UMOWA SPRZEDAŻY RATALNEJ WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY RATALNEJ

    zawarta dnia …………………………………w ……………………………………………………………..pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym w dalszej części umowy Sprzedawcą a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym w dalszej części umowy Kupującym

§ 1

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje następujące rzeczy: :…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 2

Kupujący zapłaci Sprzedawcy za towar cenę w wysokości ………………………………… powiększoną o ………….. %  rozłożoną na ………….. równych miesięcznych rat po …………….. zł każda. Każda rata będzie zapłacona do …………………………….. dnia miesiąca.

§ 3

Read More

UPOMNIENIE Z POWODU NIEUREGULOWANIA FAKTURY WZÓR

 

UPOMNIENIE Z POWODU NIEUREGULOWANIA FAKTURY

 

 

…………………….., dnia……………..

 

Adresat:………………………………..

   Szanowny Panie!

Dotychczas próbowaliśmy już wielu sposobów na otrzymanie od Pana zaległej płatności za

Read More

ODRZUCENIE PROŚBY O PODWYŻKĘ WZÓR

 ODRZUCENIE PROŚBY O PODWYŻKĘ

   

……………., dnia ………………..

   Szanowny Panie!

Otrzymałem Pańskie pismo z dnia …………………….. z prośbą o podwyżkę. Muszę Pana pochwalić za rezultaty, które osiągnął Pan w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Pomimo to,

Read More

UMOWA SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA

  zawarta dnia …………………………….w ………………………………………………………………… pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. reprezentowanym przez………………………………………………………………………………… zwanym w dalszej części umowy Sprzedawcą a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym w dalszej części umowy Kupującym.

§ 1

Sprzedawca sprzedaje przedsiębiorstwo działające pod firmą ……………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zarejestrowane w  ………………………. pod numerem/sygnaturą ……………………………………………. a Kupujący je nabywa za cenę ……………………………………………………………………………………. zł

§ 2

W skład zbywanego przedsiębiorstwa wchodzą: 1.         firma, znaki towarowe i inne oznaczenia indywidualizujące przedsiębiorstwo; 2.         księgi handlowe; 3.         ruchomości należące do przedsiębiorstwa w tym produkty i materiały; 4.         patenty, wzory użytkowe i zdobnicze; 5.         zobowiązania i obciążenia, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa; 6.         prawa wynikające z najmu i dzierżawy lokali zajmowanych przez przedsiębiorstwo; 7.         inne ………………………………………………………………………………………………………………

§ 3

Read More

PROŚBA O WYPEŁNIENIE ANKIETY WZÓR

 

PROŚBA O WYPEŁNIENIE ANKIETY

   

……………, dnia…………………..

Adresat:……………………………

   Szanowny Panie!  

Uprzejmie prosimy, by

Read More

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA Z POWODU OPÓŹNIENIA REALIZACJI WZÓR

 

 ANULOWANIE ZAMÓWIENIA Z POWODU OPÓŹNIENIA REALIZACJI

  

………………, dnia…………..

 

Adresat:……………………

 

 Nawiązując do

Read More

UMOWA ZLECENIA WZÓR

 

UMOWA ZLECENIA

 

zawarta dnia…………………………… w………………………………………………………………….. pomiędzy

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Zleceniodawcą , a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej  Zleceniobiorcą.

§ 1

Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy dokonanie następującej czynności :

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

dla Zleceniodawcy i w jego imieniu.

§ 2

Zleceniobiorca nie powierzy dokonania  czynności prawnej o której mowa w § 1 osobie trzeciej.

§ 3

Read More

WZÓR PISMA DOTYCZĄCEGO UMOWY SPRZEDAŻY, RĘKOJMI I DOSTAWY, OŚWIADCZENIE O PRAWIE DO SPRZEDAŻY

  

 

………………….., dnia …………………..

Adresat:………………………………….

 

 

Niniejszy dokument dotyczy sprzedaży następujących dóbr

Read More

UMOWA SPRZEDAŻY NA PRÓBĘ WZÓR

 Umowa sprzedaży na próbę  

Zawarta dnia ………………………………………….. 200….. r., w ………………………………………………… pomiędzy …………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………, z siedzibą w …………………………………………………………………………………………………………………, zwaną(ym) dalej w umowie Sprzedawcą a Panią(em) …………………………………………………………………………………………………………………, zam. ……………………………………………………………………………………………………………………………, legitymującym się …………………………………………………………. seria …………………………………….. nr ……………………………… wydanym przez ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwaną(ym) dalej w umowie Kupującym. I. Sprzedawca, posiadający punkt sprzedaży w ……………………………………………………., przy ul. ……………………………………………………………………………………………………………………………………, sprzedaje Kupującemu ………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. za cenę ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….   II. Sprzedawca wyda Kupującemu określony w pkt I umowy przedmiot na próbę, celem zbadania przez Kupującego jego właściwości. W razie uznania przez Kupującego przedmiotu sprzedaży za dobry, przedmiot ten przechodzi na własność Kupującego.  

III.

Read More

WNIOSEK O SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ POMYŁKI PISARSKIEJ WZÓR

…,  … (miejscowość, data)

 

… nazwa urzędu   Strona: … imię, nazwisko, adres, sgn. akt …

 

WNIOSEK O SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ  POMYŁKI PISARSKIEJ

Read More