WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH

1. Wniosek do ................................................

..............................................................

(dokładne oznaczenie administratora danych)

2. Wnioskodawca ..............................................

..............................................................

..............................................................

(nazwa firmy i jej siedziba albo nazwisko, imię

i adres zamieszkania wnioskodawcy, ew. NIP

oraz nr REGON)

3. Podstawa  prawna  upoważniająca do pozyskania  danych albo

wskazanie wiarygodnie uzasadnionej potrzeby posiadania danych

w przypadku osób innych niż wymienione w art. 29 ust. 1

ustawy o ochronie danych osobowych: ..........................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

...........................* [ ] ew. cd. w załączniku nr .....

4. Wskazanie przeznaczenia dla udostępnionych danych:.........

..............................................................

...........................* [ ] ew. cd. w załączniku nr .....

5. Oznaczenie lub nazwa zbioru, z którego mają być

udostępnione dane:............................................

..............................................................

6. Zakres żądanych informacji ze zbioru: .....................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

...........................* [ ] ew. cd. w załączniku nr .....

7. Informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych

danych:.......................................................

..............................................................

...........................* [ ] ew. cd. w załączniku nr .....

--------------------------------------------

* Jeżeli TAK, to zakreśl kwadrat literą "x".

(miejsce na znaczki opłaty skarbowej)

.....................................

(data, podpis i ew. pieczęć wnioskodawcy)

Umowa najmu

 

UMOWA NAJMU

 

 

zawarta dnia ……………………………………….w ……………………………………………………… pomiędzy

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Wynajmującym,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zam. w ………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym alej Najemcą.

§ 1

1.   Wynajmujący oddaje w najem Najemcy

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.   Wynajmujący oświadcza, że jest jedynym właścicielem przedmiotu najmu. Wynajmujący umożliwi Najemcy prawidłowe korzystanie z przedmiotu najmu a w szczególności korzystanie z energii elektrycznej, bieżącej wody, telefonów, centralnego ogrzewania. Koszty korzystania z tycz usług ponosi Najemca.

§ 2

Najemca będzie korzystał z przedmiotu najmu w następujący sposób

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 3

Najemca płacić będzie Wynajmującemu  czynsz w  wysokości ………………………………………. zł

§ 4

Oddzielnej  zgody Wynajmującego wymagają następujące czynności:

–  podnajem, oraz oddanie przedmiotu najmu do bezpłatnego używania osobom trzecim,

–  wszystkie zmiany i ulepszenia przedmiotu najmu.

§ 5

Najemca będzie dokonywał we własnym zakresie konserwacji przedmiotu najmu oraz napraw bieżących.

§ 6

Umowa zostaje zawarta na okres od ……………….. ……………… do ……………….. …………….. .

§ 7

Każda ze stron może umowę wypowiedzieć z zachowaniem …………………..okresu wypowiedzenia.

§ 8

Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeżeli Najemca zalega z należnym czynszem za ……………………… lub narusza inne postanowienia umowy. W przypadku zaistnienia okoliczności, o którym mowa wyżej, Najemca obowiązany jest rozliczyć się z Wynajmującym i opuścić przedmiot najmu w terminie …………………… dni.

§ 9

Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Opłatę skarbową z tytułu tejże umowy uiści Najemca.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowych  egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

……………………………………………                                           ………………………………………………

Wynajmujący                                                                                          Najemca

ZGŁOSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

ZGŁOSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY

DANYCH OSOBOWYCH

* – zgłoszenie zbioru na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285),
* – zgłoszenie zmian na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
* – zgłoszenie zbioru, w którym będą przetwarzane dane określone w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierp–nia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

Read More