Umowa najmu lokalu (mieszkalnego)

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

 

Zawarta w dniu ……………………….. w ………………………………………………………………. pomiędzy 1. ……………………………….. legitymującym się dowodem osobistym nr ……………………………….., wydanym przez ………………………………, zamieszkałym w ………………………………………………… przy ul. ……………………………………………………… zwanym w treści umowy „Wynajmującym”, a 2. ………………………………..legitymującym się dowodem osobistym nr …………………………………. wydanym przez ………………………………., zamieszkałym w …………………………………………….. przy ul. ……………………………………………. zwanym w treści umowy „Najemcą”, o następującej treści:

§ 1.

Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem mieszkania położonego na …………. piętrze (parterze) w budynku znajdującym się w ……………………………. przy ul. …………………………… nr …………., a składającego się ……….. z pokoi, kuchni, łazienki oraz …………………………………., o łącznej powierzchni …………………… m2.

§ 2.

 1. Wynajmujący wynajmuje i oddaje w użytkowanie Najemcy cały wymieniony w§ 1 lokal wraz z urządzeniami (meble, sprzęt RTV, sprzęt gospodarstwa domowego).
 2. Wykaz urządzeń wymienionych w pkt. 1 oraz opis stanu technicznego ww. lokalu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
 3. Obejmując przedmiot najmu Najemca nie wnosi zastrzeżeń do jego stanu technicznego.

§ 3.

 1. Czynsz najmu strony ustalają w wysokości ………………… zł (słownie ………………………… ………………………………… złotych) miesięcznie.
 2. Czynsz najmu płatny będzie z góry do dnia ……………. każdego miesiąca do rąk Wynajmującego (przelewem na jego konto osobiste).

§ 4.

Strony ustalają, iż wszelkie koszty i świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego, przez czas trwania umowy, ponosić będzie Najemca.

§ 5.

Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.

§ 6.

Wszelkie adaptacje i ulepszenia przedmiotu wynajmu wymagają pisemnej zgody Wynajmującego.

 

 

§ 7.

 1. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić lokal wraz z wyposażeniem wstanie niepogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji.
 2. Najemca wpłaca kaucję w wysokości …………….ł (słownie …………………………………………. ……………………………………. złotych), która podlega zwrotowi po przekazaniu lokalu w stanie niepogorszonym Wynajmującemu.

§ 8.

Umowa niniejsza zawarta została na czas (nieokreślony -wówczas każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia w terminie ………. ) określony do dnia …………………………………………. i po upływie tego okresu przestaje obowiązywać, bez uprzedniego wypowiedzenia.

§ 9.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, w formie aneksu.

§ 10.

Koszty zawarcia umowy ponosi …………………………………………………………………………………..

§ 11.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12.

Umowę sporządzono w …………. jednobrzmiących egzemplarzach, po ……………. dla każdej ze stron.

 

Wynajmujący                                                                                   Najemca

 

………………………………………                                                 ………………………………..

 

Umowa zlecenie

UMOWA ZLECENIE

 

Zawarta w dniu ………………………… w ……………………………………………………………… pomiędzy 1. …………………… legitymującym się dowodem osobistym nr ……………………………………………. wydanym przez ………………………….. zamieszkałym w …………………………………………………….. ul. ……………………………………………………………… zwanym w treści umowy „Zleceniodawcą”, a

2. …………………….. legitymującym się dowodem osobistym nr …………………………………………… wydanym przez ………………………….. zamieszkałym w ……………………………………………………… ul. ………………………………….. zwanym w treści umowy „Zleceniobiorcą”, o następującej treści:

§ 1.

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następującej pracy (usługi) ………………………………………………………………………………………………………………………

w terminie do ……………………………………………………………………………………………………………

§ 2.

Za wykonane prace, po ich przyjęciu przez Zleceniodawcę zleceniobiorcy zostanie wypłacone wynagrodzenie złotych ………………… (słownie:………………………………………………………………. ) na podstawie rachunku.

§ 3.

Zleceniobiorca nie może powierzyć prac wymienionych w§ 1 innym osobom bez zgody Zleceniodawcy.

