Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jest organizacją pożytku publicznego

Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jest organizacją pożytku publicznego

Wniosek o wydanie wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego

   

Krajowy Rejestr Sądowy

 CI KRS-CWY Wniosek o wydanie wyciągu

z Krajowego Rejestru Sądowego

   
  WNIOSKUJĄCY
 
 1. Imię i nazwisko / nazwa lub firma
 
 1. Ulica
 2. Nr domu
 3. Nr lokalu
 4. Miejscowość
 
 1. Kod pocztowy
 2. Poczta
 3. Kraj
 

 

OZNACZENIE REJESTRU, Z KTÓREGO MA BYĆ SPORZĄDZONY WYCIĄG

 1. Wyciąg ma być sporządzony z:
   
 

q

rejestru przedsiębiorców

q

 1. 2.
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

OKREŚLENIE PODMIOTU

 
 1. Numer KRS

 

 
       

NUMERY DZIAŁÓW OBJĘTYCH WYCIĄGIEM

 
 1. Wyciąg ma obejmować dane z:

q

Działu 1

q

Działu 2

q

Działu 3

q

Działu 4

q

Działu 5

q

Działu 6

 

 

Instrukcja wypełniania formularza

 • Formularz należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami, zgodnie z opisem pól.
  • W polach wyboru należy wstawić X w odpowiednim kwadracie. Przy czym w polu nr 9 można zaznaczyć tylko jeden kwadrat, a w polu nr 12 należy zaznaczyć te działy, z których zapisy mają być uwidocznione na wyciągu.
  • Wnioski należy składać wraz z dowodem wniesienia opłaty.
  • Wniosek nieprawidłowo wypełniony, nieopłacony, wniosek od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od należnej,  pozostawia się bez nadania biegu, informując o tym wnioskodawcę.

 

Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego

   

Krajowy Rejestr Sądowy

 CI KRS-COD Wniosek o wydanie odpisu

z Krajowego Rejestru Sądowego

   
  WNIOSKUJĄCY
 
 1. Imię i nazwisko / nazwa lub firma
 
 1. Ulica
 2. Nr domu
 3. Nr lokalu
 4. Miejscowość
 
 1. Kod pocztowy
 2. Poczta
 3. Kraj
 

 

OZNACZENIE REJESTRU, Z KTÓREGO MA BYĆ WYDANY ODPIS

 1. Odpis ma być wydany z:
   
 

q

rejestru przedsiębiorców

q

rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 

OKREŚLENIE PODMIOTU

 1. Numer KRS

     

 

 

RODZAJ ODPISU

 1. Odpis ma być:
q
aktualny q
pełny  

 

Instrukcja wypełniania formularza

 • Formularz należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami, zgodnie z opisem pól.
 • W polach wyboru należy wstawić X w odpowiednim kwadracie.
 • Wnioski należy składać wraz z dowodem wniesienia opłaty.
 • Wniosek nieprawidłowo wypełniony, nieopłacony, wniosek od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od należnej,  pozostawia się bez nadania biegu, informując o tym wnioskodawcę.

 

Wniosek o podanie numeru KRS

krs_ci_form_cnr

Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

 

Krajowy Rejestr Sądowy

 CI KRS-CDO             Wniosek o wydanie odpisu

z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

 
WNIOSKUJĄCY
 1. Imię i nazwisko / nazwa lub firma
 2. Ulica
 3. Nr domu
 4. Nr lokalu
 5. Miejscowość
 6. Kod pocztowy
 7. Poczta
 8. Kraj

 

 

OKREŚLENIE PODMIOTU

 
 1. Numer pozycji RDN

 

   
 

RODZAJ ODPISU

 1. Odpis ma być:
q
aktualny q
pełny  

 

Instrukcja wypełniania formularza

·        Formularz należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami, zgodnie z opisem pól.

·        W polach wyboru należy wstawić X w odpowiednim kwadracie.

·        Wnioski należy składać wraz z dowodem wniesienia opłaty.

