UMOWA SPRZEDAŻY NA PRÓBĘ WZÓR

 Umowa sprzedaży na próbę  

Zawarta dnia ………………………………………….. 200….. r., w ………………………………………………… pomiędzy …………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………, z siedzibą w …………………………………………………………………………………………………………………, zwaną(ym) dalej w umowie Sprzedawcą a Panią(em) …………………………………………………………………………………………………………………, zam. ……………………………………………………………………………………………………………………………, legitymującym się …………………………………………………………. seria …………………………………….. nr ……………………………… wydanym przez ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwaną(ym) dalej w umowie Kupującym. I. Sprzedawca, posiadający punkt sprzedaży w ……………………………………………………., przy ul. ……………………………………………………………………………………………………………………………………, sprzedaje Kupującemu ………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. za cenę ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….   II. Sprzedawca wyda Kupującemu określony w pkt I umowy przedmiot na próbę, celem zbadania przez Kupującego jego właściwości. W razie uznania przez Kupującego przedmiotu sprzedaży za dobry, przedmiot ten przechodzi na własność Kupującego.  

III.

Read More