§ 4.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 5.

Umowę sporządzono w …………… jednobrzmiących egzemplarzach, po ………….. dla każdej ze stron.

 

Zleceniodawca                                                          Zleceniobiorca

 

…………………………………………..                                 ………………………………………….

Umowa o wykonanie robót budowlanych

UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

 

Zawarta w dniu ……………………. pomiędzy

1. ………………………………………….. zamieszkała w ……………………………………………………………. przy ul. ………………………………….., legitymująca się dowodem osobistym nr ……………………….. zwaną w dalszym ciągu umowy „Zamawiającą” a

2. firmą …………………………. z siedzibą w ………………………….. przy ul ……………………………….., reprezentowaną przez ………………………………….. właściciela firmy legitymującego się dowodem osobistym nr ……………….., zwanym w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą”, o następującej treści:

§ 1.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i oddania Zamawiającej robót budowlanych ………………………………………………………………., według projektu dołączonego do niniejszej umowy.

§ 2.

Zamawiająca przekazuje wykonawcy zgodę spółdzielni mieszkaniowej na niniejszą modernizację.

§ 3.

Termin rozpoczęcia robót strony ustalają na ……………………., a termin zakończenia na ………………..

§ 4.

Strony ustalają następujący sposób przeprowadzenia prac:

a)     Zamawiająca przygotuje mieszkanie do rozpoczęcia prac w dniu ……………… jako w terminie rozpoczęcia robót. Mieszkanie zostanie protokolarnie przekazane Wykonawcy.

b)     Wykonawca nabędzie materiały budowlane, potrzebne do przeprowadzenia prac.

c)     Wykonawca, po wykonaniu wszystkich prac, uporządkuje miejsce przebudowy.

d)     Zamawiający odbierze wykonane roboty i strony sporządzą protokół.

§ 5.

Materiały i urządzenia, jakich użyje Wykonawca, powinny być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, Zamawiająca ma prawo sprawdzenia jakości materiałów używanych do budowy.

§ 6.

1. Wynagrodzenie strony ustalają na kwotę złotych ……………………………. (słownie: …………………… ……………………… złotych), płatne w 3 ratach, tj. pierwszej w dniu rozpoczęcia prac tytułem materiałów potrzebnych do modernizacji – złotych ……………………………., drugiej w terminie zakończenia prac przez Wykonawcę – złotych ………………………………………. i trzeciej w wysokości złotych ……………………………………………….. po przyjęciu prac przez Zamawiającą.

2. Wykonawca wystawi Zamawiającej rachunek uproszczony za całość wykonanych prac. 

§ 7.

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony ustalają obowiązek zapłaty kar umownych, w wysokości ……………………………………….

§ 8.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9.

Umowę sporządzono w …………… jednobrzmiących egzemplarzach, po ………… dla każdej ze stron.

 

 

Zamawiająca                                                             Wykonawca

 

………………………………………..                                               ……………………………………

 

 

 

Umowa o dzieło

UMOWA O DZIEŁO

Zawarta dnia ………………….. w ……………………………………………………………………….. pomiędzy 1. ……………………………………………… zamieszkałym w …………………………………………………….., przy ul. ……………………….., legitymującym się dowodem osobistym ………………………………….., wydanym przez …………………………………………………………………………………………………………, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, a

2. ……………………………………….., z siedzibą w ……………………………………………………. zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez ………………………………………………………………….. o następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło.

§ 2.

Rozpoczęcie wykonania dzieła nastąpi dnia …………………………., zakończenie dnia …………………….

§ 3.

Wykonawca użyje do wykonania dzieła materiałów własnych.

§ 4.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dzieło do siedziby Zamawiającego własnym transportem.

§ 5.

1. Zamawiający oświadczy w terminie ………….. dni, czy dzieło przyjmuje, czy też żąda dokonania określonych poprawek.

2. Za ukończenie dzieła strony uważają odbiór dzieła poprawionego.

§ 6.

Za wykonanie dzieła Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie …………………………… zł (słownie …………………………………………………………. złotych).

§ 7.

