Informacja o zawarciu umowy z biurem podatkowym na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

… (miejscowość), … (data)

… (imię i nazwisko)

… (adres)

Urząd Skarbowy

… (adres)

 Informacja o zawarciu umowy z biurem podatkowym na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Zawiadamiam, że w dniu … r. zawarłem umowę i powierzyłem prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów … z siedzibą … ul. …

Księga przychodów i rozchodów oraz dowody, na podstawie których dokonywane będą zapisy, będzie przechowywana w wymienionym wyżej biurze podatkowym.

… (podpis)

Umowa komisu

UMOWA KOMISU

Zawarta dnia …………………………….. w ………………………………………………………………pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwany w dalszej części umowy Komisantem
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy Komitentem.

§ 1

Komisant zobowiązuje się do sprzedaży komisowej następujących rzeczy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 2

Strony określają cenę przekazanych do sprzedaży rzeczy na: ……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 3

Komitent oświadcza, że rzeczy oddane Komisantowi do sprzedaży stanowią jego własność i nie są obciążone prawami osób trzecich.

§ 4

Komisant zobowiązuje się do sprzedaży rzeczy po cenie nie mniejszej niż określona w § 2 umowy, a w miarę swych możliwości po cenie przekraczającej określoną w § 2 umowy.

§ 5

Jeśli Komisant sprzeda rzecz po cenie niższej niż określona w § 2 obowiązany jest zapłacić Komitentowi różnicę.

§ 6

Komisant zobowiązuje się do ubezpieczenia na własny koszt rzeczy oddanych mu w celu sprzedaży.

§ 7

Prowizja należna Komisantowi wynosi ………………………….% ceny za którą rzecz zostanie sprzedana. Komisant ma prawo do potrącenia prowizji z przekazanej Komitentowi ceny.

§ 8

W wypadku nie sprzedania rzeczy w ciągu ……………………………. od dnia ich powierzenia Komisantowi może on odstąpić od umowy i zażądać odbioru rzeczy przez Komitenta w oznaczonym terminie. W razie zwłoki w odbiorze rzeczy, Komisantowi będzie przysługiwać kara umowna wysokości ………………………………………

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, a także jej uzupełnienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

…………………………….. ……………………………….
Komitent Komisant

Wzór pisma dotyczącego sprzedaży konsygnacyjnej

WZÓR PISMA DOTYCZĄCEGO SPRZEDAŻY KONSYGNACYJNEJ

 ………………….., dnia …………………..

Adresat:………………………………….

 Szanowni Państwo!

Niniejszym potwierdzam wysłanie na Państwa adres na warunkach kredytowych towaru wymienionego w załączonej fakturze (specyfikacji).

W przypadku braku możliwości jego sprzedaży, towar prosimy zwrócić na nasz koszt.

Zastrzegamy sobie prawo żądania zwrotu niesprzedanych wyrobów w dowolnym terminie. Nadal zachowuje ważność obowiązek z Państwa strony przygotowania wszystkich sprawozdań finansowych w celu uzupełnienia naszej dokumentacji jako właścicieli wyrobów. Płatność za sprzedane wyroby winna być regulowana zgodnie z warunkami umieszczonymi w fakturze (specyfikacji).

Z wyrazami szacunku!

…………………………..

(podpis)

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA

 

………………………, dnia ……………..

Adresat:………………………………….

 Szanowna Pani!

Dziękujemy za otrzymane zamówienie na artykuł ……………………………, nr…………………………………

Z przykrością informuję, że artykuł ten chwilowo jest wyprzedany i oczekujemy na jego następną dostawę w ciągu……………………………………. dni. Proszę o informację, czy w takim wypadku anulujecie Pani złożone zamówienie, czy też go podtrzymuje na warunkach późniejszej dostawy. Przepraszamy za opóźnienie jego realizacji.

 Z poważaniem

……………………………….

(podpis)

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego

UMOWA O WYBUDOWANIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO

zawarta dnia ………………………………….. w………………………………………………………… pomiędzy :
……………………………………………………………………………………………………………………zwaną dalej
Wykonawcą reprezentowanym przez:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zamieszkałym w ……………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Zamawiającym.
§ 1.
1. Wykonawca oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podejmuje się realizacji budynku wielo mieszkaniowego zgodnie z projektem, w lokalizacji …………………………………………………………………………………………………………………………………….na terenie własnym w celu sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych.
2. W budynku wymienionym w pkt 1 będzie się mieścił lokal mieszkalny oznaczony symbolem …………………………………………położony na kondygnacji …………………………………….. o powierzchni …………………………….m2 i strukturze ………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Budynek i lokal mieszkalny odpowiadać będą następującym warunkom: ……………………………………………………………………………………………. wykonany w technologii …………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Lokal mieszkalny wyposażony w instalację wody zimnej i ciepłej z opomiarowaniem, instalacje elektryczną, instalację domofonową, ruraż teletechniczny, instalację centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i termoregulatorami…………………………………………………………. Wykończenie lokalu będzie obejmować tynki wewnętrzne gipsowe, wylewki podłogowe cementowe samopoziomujące, stolarkę okienną i drzwiową typową……………………………………. Wykończenie lokalu nie obejmuje białego montażu, kuchenki, osprzętu elektrycznego, wykończenia ścian i podłóg……………………………………………………………………………… Dostawa ciepłej wody i ciepła z ………………………………………………………………………………………
5.Wykończenie lokalu ponad standard określony w § 1 może być wykonane przez Zamawiającego w oparciu o aneks do niniejszej umowy, za dodatkowym wynagrodzeniem.

