejscowość, data

 

Imię, nazwisko i adres konsumenta

 

Nazwa przedsiębiorcy-sprzedawcy i jego adres

 

 

Reklamacja

 

Niniejszym, zawiadamiam, iż zrealizowana przez Państwa usługa (naprawy samochodu, remontu mieszkania, uprania odzieży) odebrana przeze mnie w dniu …… jest wadliwa. Wadliwość polega na ………………… Wady dzieła zostały stwierdzone w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie art. 637 § 1 Kodeksu cywilnego usunięcia wad dzieła w terminie ………..  z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu nie przyjmę naprawy i odstąpię od umowy bądź będę żądać obniżenia ceny

W załączeniu składam kopię paragonu/zamówienia/umowy/protokołu odbioru

 

                                                                                                                                                                           Z poważaniem

                                                                                                                                                                              … (podpis)

 

Reklamacja dzieła – wezwanie do poprawy wykonania dzieła

Miejscowość, data

 

Imię, nazwisko i adres konsumenta

 

Nazwa przedsiębiorcy i jego adres

  

Wezwanie do poprawy wykonania

 

Niniejszym, zawiadamiam, iż realizowana przez Państwa usługa (remontu mieszkania, stawiania ogrodzenia, układania kostki brukowej itp.) jest wykonywana wadliwie/sprzecznie z umową. Wadliwość/sprzeczność z umową polega na ………………… Z uwagi na powyższe wzywam, na podstawie art. 636 § 1 Kodeksu cywilnego do zmiany sposobu wykonania dzieła przez  …. w terminie ………..  z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpię od umowy bądź powierzę poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na Państwa koszt i niebezpieczeństwo.

 W załączeniu składam kopię paragonu/zamówienia/umowy/protokołu odbioru.  

 

                                                                                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                                                                                                      … (podpis)

 

Reklamacja dzieła – obniżenie ceny dzieła po reklamacji

Miejscowość, data

 

Imię, nazwisko i adres konsumenta

 

Nazwa przedsiębiorcy-sprzedawcy i jego adres

 

 

Żądanie obniżenia ceny

 

Niniejszym, zawiadamiam, iż zrealizowana przez Państwa usługa (naprawy samochodu, remontu mieszkania, uprania odzieży) odebrana przeze mnie w dniu …… jest wadliwa. Wadliwość polega na ………………… Wady dzieła zostały stwierdzone w dniu ……………………….. Reklamację złożono w dniu …….  (W tym miejscu należy opisać przebieg procesu reklamacyjnego) Ze względu nieusunięcie wad dzieła z umową w wyznaczonym w reklamacji terminie, na podstawie art. 637 § 2 Kodeksu cywilnego, żądam obniżenia wynagrodzenia za dzieło o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, która stanowi różnicę pomiędzy wartością dzieła zgodnego z umową i wartością dzieła, który charakteryzuje się wskazaną powyżej wadliwością. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

W załączeniu składam kopię paragonu.

 

                                                                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                                                                 … (podpis)

 

 

Odstąpienie od umowy – opóźnienie w wykonaniu usługi

Miejscowość, data

 

Imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

Nazwa przedsiębiorcy i jego adres

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 

W umowie o (remont mieszkania, postawienie ogrodzenia, ułożenia kostki brukowej itp.) zawartej dnia …. termin rozpoczęcia prac został wyznaczony na dzień …….. zaś zakończenia prac na dzień ………… Jak dotąd prace nie zostały rozpoczęte. Biorąc pod uwagę czas potrzebny do przygotowania miejsca wykonywania umowy i wykonania prac przewidzianych w umowie, nie jest prawdopodobne, żeby ukończyli Państwo prace w czasie umówionym. Dlatego oświadczam, iż na podstawie art. 635 Kodeksu cywilnego, odstępuję od umowy o dzieło i proszę o zwrot wynagrodzenia za dzieło na konto …………. w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

 

 Z poważaniem

.. (podpis)

 

 

Odstąpienie od umowy

Miejscowość, data

 

Imię, nazwisko i adres konsumenta

 

Nazwa przedsiębiorcy i jego adres

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

Niniejszym, zawiadamiam, iż zrealizowana przez Państwa usługa (wpisać jaka) odebrana przeze mnie w dniu …… jest wadliwa. Wadliwość polega na ………………… Wady dzieła zostały stwierdzone w dniu ……………………….. Charakter wskazanej wadliwości powoduje, że jej usunięcie jest niemożliwe a ponadto informuję, iż wada jest istotna. Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 637 § 2 Kodeksu cywilnego, odstępuję od umowy o dzieło i proszę o zwrot wynagrodzenia za dzieło na konto …………. w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

W załączeniu składam kopię paragonu.

