Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

 

 

…………………………………….                                                             …………………………………..

(Pieczęć pracodawcy)                                                                           (miejscowość , data)

……………………………………………

numer REGON – EKD

 

 

UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI

W CZASIE TRWANIA STOSUNKU PRACY

 

zawarta dnia……………………………. w ………………………………………………………………… pomiędzy

……………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Pracodawcą

a

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Pracownikiem

 

§ 1

W czasie trwania stosunku pracy pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem, Pracownik zobowiązuje się do nie prowadzenia działalności konkurencyjnej.

Read More