·        Wniosek nieprawidłowo wypełniony, nieopłacony, wniosek od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od należnej,  pozostawia się bez nadania biegu, informując o tym wnioskodawcę.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

   

Krajowy Rejestr Sądowy

 CI KRS-CDN Wniosek o wydanie zaświadczenia,
że podmiot nie jest wpisany
do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
   
  WNIOSKUJĄCY
 
 1. Imię i nazwisko / nazwa lub firma
 
 1. Ulica
 2. Nr domu
 3. Nr lokalu
 4. Miejscowość
 
 1. Kod pocztowy
 2. Poczta
 3. Kraj
  OKREŚLENIE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAŚWIADCZENIE
 1. Czy podmiot, którego dotyczy zaświadczenie, jest osobą fizyczną?

q

TAK

q

NIE  
                                                                         
                                                                         
 1. Numer PESEL
 2. Numer identyfikacyjny REGON
 3. Numer KRS
 
 1. Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego
 2. Drugi człon nazwiska złożonego
 
 1. Pierwsze imię
 2. Drugie imię
 
 1. Nazwa lub firma
   

 

 

Instrukcja wypełniania formularza

·        We wniosku należy podać tylko jedną  daną identyfikującą podmiot. W przypadku osoby fizycznej jest to numer PESEL lub nazwisko i imiona. W przypadku pozostałych podmiotów: numer REGON lub nazwa lub firma lub numer KRS.

 • W przypadku podania we wniosku więcej niż  jednej danej identyfikacyjnej, wyszukanie w rejestrze następuje na podstawie tylko jednej z nich, według  kolejności podanej powyżej.

·        Formularz należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami, zgodnie z opisem pól.

·        W polach wyboru należy wstawić X w odpowiednim kwadracie.

·        Wnioski należy składać wraz z dowodem wniesienia opłaty.

·        Wniosek nieprawidłowo wypełniony, nieopłacony, wniosek od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od należnej,  pozostawia się bez nadania biegu, informując o tym wnioskodawcę.

 

 

Wniosek o udostępnienie dokumentu z Elektronicznego Katalogu Dokumentów

 

Krajowy Rejestr Sądowy

 CI KRS-EKDS Wniosek o udostępnienie dokumentu

z

Elektronicznego Katalogu Dokumentów

 
WNIOSKUJĄCY
 1.      1.  Imię i nazwisko / nazwa lub firma
 2.      2.  Adres e-mailowy

 

  OKREŚLENIE PODMIOTU, KTÓREGO DOKUMENT MA BYĆ UDOSTĘPNIONY
 1.      3.  Numer KRS

 

                     
                         
   
 1.      4.  Firma
 
 

OKREŚLENIE DOKUMENTU

 1.      5.  Rodzaj dokumentu
 
 1.      6.  Język, w którym dokument został sporządzony
 

 

 

Instrukcja wypełniania formularza

·        W polu „rodzaj dokumentu” należy wpisać:.

1.  określenie dokumentu, np. statut, tekst jednolity umowy spółki, sprawozdanie finansowe, itp,

2.  określenie daty złożenia dokumentu w sądzie lub okresu jakiego dotyczy w przypadku sprawozdań finansowych,

3.  jeśli istnieje taka możliwość, określenie sygnatury sprawy, przy której dokument został złożony w sądzie.

·        Wnioski należy składać wraz z dowodem wniesienia opłaty.

·        Wniosek nieprawidłowo wypełniony, nieopłacony, wniosek od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od należnej,  pozostawia się bez nadania biegu, informując o tym wnioskodawcę.