Wynagrodzenie płatne będzie ………………………………………………………………………………………

§ 8.

1. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości …………….. % wartości dzieła za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

 

§ 9.

1. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła powyżej ……………….. dni (miesięcy) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

2. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania i kary umownej.

§ 10.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania dzieła innym osobom bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie.

§ 11.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12.

Umowa została sporządzona w ……….. egzemplarzach po ……… dla Zamawiającego i Wykonawcy.

 

 

Zamawiający                                                             Wykonawca

 

………………………………….                                           ……………………………………

 

 

 

Umowa o dzieło

UMOWA O DZIEŁO

Zawarta w dniu ………………………………… w ………………………………………………………. pomiędzy

1. ………………………………. z siedzibą w ……………………………… ul. ……………………………………… w imieniu którego działają ………………………………………………………………, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, a

2. ………………………………………………………………., legitymującym się dowodem osobistym seria nr …………………. wydanym przez ……………………………………………………………………………. zamieszkałym w …………………………… przy ul. ……………………………, zwanym w treści umowy „Zamawiającym” o następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło polegające na: ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 2.

1. Dla wykonania dzieła Zamawiający zobowiązuje się wydać Wykonawcy w terminie do dnia …………………………………….. następujące materiały i narzędzia:

a)     …………………………………………………………………………………….

b)     …………………………………………………………………………………….

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić rozliczenie z otrzymanych materiałów i narzędzi, nie zużyte zaś zwrócić Zamawiającemu, w dniu wydania dzieła.

§ 3.

Termin rozpoczęcia dzieła strony ustaliły na dzień …………………………….., a zakończenie i wydanie Zamawiającemu na dzień …………………………………………….

§ 4.

Odbiór nastąpi w siedzibie Wykonawcy na podstawie protokółu przekazania sporządzonego w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 5.

Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie dzieła innej osobie, jednakże jest on odpowiedzialny wobec Zamawiającego za jej działania, jak za własne.

§ 6.

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie dzieła w wysokości ………………………. zł (słownie …………………………………………………………………………………….. złotych).

§ 7.

1. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości ………………………………….. % wartości dzieła za każdy dzień zwłoki.

2. W razie niewykonania dzieła Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości …………………………………… % wartości nie wykonanego dzieła.

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

4. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu.

§ 8.

1. W przypadku wystąpienia w dziele wad, Zamawiający prześle wykonawcy protokół reklamacyjny, a Wykonawca zobowiązany jest odpowiedzieć w ciągu, ………….. dni.

2. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uważa się za uznanie tej reklamacji, z obowiązkiem załatwienia jej zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

§ 9.

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 11.

Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby ………………………………………………………

§ 12.

Umowę sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach po dla każdej ze stron.

 

Zamawiający                                                             Wykonawca

 

……………………………………..                                       ………………………………………..

 

 

Umowa lombardowa

UMOWA LOMBARDOWA

 

Zawarta w dniu ……………………………. w ………………………………………………………….. pomiędzy 1. ……………………………………………….. z siedzibą ……………………………………………………………. przy ul. ………………………………………………………………………………………………, reprezentowaną przez ……………………………………………………….. zam. w ………………………………………………….. przy ul. ……………………………………………………………………………………………………………………., zwanym dalej Właścicielem lombardu, a

2. ………………………………………………………. zam. w ………………………………………………………… przy ul. ……………………………………………………………… zwanym dalej Pożyczkobiorcą.

§ 1.

Właściciel lombardu pożycza Pożyczkobiorcy kwotę …………………………………………………… zł. (słownie …………………………………………………………………………………………………………. złotych).

§ 2.

Zabezpieczenie pożyczki stanowi pozostawiona przez Pożyczkobiorcę Właścicielowi lombardu rzecz: ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

o wartości ………………………………… zł (słownie …………………………………………………. złotych).

§ 3.

1 .Pożyczkobiorca jest zobowiązany zwrócić pożyczoną kwotę określoną w§ 1 wraz z prowizją do dnia ………………………………………………………………………………………………………..

2. Prowizja wynosi ……………………….. zł. (słownie ……………………………………………. złotych).

§ 4.