 

                                                                                                                                                                       Z poważaniem

                                                                                                                                                                            … (podpis)

Odstąpienie od umowy po reklamacji

Miejscowość, data

 

Imię, nazwisko i adres konsumenta

 

Nazwa przedsiębiorcy i jego adres

  

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

Niniejszym, zawiadamiam, iż zrealizowana przez Państwa usługa (naprawy samochodu, remontu mieszkania, uprania odzieży) odebrana przeze mnie w dniu …… jest wadliwa. Wadliwość polega na ………………… Wady dzieła zostały stwierdzone w dniu ……………………….. Reklamację złożono w dniu …….  (W tym miejscu należy opisać przebieg procesu reklamacyjnego) Ze względu na (należy wybrać jedno z uzasadnień) na nieusunięcie wad dzieła w wyznaczonym w reklamacji terminie, a ponadto informuję, że wada dzieła jest istotna.   Biorąc pod uwagę powyższe na podstawie art. 637 § 2 Kodeksu cywilnego, odstępuję od umowy o dzieło i proszę o zwrot  wynagrodzenia za dzieło na konto …………. w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

W załączeniu składam kopię paragonu.

 

                                                                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                                                                                         … (podpis)

 

 

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej

Miejscowość, data

 

Do:

(wskazać właściwy sąd)

Wnioskodawca:

(Imię i nazwisko konsumenta)

Przeciwnik

(Nazwa przedsiębiorcy i jego adres)

Wartość przedmiotu sporu (podać kwotę)

 

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie o wydanie towaru nowego

Wnoszę o:

zawezwanie do próby ugodowej  przeciwnika w sprawie o wydanie towaru nowego, zgodnego z umową i o wyznaczenie w tym celu posiedzenia.

Uzasadnienie

W dniu … … … roku kupiłem u przeciwnika … za kwotę … zł. W domu okazało się, że jest … Z tych względów pismem z dnia … roku zażądałem w trybie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego wymiany … na nowy. Przeciwnik odmówił, twierdząc, że w chwili wydania …r był zgodny z umową i awaria wynikała z … . Jednak wbrew spoczywającemu na nim ciężarowi dowodu wynikającemu z art. 4 ust. 1 wspomnianej ustawy, przeciwnik nie udowodnił, iż wydał towar zgodny z umową. Dlatego należy przyjąć, iż przeciwnik bezpodstawnie odmawia wydania mi nowego … .

 Pragnę przed wytoczeniem powództwa załatwić spór pojednawczo i dlatego uważam niniejszy wniosek za uzasadniony.

                                                                                                                                                                  … podpis

 

Załączniki:

– odpis wniosku;
– znaki opłaty sądowej opiewające na kwotę … zł

 

 

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku i o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem

Miejscowość, data

 

Do:

(wskazać właściwy sąd)

Wnioskodawca:

(Imię i nazwisko konsumenta)

Pozwany

(Nazwa przedsiębiorcy i jego adres)

Wartość przedmiotu sporu (podać kwotę)

Sygnatura akt: (Podać sygnaturę)

 

Wniosek o  sporządzenie uzasadnienia wyroku i o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem

W imieniu własnym, na podstawie art. 328 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, wnoszę o sporządzenie uzasadnienia wyroku, który wydany został w dniu … przez Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, w sprawie o sygnaturze akt ….. i o doręczenie mi odpisu tego wyroku wraz z uzasadnieniem.

 

… podpis

 

 

Pozew o uznanie klauzuli za niedozwoloną

Miejscowość, data

 

Do:

Sąd Okręgowy w …

XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów

… adres

Powód

(Imię i nazwisko konsumenta)

Pozwany

(Nazwa przedsiębiorcy i jego adres)

Wartość przedmiotu sporu (podać kwotę)

 

Pozew o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone

 

W imieniu własnym, na podstawie art. 47938 Kodeksu postępowania cywilnego, wnoszę o uznanie postanowienia wzorca umowy stosowanego przez pozwanego w par. 11 umowy sprzedaży w brzmieniu: „Kupujący może wnosić o usunięcie niezgodności towaru z umową tylko, gdy posiada oryginał faktury lub paragonu.” za niedozwolone i zakazanie jego stosowania.