 

Oświadczenie osoby wchodzącej w skład komitetu wyborczego wyborców

Imię

 

Drugie imię Nazwisko
Numer ewidencyjny PESEL

 

                     
Adres

zamieszkania

Województwo

 

Powiat Gmina
Miejscowość

 

Ulica Nr domu

 

Nr lokalu
Poczta

 

Kod pocztowy    

     

 

 

OŚWIADCZENIE

osoby wchodzącej w skład Komitetu Wyborczego Wyborców

 

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że jako osoba wchodząca w skład Komitetu Wyborczego Wyborców

 

Nazwa komitetu

 

 

 

 

z siedzibą:

Miejscowość

 

 

Ulica Nr domu

 

Nr lokalu
Poczta

 

 

Kod pocztowy    

     

 

utworzonego w związku z wyborami:

 

– nowej rady*), uzupełniającymi*),  przedterminowymi*), do Rady Gminy*), Rady Powiatu*)

 

Sejmiku Województwa *) …………………………………………………………………………….,

(nazwa rady gminy, miasta, powiatu lub sejmiku województwa)

 

–  przedterminowymi Wójta*), Burmistrza*), Prezydenta Miasta*)……………………………………… ,

                                                         (nazwa gminy, miasta)

 

zarządzonymi na dzień ………- ……….-  20…….r., zapoznałem (am) się z treścią art. 64k ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190), stanowiącym, że odpowiedzialność za zobowiązania majątkowe komitetu wyborczego wyborców ponoszą solidarnie osoby wchodzące w skład komitetu.

 

 

 

……………………………………………

(podpis)

 

 

……………………………………., dnia ………………………… 20….. r.

(miejscowość)

 

 

 

*) niepotrzebne skreślić lub pominąć

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

………………………………., dnia …… – …… – 20….. r.

 

Imię

 

Drugie imię Nazwisko
Numer ewidencyjny PESEL

 

                     
Adres

zamieszkania:

Województwo

 

Powiat Gmina
Miejscowość

 

Ulica Nr domu

 

Nr lokalu
Poczta

 

Kod pocztowy    

     

 

Komisarz Wyborczy

 

w ………………………….

ZAWIADOMIENIE

Jako Pełnomocnik Wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców zawiadamiam, że w dniu ……. – ……. – 20…..r.,  w   celu   zgłoszenia:

 

– kandydatów w wyborach  nowej  rady*),  uzupełniających*), przedterminowych*), do Rady Gminy*),

Rady Powiatu*) Sejmiku Województwa *) ……………………………………………………………………,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                       ( nazwa rady gminy, miasta, powiatu lub sejmiku województwa)

– kandydata w wyborach przedterminowych Wójta*), Burmistrza*), Prezydenta Miasta*) …………………………..,

                                                                          (nazwa gminy, miasta)

zarządzonych na dzień ………- ……….-  20…….r.,   utworzony został Komitet Wyborczy Wyborców:

 Nazwa komitetu

 

 

Uwaga! Nazwa komitetu wyborczego wyborców oprócz wyrazów „komitet wyborczy wyborców” powinna zawierać określenie odróżniające od innych komitetów

Skrót nazwy komitetu

 

 

Uwaga! Podanie skrótu nazwy jest obowiązkowe. Skrót nazwy komitetu wyborczego może być taki sam jak nazwa tego komitetu pod warunkiem, że nazwa komitetu składa się z nie więcej niż 40 znaków drukarskich, wliczając spacje Skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców może zawierać wyrazy „komitet wyborczy wyborców” albo skrót „KWW” i zawiera określenie zawarte w nazwie komitetu wyborczego lub jego skrót, odróżniające od nazw i skrótów nazw innych komitetów. Skrót nazwy komitetu wyborczego może składać się z co najwyżej 40 znaków drukarskich, wliczając spacje.