W przypadku niedotrzymania terminu określonego w§ 3 Pożyczkobiorca upoważnia Właściciela lombardu do dokonania sprzedaży w imieniu własnym, ale na rachunek pożyczkobiorcy, rzeczy określonej w§ 1 i do zaspokojenia swojej wierzytelności z uzyskanej sumy.

§ 5.

Umowa może zostać przedłużona do dnia …………… po naliczeniu dodatkowej prowizji w wysokości ………………………… zł (słownie ………………………………………………………… złotych).

§ 6.

W przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki przez Pożyczkobiorcę, prowizja należna Właścicielowi lombardu zostanie pomniejszona o ……………….. zł (słownie …………………………. …………………………………………….. złotych) za każdy dzień.

Właściciel lombardu                                     Pożyczkobiorca

…………………………………………                       …………………………………………

 

Umowa sprzedaży komisowej samochodu

UMOWA SPRZEDAŻY KOMISOWEJ SAMOCHODU

 

Zawarta w dniu ………………………………………. pomiędzy

1. …………………………………………………………………….. reprezentowanym przez AUTO KOMIS w ………………………………. ul. ………………………………….. prowadzący działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia nr……………… wyd. przez Urząd …………………………………………………, …………………………………………… zwanym dalej upoważnionym działającym w imieniu sprzedawcy ………………………………. zam. ………………………………………. legitymującego się dowodem osobistym ………………….. wydanym przez …………………………………………………….., a

2. ………………………………………………., zamieszkałym w ………………………………………………… przy ul. ……………………………, legitymującym się dowodem osobistym ……………………………., wydanym przez ………………………………………….., zwanym dalej „Kupującym” o następującej treści:

§ 1.

Upoważniony na podstawie umowy komisu nr …………… w ramach uprawnień z niej wynikających sprzedaje na rachunek Kupującego samochód marki ………………………………………………………………. nr rej. ……………………………………………………… rok produkcji ……………………………………….. nr podw. ……………………………………………………., nr silnika ……………………………………………………….

§ 2.

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność i jest wolny od wad prawych, praw osób trzecich oraz nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

§ 3.

Strony ustaliły wartość przedmiotu na kwotę ……………………………………………………………….. zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………………… złotych).

§ 4.

Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w§ 1 niniejszej umowy za kwotę określoną w§ 3 umowy, której otrzymanie kwituje. Kupujący oświadcza, że pojazd został mu wydany po dokładnym jego zbadaniu.

§ 5.

Kupujący oświadcza, że stan techniczny wymienionego pojazdu jest mu znany i z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedającego.

Kupujący sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego nie wnosząc zastrzeżeń.

 § 6.

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy, w szczególności koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego.

§ 7.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 8.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

 

 

                             Sprzedający                                                               Kupujący       

            ………………………………                                               ……………………………….

 

Nr Ewidencyjny Towaru Komisowego ……………………………………………………………………………

Pobrano opłatę skarbową w kwocie ………………. zł (słownie ………………………………… złotych).

 

 

 

Umowa komisu

UMOWA KOMISU

 

Zawarta w dniu ……………………………….. pomiędzy

1 ……………………………………………………………… z siedzibą ………………………………………………… przy ul. ………………………………………………………………………………., w imieniu którego działają:

a) ………………………………………………………………………………………………………………………………… b) ……………………………………………………………………………………………………………………………….. zwanym w treści umowy „Komisantem”, a

2. ………………………………………………………., zamieszkałym w ……………………………………………. przy ul. ………………………………….., legitymującym się dowodem osobistym ……………………….., zwanym w treści umowy „Komitentem”, o następującej treści:

§ 1.

Komisant zobowiązuje się do sprzedaży komisowej we własnym imieniu otrzymanych od Komitenta następujących rzeczy:

 1. ………………………………………………
 2. ………………………………………………
 3. ………………………………………………

§ 2.

Komitent oświadcza, że przekazane rzeczy stanowią jego własność i nie są obciążone prawami osób trzecich.

§ 3.

