POZEW O OCHRONĘ WŁASNOŚCI WZÓR

. . . (Miejscowość). . . dnia . . . (data) . . .
Sąd Rejonowy
w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .

Wydział I Cywilny

Read More

POROZUMIENIE O ROZWIĄZANIU UMOWY O WSPÓŁPRACY WZÓR

POROZUMIENIE O ROZWIĄZANIU UMOWY O WSPÓŁPRACY

 

 

 

 

…………………….., dnia …………………..

 

 

 

Zgodnie z postanowieniami, paragraf ………………………………… umowy stwierdzamy co następuje.

Read More

ZAPYTANIE O REFERENCJE WZÓR

ZAPYTANIE O REFERENCJE

DLA KANDYDATA DO PRACY

 
 
 
……………., dnia…………………..
Adresat:…………………………….
 
Szanowni Państwo!
 

Niżej wymieniona osoba

Read More

WEZWANIE DO SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA WZÓR

…………………………………………. 20………. r.
(miejscowość, data)
 
 
 
Wezwanie do spełnienia świadczenia
 
 
Wzywam ………………………………………………………………………………………………… do wykonania
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
w terminie do dnia …………………………………………………………………………………………………………

Zgodnie z

Read More

UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY WZÓR

 

UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY

 
 
zawarta dnia ………………………………. w ……………………………………………………………. pomiędzy
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy Sprzedawcą
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy Kupującym.
 

§ 1

Read More

UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI WZÓR

 

…………………………………….                    …………………………………..

   (Pieczęćpracodawcy)                                          (miejscowość , data)
 
……………………………………………
            numer REGON – EKD
 
 
UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI

PO USTANIU STOSUNKU PRACY

Read More

REKLAMACJA WZÓR

Miejscowość, data
Do
(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)
Oznaczenie imienia, nazwiska i adresu konsumenta
Reklamacja

Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony

Read More

WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU WZÓR

 

WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU

………………….., dnia …………………..
Adresat:………………………………….

Niniejszym informuję, że zgodnie z

Read More

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta
Adres zamieszkania
Nazwa i adres przedsiębiorcy
Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Read More

UMOWA POŻYCZKI WZÓR

UMOWA POŻYCZKI
zawarta dnia ……………………………… w ……………………………………………………………… pomiędzy
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Pożyczkobiorcą
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Pożyczkodawcą.
§ 1
Pożyczkodawca udzieli Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości …………………………………….. zł

§ 2

Read More