WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA – BECIKOWE WZÓR

 
Nazwa podmiotu realizującego świadczenie
Adres
 
 
WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
 

1. DANE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ

Read More

WNIOSEK O PRZYSPOSOBIENIE WZÓR

nazwa miejscowości, data
Sąd Rejonowy w ………………
…..Wydział Rodzinny i Nieletnich
Wnioskodawcy:
1…………………………………………………………………
2…………………………………………………………………
(tutaj wpisujemy imię i nazwisko, adres osób, które chcą przysposobić dziecko )
Uczestnik postępowania: (opiekun prawny – w przypadku osoby małoletniej)
………………………………………………………………..
Wniosek o przysposobienie

Wnosimy o:

Read More

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH WZÓR

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z EWIDENCJI LUDNOŚCI, ZBIORU PESEL
ORAZ EWIDENCJI WYDANYCH I UNIEWAŻNIONYCH DOWODÓW OSOBISTYCH

Read More

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ – ZWOLNIENIA GRUPOWE

(pieczęć pracodawcy)                                    …………………………. (miejscowość i data)
     
(numer REGON-EKD)
 
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM
Pan
…………………….     
(imię i nazwisko)

1.    Rozwiązuję z Panem umowę o pracę zawartą w dniu …………….. z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu …………. .

Read More

POZEW O ZAPRZECZENIE OJCOSTWA WZÓR

                                                         … miejscowość, ……………. data
 
Sąd Rejonowy …………………..
Wydział Rodzinny i Nieletnich
………………………………….
………………………………….
(adres sądu)
 
 
POWÓD: …
…………………….
……………………..
(adres zamieszkania)
 
 
POZWANI:
1. …
…………………………..
…………………………..
(adres zamieszkania)
 
2. …
…………………………..
…………………………..
(adres zamieszkania)
 
 
POZEW
o zaprzeczenie ojcostwa
 

W imieniu własnym wnoszę o:

Read More

WEZWANIE DO WYDANIA PRZEDMIOTU ZAKUPU WZÓR

…………………………………………. 20………. r.
(miejscowość, data)
 
 
Wezwanie do wydania przedmiotu
 
 
Wzywam ……………………………………………………………………………………………………… do wydania ………………………………………………………………………………………………………

w terminie ………………………………………………… dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, jak również do

Read More

POZEW O USTALENIE OJCOSTWA WZÓR

………………… (miejscowość, dnia)
Sąd Rejonowy w …………..
Wydział Rodzinny i Nieletnich
……………………………….
……………………………….
(adres)
Powód: Ona
……………………….
……………………….
(adres)
Pozwany: On
…………………………..
……………………………
(adres)
POZEW
o ustalenie ojcostwa

Działając w imieniu własnym wnoszę o:

Read More

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ WZÓR

…………………………………….                                                ………………………..
                                                          miejscowość, data
……………………………………
……………………………………
DANE WNIOSKODAWCY
(Imię i nazwisko, adres, telefon)
 
…………
Nazwa i adres urzędu
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

       Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

Read More

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WZÓR

 

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Ja niżej podpisany (a)1)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę albo osoby umocowanej do złożenia oświadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegającej się o pozwolenie na budowę)
legitymujący(a) się ………………………………………………………………………………………………………..
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego)
urodzony (a)……………………………………… w ……………………………………………………………………..
                      (data)                                   (miejsce)
zamieszkałya)………………………………………………………………………………………………………………
(dokładny adres)
po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.),
oświadczam że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka (i) nr ………………………………………………………… w obrębie ewidencyjnym …………………………………….w jednostce ewidencyjnej ………………………………….
 na cele budowlane, wynikające z tytułu:
własności
współwłasności…………………………………………………………………………………………………..
( wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko lub nazwa oraz adres)
oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonanie robót budowlanych objętych wnioskiem o pozwolenie na budowę z dnia …………………………………,
użytkowania wieczystego……………………………………………………………………………………,
trwałego zarządu2……………………………………………………………………………………………….,
ograniczonego prawa rzeczowego2……………………………………………………………………….,
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonania robót i obiektów budowlanych2 …………………………………………………………………..,
wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane3
……………………………………………………………………………………………………………………………….
7) …………………………………………………………………………………………………………………………..
(inne)
Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia ……………………………………                   do reprezentowania osoby prawnej …………………………………………………………………………….
                                            (nazwa i adres osoby prawnej)
do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imieniu osoby prawnej. Pełnomocnictwo w załączeniu 4
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej.
………………………………….                                                ………………………………..
                   (miejscowość, data)                                          (podpis)
________________________________________
¹Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich dane
2Należy wskazać właściciela nieruchomości.
3 Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

4Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych.

 

 

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ WZÓR

…, dn …………………………….
           (data)
………………………………………………….
(nr rejestru organu właściwego
do wydania pozwolenia)
 
 
WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ
STAROSTA …
………………………………….. (adres)
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
Inwestor:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres)

na podstawie art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) wnoszę o

Read More