Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko konsumenta

Adres zamieszkania

 

Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)[1]

odstępuję od umowy …………………………………………………………… nr. ……………. …………..

zawartej dnia………………………………………………w…………………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty………………..zł (słownie: ………………………………………………………………)

przekazem pocztowym na adres………………………………………………………………………………….

lub na konto nr………………………………………………………………………………………………………….

Zwracam…………………………………………………………………………….. w stanie niezmienionym

 

                                       podpis konsumenta[1] Art. 7. 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1.

2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Art. 10. 1. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta
Adres zamieszkania

Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.) 1
odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ……………………………………….. w ………………………………………………………………..

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) przekazem pocztowym na adres……………………………………………………………………………… …..
lub na konto nr ……………………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie proszę o odebranie …………………………………………………….. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

podpis Konsumenta

[1] Art. 2. 1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy.

2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).

3. W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Reklamacja usługi – pełny zwrot ceny usługi

Miejscowość, data

Imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

Do

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

Reklamacja

 

Niniejszym, na podstawie art. 637 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, zawiadamiam, że odstępuję od zawartej umowy o dzieło dotyczącej wykonana przez Państwa usługa pralnicza w dniu……

Wykonane przez Państwa dzieło zostało wykonane wadliwie, gdyż sweter skurczył się i nie nadaje się już do noszenia. Wada została stwierdzona w dniu (należy podać datę kiedy zauważyliśmy wadę)

W związku z powyższym, żądam zwrotu wartości usługi na konto……. w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

 

Z poważaniem

Reklamacja usługi – odstąpienie od umowy przed upłynięciem terminu realizacji usługi

Miejscowość, data

Imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

Do

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

Reklamacja

 

Niniejszym, na podstawie art. 635 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, zawiadamiam, że odstępuję od zawartej umowy o dzieło dotyczącej naprawy lodówki.

W związku z otrzymaną od Państwa informacją, że części zamienne konieczne do naprawy lodówki nie będą dostępne przed upływem terminu wykonania dzieła.

 

Z poważaniem

Reklamacja usługi – obniżenie ceny usługi

Miejscowość, data

Imię, nazwisko i adres konsumenta

  

Do

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

Reklamacja

Niniejszym, na podstawie art. 637 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, zawiadamiam, że żądam obniżenia wynagrodzenia o kwotę………….. zł (słownie złotych:………….) zawartej umowy o dzieło dotyczącej wykonana przez Państwa usługi fryzjerskiej  w dniu……

Wykonane przez Państwa dzieło zostało wykonane wadliwie, gdyż nałożony na włosy kolor farby znacznie odbiega od oczekiwanego przeze mnie. Farba nie została równomiernie nałożona na włosy co spowodowało że są one w różnych odcieniach.  Wada została stwierdzona w dniu (należy podać datę kiedy zauważyliśmy wadę).

W zawiązku z powyższym, różnicę pomiędzy kwotą uiszczoną przeze mnie za dzieło bez wady,
a kwotą obniżoną ze względu na wadę wykonanego dzieła proszę zwrócić na konto……….
w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

 

Z poważaniem

Reklamacja dzieła – obniżenie ceny dzieła

Miejscowość, data

Imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

Do

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

 

Reklamacja

 

Niniejszym, na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego*, zawiadamiam, iż zrealizowana przez Państwa usługa wykonania boazerii i innych elementów drewnianych odebrana w dniu……jest niezgodna z umową. Niezgodność polega na tym, że w dwóch miejscach deski połączone niewłaściwe, gdyż zostały nie równo przycięte. Niezgodność została stwierdzona w dniu (należy podać datę kiedy zauważyliśmy wadę)

Charakter podanej niezgodności wskazuje, że naprawa i wymiana boazerii narażałaby mnie na znaczące niedogodności polegające na tym, że konieczne by było zerwanie znacznej części boazerii, gdyż wada znajduje się na środku ścian. Ponadto, wiąże się to z wykonaniem ponownych prac remontowych np. z malowaniem sufitu. Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego żądam obniżenia kwoty wykonanej usługi o sumę………..zł (słownie złotych:…….), która stanowi różnicę pomiędzy ustaloną kwotą za wykonane zgodnie z umową dzieło, a dziełem które charakteryzuje się wskazaną powyżej niezgodnością. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto……./przekazem pocztowym na mój adres, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Z poważaniem

* reklamacje umowy o dzieło których rezultatem jest rzecz ruchoma (np. wykonanie boazerii, upieczenie tortu, wykonanie stołu) zgodnie z art. 627¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, należy składać w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego

Reklamacja dzieła – naprawa dzieła

Miejscowość, data

Imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

Do

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

Reklamacja

 

Niniejszym, na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, zawiadamiam, iż zrealizowana przez Państwa usługa uszycia garnituru odebrana przeze mnie w dniu……jest niezgodna z umową. Niezgodność polega na tym, że jedna z nogawek spodni jest węższa od drugiej. Ponadto, wewnątrz marynarki miała być wykonana dodatkowa kieszonka. Niezgodność została stwierdzona w dniu (należy podać datę kiedy zauważyliśmy wadę)

Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie art. 8 ust. 1 ww. ustawy doprowadzenia wykonanego dzieła do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną przeróbkę uszytego garnituru.

 

Z poważaniem

Na podstawie art. 627¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

Reklamacja dzieła – pełny zwrot ceny

Miejscowość, data

Imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

Do

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

Reklamacja

 

Niniejszym, na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, zawiadamiam, iż zrealizowana przez Państwa usługa wykonania stołu dębowego odebranej przeze mnie w dniu……jest niezgodna z umową. Niezgodność polega na tym, że stół został wykonany z drewna sosnowego bez uprzedniej konsultacji, gdyż drewno dębowe było niedostępne. Niezgodność została stwierdzona w dniu (należy podać datę kiedy zauważyliśmy wadę).

Charakter podanej niezgodności wskazuje, że naprawa lub wymiana stołu jest niemożliwa, gdyż wymagałaby nadmiernych kosztów. Natomiast podana niezgodność wykonanego dzieła jest dla mnie istotna. Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 8 ust. 4 ww. ustawy odstępuję od umowy. Zwracam wykonane dzieło i proszę o zwrot zapłaconej kwoty na konto………………….
w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

 

Z poważaniem

Reklamacja dzieła – wymiana dzieła

Miejscowość, data

Imię, nazwisko i adres konsumenta

 

Do

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

Reklamacja

Niniejszym, na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, zawiadamiam, iż zrealizowana przez Państwa usługa wykonania protezy stomatologicznej odebrana przeze mnie w dniu……jest niezgodna z umową. Niezgodność polega na tym, że kształt protezy nie jest dopasowany do kształtu dziąseł, powodując ich puchnięcie. Niezgodność została stwierdzona w dniu (należy podać datę kiedy zauważyliśmy wadę).

Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie art. 8 ust. 1 wskazanej powyżej ustawy doprowadzenia wykonanego dzieła do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę dzieła na nową.

 Z poważaniem

 

Na podstawie art. 627¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

Reklamacja – naprawa towaru

Miejscowość, data

Do

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

Oznaczenie imienia, nazwiska i adresu konsumenta

Reklamacja

 Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na ………………… Niezgodność została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę towaru.

W załączeniu składam kopię paragonu.

Z poważaniem