Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:

 …………………………………………………………………………………………………….

 W dniu ……………………………. pomiędzy …………………………………………….. z siedzibą w …………….. reprezentowaną przez ……………………………………. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

a …………………………………………….z siedzibą w ……………………… reprezentowanym przez …………………………………………………………. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą została zawarta umowa o treści następującej:

Przedmiot umowy

Read More

PROŚBA DO WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW O ZGŁOSZENIE TERMINU PLANOWANYCH URLOPÓW

PROŚBA DO WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW

O ZGŁOSZENIE TERMINU PLANOWANYCH URLOPÓW

……………………., dnia ………………….

Do: wszystkich zatrudnionych

 

Read More

UMOWA PODNAJMU CZĘŚCI LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA PODNAJMU CZĘŚCI LOKALU UŻYTKOWEGO

 

zawarta dnia ………………………………….. w ………………………………………………………… pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Wynajmującym

a

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Podnajemcą.

 

§1

Read More

Kwestionariusz osobowy

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

 

 

1. Imię (imiona) i nazwisko ...............................................

Read More

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA ZŁOŻONEGO U PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA ZŁOŻONEGO U AKWIZYTORA

 

………………………, dnia ……………..

Adresat:………………………………….

 

Szanowni Państwo!

Niniejszym anuluję zamówienie na …, złożone przed trzema dniami u jednego z waszych akwizytorów. Nie jestem zainteresowany zakupem … na warunkach podanych przez Państwa firmę. Proszę zatem o nierealizowanie mojego zamówienia.

Przykro mi, jeśli sprawiłem Państwu kłopoty.

Z poważaniem

 

………………………………..

(podpis)

Wzór wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatkach: dochodowym od osób fizycznych, dochodowym od osób prawnych, od towarów i usług

Wzór wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatkach: dochodowym od osób fizycznych, dochodowym od osób prawnych, od towarów i usług

Wzór wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatkach: dochodowym od osób fizycznych, dochodowym od osób prawnych, od towarów i usług

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

 

 

…………………………………….                                                             …………………………………..

(Pieczęć pracodawcy)                                                                           (miejscowość , data)

……………………………………………

numer REGON – EKD

 

 

UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI

W CZASIE TRWANIA STOSUNKU PRACY

 

zawarta dnia……………………………. w ………………………………………………………………… pomiędzy

……………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Pracodawcą

a

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Pracownikiem

 

§ 1

W czasie trwania stosunku pracy pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem, Pracownik zobowiązuje się do nie prowadzenia działalności konkurencyjnej.

Read More