PROŚBA O UDZIELENIE URLOPU WYPOCZYNKOWEGO I OKOLICZNOŚCIOWEGO Z POWODU ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

PROŚBA O UDZIELENIE URLOPU WYPOCZYNKOWEGO
I OKOLICZNOŚCIOWEGO Z POWODU ZAWARCIA
ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

 

………….., dnia …………………..

 

………………………………
(osoba zainteresowana)

Read More

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Miejscowość, Data
Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej
adres zameldowania/pobytu
lub nazwa instytucji zgłaszającej
adres i pieczęć instytucji
Prokuratura Rejonowa
w……………………..

ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA

Read More

Wniosek o wgląd w sytuację dziecka

Wniosek o wgląd w sytuację dziecka

Miejscowość, Data
Do
Sądu Rejonowego
w………………..
Wydział Rodzinny i Nieletnich

Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej
adres zameldowania/pobytu
lub nazwa instytucji zgłaszającej
adres i pieczęć instytucji

WNIOSEK O WGLĄD W SYTUACJĘ DZIECKA

Przykład:
Wnoszę o:
Wgląd w sytuację małoletniej/go …………………zamieszkałej/go………
(imię i nazwisko dziecka)
w …………………………przy ul. …………………………….

UZASADNIENIE

(W uzasadnieniu powinny zostać uwzględnione dane osobowe dziecka
oraz dane dotyczące rodziców/opiekunów dziecka. Ponadto należy zawrzeć
informację na temat sytuacji w skutek, której np. popełniono przestępstwo wobec
dziecka. W uzasadnieniu powinny się znaleźć także informacje dotyczące osób,
które były/są świadkami zdarzeń.
W końcowej części wniosku należy uwzględnić oczekiwania Państwa
względem Sądu np. podjęcie stosownych działań mających na celu ograniczenie władzy rodzicielskiej, zastosowanie środka zapobiegawczego w formie
wyznaczenia kuratora sądowego dla rodziny itp.)
Przykład uzasadnienia:
W dniu………r. podczas przeprowadzania rodzinnego wywiadu
środowiskowego z Panią………zam. w…….przy ul…….. pracownik socjalny
OPS uzyskał informację o fakcie stosowania przemocy fizycznej oraz
psychicznej wobec małoletniego……………..ur……… Z informacji uzyskanych
od Pani……..- babki dziecka wynika, że osobami stosującymi przemoc wobec
dziecka są rodzice biologiczni Państwo……..zam. w …….przy ul……
Babka dziecka zgłosiła, że wielokrotnie była świadkiem awantur
domowych podczas, których małoletni odnosił urazy uszkodzenia ciała a także
był poniżany przez rodziców.
W dniu ………..r. w obecności babki małoletniego, rodzice dziecka
podczas awantury domowej popchnęli małoletniego na meble kuchenne, na
skutek czego upadł on i doznał silnego potłuczenia twarzy i lewej kończyny
górnej.
Po uzyskaniu informacji od babki małoletniego, pracownik socjalny OPS
przeprowadził rodzinny wywiad środowiskowy i wypełnił formularz „Pomoc
Społeczna – Niebieska Karta” z rodzicami małoletniego dziecka,
Państwem……………celem wyjaśnienia powyższej sytuacji. Rodzice dziecka
zaprzeczyli podanym informacjom dotyczącym krzywdzenia dziecka. Obrażenia
ciała, których małoletni doznał podczas upadku zostały nazwane przez rodziców
dziecka przypadkowym nieszczęśliwym wypadkiem.
Małoletni……….był obecny podczas wizyty w środowisku pracownika
socjalnego. Dziecko w rozmowie wydało się zastraszone dlatego też
potwierdziło informacje przekazywane przez rodziców. Dziecko sprawiało
wrażenie apatycznego i wycofanego w kontakcie.
Pracownik socjalny nawiązał kontakt z pedagogiem szkolnym
Panią/nem…………… i wychowawcą klasy Panią/nem…..w Szkole
……………….. Nr….. w …….do której uczęszcza małoletni………………….
Zarówno pedagog szkolny jak i wychowawca zwrócili uwagę na zły stan
emocjonalny dziecka, pogorszenie wyników w nauce oraz potwierdzili
zaobserwowanie urazów na ciele dziecka.
W związku z uzyskanymi informacjami pracownik socjalny wysłał
również zawiadomienie do Komendy Policji w ……….
Mając na uwadze powyższe, wnoszę/wnosimy o podjecie stosownych
działań prawnych w celu zabezpieczenia zdrowia i życia małoletniego.
….…………………………………………
Imię i Nazwisko osoby składającej wniosek
Załączniki:
1……………………………

Wniosek o podjęcie interwencji Policji w związku z uzyskanym zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie

Wniosek o podjęcie interwencji Policji w związku z uzyskanym zawiadomieniem
o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie
Miejscowość, Data
Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej
oraz nazwa instytucji zgłaszającej
adres i pieczęć instytucji
Komisariat Policji
w…………………
WNIOSEK
O PODJĘCIE INTERWENCJI POLICJI W ZWIAZKU Z UZYSKANYM
ZAWIADOMIENIEM O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA Z UŻYCIEM
PRZEMOCY W RODZINIE
(Celem wniosku jest zawiadomienie Policji przez osobę, która w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych uzyskała informację o fakcie popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie. Osobą uprawnioną do złożenia wniosku są pracownicy „Pierwszego Kontaktu” między innymi: pracownik jednostki organizacyjnej pomocy społecznej (który do wniosku zobowiązany jest
dołączyć wypełniony formularz „Pomoc Społeczna – Niebieska Karta”), pracownik służby zdrowia, pracownik instytucji edukacyjnej, kurator sądowy, przedstawiciel organizacji pozarządowej prowadzącej działania w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie , pracownik Straży Miejskiej, osoby wykonujące czynności w ramach prac Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych itp.)
PODSTAWA PRAWNA:
Art. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493)
„Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych powzięły
podejrzenie o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy wobec członków rodziny, powinny niezwłocznie zawiadomić o tym Policję lub prokuratora”.
(We wniosku powinny zostać uwzględnione następujące dane:
– imię i nazwisko, telefony kontaktowe osoby uprawnionej do złożenia wniosku – pracownika „Pierwszego Kontaktu” oraz adres instytucji, organizacji;
-imię i nazwisko, telefony kontaktowe, adres zamieszkania osoby zgłaszającej fakt przemocy w rodzinie;
– imię i nazwisko, telefony kontaktowe, adres zamieszkania osoby/rodziny doświadczającej przemocy w rodzinie;
– imię i nazwisko, telefony kontaktowe, adres zamieszkania wszystkich świadków i uczestników przemocy w rodzinie;
– imię i nazwisko, telefony kontaktowe, adres zamieszkania osoby stosującej przemoc). Przykład
Ja …………- pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej
w ………..przy ul…………niniejszym zawiadamiam, iż Pan/Pani
………………………………zam. w …………przy ul. ………..popełnił
przestępstwo znęcania się nad osobą najbliższą kwalifikowane z art. 207 § 1
Kodeksu karnego przez to, że w okresie od…….…..do………roku znęcał/a się
i nadal znęca psychicznie i fizycznie nad swoją żoną/mężem zam. w…………przy
ul. …………………. w ten sposób, że wielokrotnie doszło do naruszenia ciała oraz
spowodowania silnych urazów psychicznych.
Świadkiem zdarzeń była/jest Pani………zam. w……………przy
ul…………(matka osoby wobec której, stosowana była/jest przemoc) która
zgłosiła ten fakt pracownikowi socjalnemu OPS podczas przeprowadzania
rodzinnego wywiadu środowiskowego.

UZASADNIENIE

(W uzasadnieniu wniosku powinny zostać uwzględnione informacje na temat
osoby/rodziny wobec, której stosowana była/jest przemoc oraz osoby stosującej przemoc.
Ponadto należy uwzględnić dokładny opis sytuacji osoby/rodziny, zawierający informacje dotyczące okoliczności występowania przemocy w rodzinie czasookresu oraz typu stosowanej przemocy wobec ofiary (np. przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna). Pracownik pierwszego kontaktu powinien uwzględnić również informację w jakich okolicznościach powziąłpodejrzenie bądź uzyskał zgłoszenie o stosowaniu przemocy w rodzinie a także należy uwzględnićświadków zdarzeń. W uzasadnieniu powinna być również uwzględniona sytuacja dzieci
w rodzinie, w której dochodzi do przemocy.
Pracownicy pierwszego kontaktu powinni przekazać Policji informacje jakie działania
podjęli na rzecz osoby/rodziny wobec, której stosowana była/jest przemoc w rodzinie (np. pomoc w znalezieniu schronienia, pomoc psychologiczna, prawna, socjalna, medyczna, specjalistyczne poradnictwo dla dzieci itp.).
Do wniosku należy dołączyć posiadaną dokumentację (np. kopie orzeczeń sądu,
informacje z własnych ustaleń, rodzinny wywiad środowiskowy wypełniony formularz „Pomoc Społeczna – Niebieska Karta” , dokumentacja medyczna itp. ). Na zakończenie pracownik „Pierwszego Kontaktu” powinien zwrócić się do Policji z prośbą o podjęcie czynności służbowych w w/w sprawie oraz przekazanie informacji zwrotnej na temat podjętych działań).
Przykład uzasadnienia:
W dniu………r. podczas przeprowadzania rodzinnego wywiadu
środowiskowego z Panią………zam. w…….przy ul…….. pracownik socjalny OPS
uzyskał informację o fakcie stosowania przemocy fizycznej oraz psychicznej
wobec Pani……………..zam.……… Z informacji uzyskanych od Pani……..- matki osoby wobec, której
stosowana jest przemoc wynika, że osobą stosującą przemoc jest mąż/żona
poszkodowanej/ego – Pan/Pani…………..zam. w …….przy ul……
Pani…………..zgłosiła, że wielokrotnie była świadkiem awantur domowych
podczas, których Pani/Pan…….. odnosiła/ł urazy uszkodzenia ciała, a także była/ł
poniżana/y.
W dniu ………..r. Pan/i……………… podczas awantury domowej dotkliwie
pobił/a Panią/Pana na skutek czego poszkodowana/y doznała/ł licznych obrażeń
ciała w tym złamania prawej kończyny górnej.
Pan/i………………………wielokrotnie zastraszał/a swoją/swojego żonę/męża
grożąc pozbawieniem jej/jego życia, dlatego też nigdy wcześniej nie został fakt ten
zgłoszony na Policję lub prokuraturę.
Państwo ………………….zamieszkują i wspólnie gospodarują. Na dochód
rodziny składa się……………
Wychowują wspólnie małoletnie dziecko……………ur.
Po uzyskaniu informacji od świadka – Pani……………., pracownik socjalny
OPS przeprowadził rodzinny wywiad środowiskowy i wypełnił formularz „Pomoc
Społeczna – Niebieska Karta” z Panią/nem……………celem wyjaśnienia
powyższej sytuacji. Pani/n…………………..podczas przeprowadzania rodzinnego
wywiadu środowiskowego potwierdziła/ł fakt, iż jest ofiarą przemocy w rodzinie i
mąż/żona od …….lat znęca się nad nią/nim fizycznie i psychicznie. Małoletnie
dziecko jest świadkiem przemocy w rodzinie.
W związku z uzyskanymi informacjami pracownik socjalny udzielił
Pani……………oraz jej dziecku pomocy materialnej oraz skierował do……celem
udzielenia pomocy psychologicznej i prawnej. Małoletni uczęszcza na terapię oraz
korzysta z obiadów w szkole. Sprawa Pani……….będzie omawiana podczas
spotkania zespołu interdyscyplinarnego działającego przy OPS w…… przy ul…….
Mając na uwadze powyższe, wnoszę/wnosimy o podjecie czynności
służbowych w w/w sprawie oraz przekazanie informacji zwrotnej na temat
podjętych działań.
……………………………………………………………………
data i podpis osoby składającej wniosek
Załączniki:
1. ……………………………..
2. ……………………………..
3. ………………………………
4. ………………………………
Wniosek należy niezwłocznie dostarczyć osobiście lub przesłać listem poleconym
priorytetowym do odpowiedniego terytorialnie komisariatu Policji.