 

Uzasadnienie

 

Zawarłem z pozwanym w dniu … roku umowę sprzedaży (dowód: kopia umowy). Umowa miała charakter umowy adhezyjnej, pozwany korzystał z wzorca umowy i nie była ona negocjowana. Umowa zawiera w par. 11 postanowienie w brzmieniu: „Kupujący może wnosić o usunięcie niezgodności towaru z umową tylko, gdy posiada oryginał faktury lub paragonu.”  Regulująca odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru z umową ustawa z 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176) nie nakłada na kupującego obowiązku udowadniania faktu zakupu w jakikolwiek szczególny sposób ani, co ważniejsze, nie wiąże odpowiedzialności sprzedawcy z posiadaniem przez kupującego szczególnego rodzaju dokumentów. Dlatego wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy w przypadku wykazywania przez kupującego faktu zakupu w inny sposób niż wskazany w umowie należy uznać za sprzeczne z  3853 pkt 2 i 21 Kodeksu cywilnego:

W razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności:

2)   wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

21)  uzależniają odpowiedzialność kontrahenta konsumenta od wykonania zobowiązań przez osoby, za pośrednictwem których kontrahent konsumenta zawiera umowę lub przy których pomocy wykonuje swoje zobowiązanie, albo uzależniają tę odpowiedzialność od spełnienia przez konsumenta nadmiernie uciążliwych formalności,

Rejestr Klauzul Niedozwolonych nie zawiera wskazanej powyżej klauzuli w brzmieniu identycznym, ewentualnie zbliżonym. Z tych względów pozew jest uzasadniony.

 

W załączeniu:

– kopia umowy z dnia …,

– odpis pozwu i załącznika.

Wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej

WNIOSEK O ROZPOZNANIE SPRAWY PRZED STAŁYM POLUBOWNYM

SĄDEM KONSUMENCKIM PRZY WOJEWODZKIM INSPEKTORZE INSPEKCJI

HANDLOWEJ W …

 

POWÓD:

Imię i nazwisko/firma:

___________________________________________________________________________ Adres/siedziba: ______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Telefon ____________________________________ Fax. ____________________________

Występujący w imieniu: _______________________________________________________ ___________________________________________________________________________

 

POZWANY:

Imię i nazwisko/firma:

___________________________________________________________________________ Adres/siedziba: ______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Telefon ____________________________________ Fax. ____________________________

 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU: _________________________________________________

WARTOŚĆPRZEDWOTU SPORU: ______________________________________________

 

PROBLEM (zaznaczyć właściwy):

 1. wadliwość produktu
 2. brak lub niepełna informacja o produkcie
 3. zwłoka w dostarczeniu produktu
 4. produkt niezgodny z zamówieniem
 5. nienależyta jakość usługi
 6. zwłoka w świadczeniu usługi
 7. dodatkowe opłaty nie znane przy zawarciu umowy sprzedaży/usługi
 8. inny problem _____________________________________________________________

 

OKOLICZNOŚCI SPRAWY:

Data i miejsce zakupu produktu lub podpisania umowy o świadczeniu usługi i inne informacje mogące mieć znaczenie dla oceny zasadności wniosku

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ŻĄDANIE KONSUMENTA:

 1. obniżenie ceny
 2. usunięcie wady
 3. odstąpienie od umowy
 4. żądanie innego rodzaju: ____________________________________________________

 

Spis załączników:

 1. ________________________________________________________
 2. ________________________________________________________
 3. ________________________________________________________
 4. ________________________________________________________
 5. ________________________________________________________
 6. ________________________________________________________

 

WYRAŻAM ZGODĘ NA ROZPATRZENIE SPRAWY PRZED POLUBOWNYM SĄDEM KONSUMENCKIM I AKCEPTUJĘ REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU.

 

_________________________                     ________________               ________________

Miejscowość                                                    Data                                        Podpis