Strony umowy określają cenę rzeczy określonych w§ 1

 1. …………………………. zł. (słownie ……………………………………………………………………………….)
 2. ……………………………… zł. (słownie …………………………………………………………………………..)
 3. ……………………………… zł. (słownie …………………………………………………………………………..)

§ 4.

Komisantowi nie wolno sprzedać rzeczy, o których mowa w§ 1 umowy, po cenie niższej niż ustalona w § 3 umowy.

§ 5.

Komisant zobowiązany jest dążyć do uzyskania ceny wyższej niż określona w§ 3 umowy.

§ 6.

Komisant zobowiązany jest na własny koszt ubezpieczyć oddane do sprzedaży komisowej rzeczy od ryzyka kradzieży z włamaniem, ognia i innych zdarzeń losowych.

 

§ 7.

Wysokość należnej Komisantowi prowizji wynosi …………….. % ceny, za jaką rzecz zostanie sprzedana.

§ 8.

Komisant ma prawo do potrącenia prowizji z przekazywanej Komitentowi ceny.

§ 9.

W przypadku, gdy powierzone do sprzedania rzeczy określone w§ 1 umowy, pomimo dołożenia przez Komisanta należytej staranności, nie zostaną sprzedane w ciągu …………………….. miesięcy, Komitent wyraża zgodę na ich sprzedaż po cenie obniżonej o ………………….. % w stosunku do ceny ustalonej w§ 3 umowy.

§ 10.

Koszty i wydatki związane z wykonaniem umowy ponosi Komisant.

§ 11.

W razie niesprzedania rzeczy, o których mowa w§ 1 umowy w ciągu ………….. miesięcy od dnia ich przekazania Komisantowi, może on odstąpić od umowy i żądać niezwłocznego ich odebrania przez Komitenta.

W razie zwłoki w odbiorze Komisant ma prawo do żądania kary umownej w wysokości ……… % ustalonej w§ 3 ceny za każdy dzień zwłoki.

§ 12.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego-

§ 13.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy aneksu.

§ 14.

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Komisanta.

§ 15.

Umowę sporządzono w …………… jednobrzmiących egzemplarzach po ………. dla każdej ze stron.

 

Komisant                                                                               Komitent

 

………………………………                                                          ………………………………..

Umowa poręczenia spłaty kredytu

UMOWA PORĘCZENIA SPŁATY KREDYTU

 

Zawarta w ………………………………………………………. w dniu …………………………… pomiędzy Poręczycielami w osobach:

1) ……………………….., zam. w ……………………………… , nr dowodu osobistego ……………………., 2) ………………………….., zam. w ……………………………… , nr dowodu osobistego …………………, a

Kredytodawcą ………………., zam. w ………………………, nr dowodu osobistego ………………………

§1.

Poręczyciele udzielają poręczenia Kredytodawcy za zobowiązania Kredytobiorcy ……………………………… zam. w …………………………., nr dowodu osobistego…………………………..,

z tytułu umowy kredytu z dnia ……………….. nr …………………….. wysokości ………………………. zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………….. złotych).

§ 2.

Poręczenie obejmuje zobowiązania Kredytobiorcy, istniejące w chwili udzielenia niniejszego poręczenia oraz mogące powstać w przyszłości z tytułu niedokonania spłaty kredytu w terminie i na warunkach wynikających z umowy kredytu.

§ 3.

Poręczyciele odpowiadają za dług jako współdłużnicy solidarni z Kredytobiorcą.

§ 4.

Poręczyciele zobowiązują się do spełnienia zobowiązania ciążącego na Kredytobiorcy w terminie …………………….. dni po zawiadomieniu przez Kredytodawcę o opóźnieniu lub zwłoce w spłacie kredytu, chyba że umowa kredytu stanowi inaczej.

 

 

Poręczyciele:                                                                        Kredytodawca

 

Ad 1. ……………………………                                                    ………………………………………..