Wniosek o wszczęcie postępowania do Komisji Rozwiązywania Alkoholowych

Wniosek do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejscowość, Data
Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej
adres zameldowania/pobytu
lub nazwa instytucji zgłaszającej
adres i pieczęć instytucji
Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w…………………………..

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA W STOSUNKU DO OSOBY NADUŻYWAJĄCEJ ALKOHOLU
1. Nazwisko i imię……………………………………………..
2. Imiona rodziców…………………………………………….
3. Data i miejsce urodzenia…………………………………….
4. Miejsce zamieszkania……………………………………….
5. Stan cywilny (imię współmałżonka/i)………………………
6. Liczba dzieci i ich wiek……………………………………..
7. Informacje uzasadniające potrzebę wszczęcia postępowania
(głównie dotyczące nadużywania alkoholu)
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
(Powyższe dane i informacje dotyczą osoby nadużywającej alkoholu)

….…………………………………………
Imię i Nazwisko osoby składającej wniosek

Regulamin wynagradzania pracowników

Regulamin wynagradzania pracowników

               ……………………………………………………………………………………………………

               …………………………………………………………………………………………………….

                                                                            (nazwa i siedziba pracodawcy)

Read More

WEZWANIE DO ZAPŁATY CZYNSZU

WEZWANIE DO ZAPŁATY CZYNSZU

 …………………….., dnia …………….

Adresat: ………………………………..

Szanowny Panie!

Read More

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

Zawarta dnia ………………………………………….. . r., w ………………………………………………….,
pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………..

z siedzibą w …………………………………………………………………………………………………………………,
zwaną(ym) dalej w umowie Sprzedawcą
a Panią(em) …………………………………………………………………………………………………………………,
zam. ……………………………………………………………………………………………………………………….
legitymującym się …………………………………………………………. seria ……………………………………..
nr ……………………………… wydanym przez ………………………………………………………………………..

zwaną(ym) dalej w umowie Kupującym.

Read More

Zapytanie o warunki ubezpieczenia na życie

ZAPYTANIE O WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

 

 

 

 

…………………, dnia…………………

Adresat:……………………………….

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi paru informacji dotyczących ubezpieczenia na życie.

Mam następujące pytania:

Jaka jest obecnie wypłacana kwota w przypadku śmierci?

Jaka jest wysokość wypłaty gotówkowej?

Czy i jakie można otrzymać kredyty ze względu na wartość gotówkową polisy?

Jaka kwota będzie wypłacana w przypadku śmierci …………………………………(podać datę)?

 

Z góry dziękuję za pilną odpowiedź.

 

Z poważaniem

 

 

………………………….(podpis)

Zgłoszenie zapotrzebowania na wolne miejsca pracy

ZGŁOSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA WOLNE MIEJSCA PRACY

Data…………………………….

Read More