Pełnomocnictwo

P E Ł N O M O C N I C T W O

 

 

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) …………………………………………………………….

Read More

Reklamacja – pełny zwrot ceny

Miejscowość, data

Do

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

 

Oznaczenie imienia, nazwiska i adresu konsumenta

Reklamacja

Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……..… towar jest niezgodny

Read More