Ad 2. ……………………………

 

 

Umowa o kredyt gotówkowy

UMOWA O KREDYT GOTOWKOWY

 

Zawarta w dniu …………………………. , w …………………………………………………………., pomiędzy Panem / Panią …………………………………………. nazwisko rodowe………………………………….. imiona rodziców ………………………………….., zamieszkałym / zamieszkałą ………………………….. ………………………………………………………………….., legitymującym (-ą) się dowodem osobistym ………………………………….. wydanym przez ………………………, numer PESEL ………………………, posiadającym NIP ……………………………………………………., zwanym dalej Kredytobiorcą,

a Bankiem ………………………………………………………… z siedzibą w ……………………………………., reprezentowanym przez ……………………………………………………………., zwanym dalej Bankiem.

§1.

Na wniosek Kredytobiorcy z dnia …………………………….. Bank udziela kredytu gotówkowego, na okres od ……………………… do ……………………, na warunkach określonych niniejszą umową, w kwocie złotych ………………………………………………………………………………………………….. (słownie złotych ………………………………………………………………………………………………………….) z przeznaczeniem na……………………………………………………………………………………………………..

§ 2.

Bank pobiera od kredytobiorcy prowizję w wysokości ……………………… od kwoty przyznanego kredytu, określonej w§ 1.

§ 3.

Wypłata kredytu nastąpi w dniu ………………………. gotówką w siedzibie Banku ………………….. ………………………………………………………….. / przelewem na rachunek bankowy prowadzony w …………………………………………………………… o numerze ……………………………………………………..

§ 4.

1. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, która w dniu zawarcia umowy wynosi …………………………… % w stosunku rocznym.

2. Oprocentowanie kredytu może ulec zmianie w wyniku zaistnienia następujących okoliczności:

–        ………………………………………………………………….

–        ………………………………………………………………….

–        ………………………………………………………………….

3. O każdej zmianie stopy oprocentowania kredytu Kredytobiorca i poręczyciele zostaną powiadomieni na piśmie.

4. W przypadku zmiany oprocentowania zostanie sporządzony i przedstawiony na piśmie Kredytobiorcy nowy plan spłat.

§ 5.

1. Kredyt i odsetki zostaną spłacone w ……………………. ratach miesięcznych płatnych ……………… dnia każdego miesiąca, zgodnie z planem spłat, począwszy od dnia ………………….                     2. Za datę spłaty należności uważa się datę stempla placówki przyjmującej wpłatę.

§6.

1. Jeżeli kredytobiorca nie uiści kolejnych rat kredytu, cała należność z tytułu kredytu, odsetek oraz należnych opłat staje się natychmiast wymagalna.

2. Postawienie należności w stan natychmiastowej wymagalności powoduję obowiązek jej natychmiastowej spłaty, a w przypadku braku spłaty -wykorzystanie przez Bank zabezpieczenia kredytu przewidzianego umową.

3. Oprocentowanie kredytów przeterminowanych i kredytów postawionych w stan natychmiastowej wymagalności wynosi ………………………….. % w stosunku rocznym.

§ 7.

1. Bank może wypowiedzieć umowę kredytową w całości lub w części w razie niedotrzymania przez Kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu.

2. Okres wypowiedzenia o którym mowa w ust.1. wynosi ……………………….. dni.

§ 8.

Bank ustala bez względu na dyspozycję Kredytobiorcy następującą kolejność zarachowania wpływających spłat:

a) odsetki,

b) raty kredytu-

§ 9.

Kredytobiorca jest obowiązany przedstawić na żądanie banku informacje i dokumenty niezbędne do oceny jego sytuacji finansowej oraz umożliwiające kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu.

§10.

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi:

–        ………………………………………………………………

–        ………………………………………………………………

–        ………………………………………………………………

§ 11.

Umowa może być zmieniona tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia „Regulaminu” ………………………………………, przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo bankowe.

§ 13.

Wszelkie spory powstałe przy wykonywaniu niniejszej umowy należą do właściwości Sądu ……………………………..

§ 14.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kredytobiorcy i Banku. Wszystkie strony umowy zostały parafowane przez Kredytobiorcę i Bank.

              Kredytobiorca                                                                       Bank
 …………………………………………                                              ……………………………………..
Zgoda współmałżonka i jego podpis
 ………………………………………………………………..