§ 2.
1. Zamawiający w celu uzyskania prawa własności lokalu mieszkalnego wymienionego w § 1 zobowiązuje się do sukcesywnego przekazywania środków pieniężnych na rzecz Wykonawcy w następujący sposób: ……………………………………………………………………………………………………
2. Łączna cena lokalu wg poziomu cen z dnia……………………………….według ………………………. wynosi………………………………. zł za 1 m2. Wartość lokalu wynosi:………………………………m2 x …………………………………….zł/ m2 to jest ………………………………… zł, przy czym cena ta nie uwzględnia podatku VAT. Tak ustalona cena będzie waloryzowana w okresach kwartalnych – począwszy od dnia ……………………………………. roku, aż do zakończenia realizacji budynku przewidzianego na dzień …………………………………………………… według wzrostu wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano – montażowej ogłaszanej przez Główny Urząd Statystyczny. Waloryzacji podlega nie wpłacona część ceny.
3. Wpłaty dokonywane będą w ratach :
a. Pierwsza rata płatna w dniu podpisania umowy, w wysokości ………………….% ceny określonej w § 2 pkt. 2 niniejszej umowy tj. W kwocie ………………………………….zł (słownie ……………………………………………………………………………………………) wpłata ta nie podlega rewaloryzacji.
b. Kolejne …………………………….. raty w kwotach po……………………………………….zł (słownie ……………………………………………………………………………………………) powiększonych o wartość waloryzacji obliczonej zgodnie z § 2 pkt. 2 niniejszej umowy, płatnych w terminie do ……………… dnia każdego miesiąca począwszy od ……………………………………………………………..
4. Cena może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek podatku VAT, w takim zakresie w jakim wpłynie to na podrożenie inwestycji.
5. Cena nie obejmuje opłat notarialnych, skarbowych i sądowych, które zamawiający poniesie w całości w związku z przeniesieniem prawa własności lokalu mieszkalnego na jego rzecz albo wskazanej przez niego osoby. Zamawiający po wpłacie co najmniej 50% ceny będzie miał prawo do ustanowienia na koszt własny hipoteki na nieruchomości Wykonawcy
6. Opóźnienie w zapłacie poszczególnych rat stanowiło będzie podstawę do naliczenia przez Wykonawcę odsetek umownych.
§3.
1. Wykonawca zobowiązuje się bezzwłocznie po zakończeniu budowy budynku do ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz do przeniesienia tej własności na rzecz Zamawiającego lub wskazanej przez niego osoby.
2. Przeniesienie własności lokalu nastąpi na koszt zamawiającego jeżeli wpłacona zostanie cała cena za lokal.
§ 4.
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
a. Wykonawcy w razie zwłoki Zamawiającego w zapłacie raty, trwającej powyżej …………………………………………. miesięcy.
b. Zamawiającemu, w przypadku zwłoki w oddaniu inwestycji trwającej powyżej …………………………………………. miesięcy.
2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających jedną stronę z zastrzeżeniem ustaleń § 6 pkt. 2, stronie drugiej przysługuje prawo do kary umownej w wysokości …………% wpłaconej nie waloryzowanej ceny lokalu.
3. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, z zachowaniem dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia z tym, że termin wypowiedzenia nie może upłynąć przed złożeniem przez Zamawiającego wniosku o wykreślenie hipoteki, o ile była ona ustanowiona. W takim przypadku Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną w wysokości ………………………………………………………….% ceny zapłaconej do czasu odstąpienia od umowy.
4. Odstąpienie oraz wypowiedzenie umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 5.
W przypadku rozwiązania niniejszej umowy Wykonawca zwróci Zamawiającemu wpłaconą na poczet ceny kwotę, z uwzględnieniem rozliczenia kar umownych i ustawowych odsetek, przy czym termin zwrotu wynosi ……………………. miesiąc jeżeli rozwiązanie umowy obciąża Wykonawca………………………………. miesiące w innych przypadkach.
§ 6.
1. Terminy realizacji zadania inwestycyjnego :
termin rozpoczęcia ……………………………………………………………………………………………………….
termin zakończenia ……………………………………………………………………………………………………….
2. Terminy realizacji inwestycji mogą ulec przesunięciu wyłącznie z przyczyn od Wykonawcy niezależnych.
§ 7.
1. Strony dopuszczają możliwość cesji praw i obowiązków na osoby trzecie z tym, że ewentualne koszty jej dokonania poniesie strona, która z takim wnioskiem wystąpiła.
2. Dopuszcza się możliwość zamiany zamówionego lokalu na inny jeżeli Wykonawca dysponować będzie wolnym lokalem, na warunkach określonych w aneksie do umowy.
§ 8.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9.
W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz przepisy ustawy z dnia 24.06.1994 roku o własności lokali /DZ.U. Nr 85 poz.388 z 1994 roku.
§ 10.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
………………………………………………… ………………………………………………….
(Wykonawca) (Zamawiający)