Adres siedziby komitetu wyborczego:

Województwo

 

Powiat Gmina  
Miejscowość

 

Ulica Nr domu

 

Nr lokalu  
Poczta

 

Kod pocztowy    

       
Numer telefonu

 

                  Numer faksu                  
Adres e-mail    

 

Na pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego powołano:

Imię

 

Drugie imię Nazwisko  
Numer ewidencyjny PESEL

 

                       
Adres

zamieszkania:

Województwo

 

Powiat Gmina  
Miejscowość

 

Ulica Nr domu

 

Nr lokalu  
Poczta

 

Kod pocztowy    

       
Numer telefonu

 

                  Numer faksu                  
Adres e-mail    

 

 

Na pełnomocnika finansowego Komitetu Wyborczego powołano:

Imię

 

Drugie imię Nazwisko  
Numer ewidencyjny PESEL

 

                       
Adres

zamieszkania:

Województwo

 

Powiat Gmina  
Miejscowość

 

Ulica Nr domu

 

Nr lokalu  
Poczta

 

Kod pocztowy    

       
Numer telefonu

 

                  Numer faksu                  
Adres e-mail    

UWAGA ! Komitet wyborczy wyborców, który zamierza zgłosić kandydatów na radnych, kandydata na wójta, burmistrza w  gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców, nie powołuje pełnomocnika finansowego.

 

 

 

 

 

Do zawiadomienia dołączam niżej wymienione załączniki **):

 

 

 

oświadczenie o utworzeniu Komitetu Wyborczego,
   
 

 

oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa, a w przypadku komitetu wyborczego wyborców, który zamierza zgłaszać kandydatów w gminie do 20 tys. mieszkańców – oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu funkcji pełnomocnika finansowego oraz spełnieniu warunków, o których mowa w art. 82a ust. 2 i 3 Ordynacji wyborczej,
   
 

 

oświadczenie pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa oraz o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 82a ust. 2 i 3 Ordynacji wyborczej,

(nie dotyczy komitetu wyborczego wyborców, który zamierza zgłaszać kandydatów na radnych lub kandydata na wójta, burmistrza w gminie do 20 tys. mieszkańców)

   
 

 

oświadczenia osób wchodzących w skład komitetu wyborczego o zapoznaniu się z treścią przepisu art. 64k Ordynacji wyborczej,
   
   

                                                                                ……………………………………………..

                                                                              (podpis)

 

 

*)    niepotrzebne skreślić lub pominąć

**)  zaznaczyć właściwe

Oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego w gminie do 20 tys. mieszkańców

Uwaga! Druk dotyczy pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców, który zamierza zgłaszać kandydatów na radnych lub kandydata na wójta, burmistrza w gminie do 20 tys. mieszkańców

 

Imię

 

Drugie imię Nazwisko
Numer ewidencyjny PESEL

 

                     
Adres

zamieszkania:

Województwo

 

Powiat Gmina
Miejscowość

 

Ulica Nr domu

 

Nr lokalu
Poczta

 

Kod pocztowy    

     

 

 

 

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że przyjmuję obowiązki Pełnomocnika Wyborczego

 

Nazwa komitetu

 

 

 

 

z siedzibą:

Miejscowość

 

 

Ulica Nr domu

 

Nr lokalu
Poczta

 

 

Kod pocztowy    

     

 

w wyborach:

– nowej rady*),   uzupełniających*),   przedterminowych*),   do Rady Gminy*),   Rady Powiatu*)

  

      Sejmiku  Województwa *) …………………………………………………………………………………..,

(nazwa rady gminy, miasta, powiatu lub sejmiku województwa)

 

–  przedterminowych Wójta*), Burmistrza*), Prezydenta Miasta*)………………………………………… ,

              (nazwa gminy, miasta)

                                        

zarządzonych na dzień ………- ……….-  20…….r.

 

 

Jednocześnie oświadczam, że znany mi jest przepis art. 64f ust. 10 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw   (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) stanowiący, iż będę jednocześnie pełnomocnikiem finansowym Komitetu Wyborczego odpowiedzialnym za gospodarkę finansową Komitetu Wyborczego. Oświadczam, że nie jestem pełnomocnikiem wyborczym, ani pełnomocnikiem finansowym innego komitetu wyborczego oraz funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego.

 

……………………………………………

(podpis)

 

……………………………………., dnia ………………………… 20….. r.

(miejscowość)

 

 

*) niepotrzebne skreślić lub pominąć.