WNIOSEK O DODATEK MIESZKANIOWY

WNIOSEK

o przyznanie dodatku mieszkaniowego

 

 

 

  1. 1.  Wnioskodawca

 

   ...........................................................

(imię i nazwisko, data urodzenia)

  1. 2.  Adres zamieszkania

 

   .....................................................

 

  1. 3.  Nazwa i siedziba zarządcy domu

 

 

 

Read More

WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY

UMOWA SPRZEDAŻY
 
zawarta dnia …………………………………w …………………………………………………………… pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Sprzedającym
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Kupującym.

§1

Read More

Zgoda na pobranie narządów

Oświadczenie woli w sprawie pobrania narządów po śmierci. Należy je wypełnić, poinformować o wyrażeniu zgody swoich najbliższych, a oświadczenie wydrukować i nosić przy sobie.

Wzór formularza poniżej do pobrania:

 

Read More

PODZIĘKOWANIE KANDYDATOWI ZA UDZIAŁ W TEŚCIE

 

 

………….., dnia …………………
Adresat:………………………….
Szanowny/-a Panie/Pani!
Dziękujemy za przybycie i wzięcie udziału w teście dla kandydatów na oferowane miejsca pracy, który odbył się wczoraj w siedzibie naszej firmy.
W ciągu dwóch tygodni otrzyma Pan/Pani informację dotyczącą decyzji w sprawie zatrudnienia. Zapewniamy, że Pana/Pani zgłoszenie rozpatrywać będziemy ze szczególną uwagą. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będziemy mogli zaoferować Panu/Pani pracy, to zgłoszenie wraz z testem zachowamy w naszej ewidencji i skontaktujemy się z Panem/Panią natychmiast w chwili pojawienia się nowego wolnego miejsca pracy.
Jeszcze raz dziękujemy za zgłoszenie i poświęcenie nam swego czasu i uwagi. Natychmiast po podjęciu decyzji zostanie Pan/Pani o niej poinformowany.
………………………………………
(Podpis)

UMOWA SPRZEDAŻY AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

UMOWA SPRZEDAŻY AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

DO PROGRAMU KOMPUTEROWEGO

 
zawarta dnia ……………………………………..w ………………………………………………………, pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy Kupującym,
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym.

§ 1.

 

 

 

 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż praw autorskich do programu komputerowego
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
§ 2.
Sprzedający przenosi na rzecz kupującego prawa autorskie do programu komputerowego wymienionego w §1.
§ 3.
Sprzedający oświadcza, że jest jedynym autorem programu komputerowego wymienionego w §1oraz, że program jest wolny od wad i obciążeń prawnych.
§ 4.
Kupujący zobowiązuje się do zapłacenia Sprzedającemu………………………………………..złotych.
§ 5.
Datę przejęcia programu przez Kupującego ustalono na dzień …………………………………………..
§ 6.
Kupujący …………………………..przenieść prawa autorskie do wymienionego w § 1. programu komputerowego na osoby trzecie.
§ 7.
Sprzedający przenosi prawa autorskie do programu wymienionego w § 1. na rzecz Kupującego z chwilą podpisania niniejszej umowy.
 
 
§ 8.
Kupujący i Sprzedający zobowiązują się do zachowania pełnej tajemnicy na temat zawartej umowy.
§ 9.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pisemnej zgody obydwu stron.
§ 10.
W sprawach nieunormowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnegi i Prawa Autorskiego.
§ 11.
Wszelkie spory wynikłe na gruncie stosowania niniejszej umowy zostaną poddane rozpatrzeniu przez …………………………………………………………………………………………
§ 12.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
 
 
 
…………………………………………….                                         ……………………………………………..
                      Kupujący :                                                                         Sprzedający :
 
 

UMOWA NAJMU MIESZKANIA WZÓR

 

 
UMOWA NAJMU MIESZKANIA
 
 
Zawarta dnia ……………………………..w………………………………………………………………..pomiędzy
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Wynajmującym,
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zam. .w…………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym alej Najemcą.
 

§ 1

Read More

POZEW O USTANOWIENIE ZAKAZU PRZECHODU I PRZEJAZDU

 

… miejscowość,… roku

 
Sąd Rejonowy we
Wydział Cywilny
 
Powód: ….
zam. …..
 
Pozwany: ….
zam. …..
 
Wartość przedmiotu sporu: … zł
 
Pozew o ustanowienie zakazu przechodu i przejazdu
 

W imieniu własnym wnoszę o:

Read More

UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ WZÓR

 
UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ Nr ……….
 
Zawarta dnia ……………………………… w ………………………………………………………………pomiędzy
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
z siedzibą w ………………………………………, ul. ……………………………………………………………………
reprezentowanym ………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Organizatorem
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zamieszkałym w …………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………………………
nr i seria do……………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Zamawiającym.
 

§ 1

Read More