Informacja o nowej siedzibie firmy

INFORMACJA O NOWEJ SIEDZIBIE FIRMY

 

………………….., dnia ……………….

Adresat: ……………………………….

 Szanowni Państwo!

Niniejszym informujemy, że przenieśliśmy się do nowego biurowca stanowiącego od dziś siedzibę naszej firmy.

Nasz nowy adres: ……………………………………………………………………………………………………

Numery telefonów: …………………………………………………………………………………………………

Zapraszamy w stałych godzinach urzędowania.

Wniosek na zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Wniosek na zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

……………………………… data ………………………………..

nr rejestru  …………………………………….

 

ZGŁOSZENIE BUDOWY(ROBÓT BUDOWLANYCH)

 

Nazwa i adres właściwego organu:   Starosta Powiatu … – Wydział Budownictwa i Architektury,

ul. …

Inwestor: (imię i nazwisko lub nazwa oraz adres)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1-3 i pkt 5- 21, art. 29 ust. 2 pkt 1-13 oraz art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118, z późn. zm.) zgłaszam rozpoczęcie budowy (robót budowlanych)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej)

planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych: ………………………………………………………………………………

Do realizacji robót  będących przedmiotem zgłoszenia można przystąpić jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego zgłoszenia Starosta Zwoleński nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie trzech lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Do zgłoszenia dołączam1:

1)     oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

2)     szkice i rysunki wraz z opisem pozwalającym określić rodzaj, zakres i sposób wykonania zgłaszanych robót budowlanych,

3)     pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi1,

4)     mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonym obiektem przeznaczonym do remontu lub z naniesionym czytelną grafiką obiektem projektowanym do realizacji w trybie zgłoszenia,

5)     projekt zagospodarowania działki lub terenu1 wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4 oraz dodatkowo uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20

6)     pełnomocnictwo osoby działającej w moim imieniu.

………………………………………………………………

(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)

______________________

1 Niepotrzebne skreślić.

Pełnomocnictwo procesowe

Ja, niżej podpisany, dnia …………………………………………………………. udzielam pełnomocnictwa Panu (i)………………………………………………………………………………………………………………………… zamieszkałemu w …………………………………………………………………………………………………………. legitymującego się dowodem osobistym seria ………………..nr ……………………………………………. wydanym przez………………………………………………………………………………………………………… do wykonywania   w  moim  imieniu  wszystkich  czynności  określonych   w  art.  91  Kodeksu postępowania cywilnego w sprawie pomiędzy mną a…………………………………………………………………………………………………………………………………. o ………………………………………………………………………………………………………………………………… sygn. akt ………………………… w sądzie rejonowym w………………………………………………………….

 

     ……………………………………

podpis Mocodawcy

ZEZWOLENIE NA WYKONANIE FOTOGRAFII W CELACH REKLAMOWYCH

ZEZWOLENIE NA WYKONANIE FOTOGRAFII W CELACH REKLAMOWYCH

……………. , dnia ………………….

Adresat:……………………………..

 

Niniejszym wyrażam zgodę na wykonanie moich fotografii, jak również nagrania dźwiękowego i późniejszego ich wykorzystywania (zarówno fotografii, jak nagrań dźwiękowych) wraz z innymi fotografiami i nagraniami w celach reklamowych, komercyjnych lub innych celach zawodowych. Zdaję sobie sprawę, że pojęcie „fotografia” obejmuje zwykłe fotografie, jak również zdjęcia filmowe. Wyrażam zgodę na reprodukcję i zezwalam Panu/Pani…………………………………… na ich użycie w reklamach na rynkach krajowych i zagranicznych . Zgadzam się również na ich używanie przez osoby posiadające Pańskie pełnomocnictwo.

Niniejszym wykluczam firmę ………………………………. i wszelkie jej oddziały, ich dyrektorów, pracowników, agentów i agencje ogłoszeniowe, ich dyrektorów, pracowników z wszelkiej odpowiedzialności związanej z ich użyciem.

 

 

 

…………………………………………….

(podpis)

Propozycja zmiany ustaleń umowy

PROPOZYCJA ZMIANY USTALEŃ UMOWY

 ……………………, dnia………………..

Adresat: …………………………………..

 

Read More