UMOWA DEALERSKA WZÓR

UMOWA DEALERSKA

zawarta dnia ……………………….. w ………………………………………………………………….. pomiędzy : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………………………… a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. z siedzibą w …………………………………………………………………………………………………………………. reprezentowaną przez ……………………………………………………………………………………………………. zwaną dalej Dealerem,

§ 1.

Dealer zobowiązuje się do prowadzenia detalicznej sprzedaży na terenie Polski produktów oferowanych w sieci dystrybucyjnej …………………………………………………………., dostarczanych w kompletach przystosowanych do sprzedaży bezpośredniej . Dealer zobowiązuje się do dostarczenia klientowi Produktów wraz z całym opakowaniem w stanie nienaruszonym tak jak w chwili otrzymania ich od ……………………………………………….. . Dealer nie będzie otwierał ani przepakowywał Produktów bez zgody ………………….lub klienta.

§ 2.

Dealer będzie nabywał produkty wyłącznie od ………………………………………………………………. .

§ 3.

Read More

UMOWA O PRACĘ CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI WZÓR

…………………………………………                                                      …………………………………..            (Pieczęć pracodawcy)                                                                                                   (miejscowość , data)   ……………………………………………             numer REGON – EKD

 

 

Umowa o pracę członka zarządu spółki

  zawarta w dniu ………………………… w ……………………………………………………………….. pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………………………………………………………………. a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Pracownikiem  

§ 1

Pracodawca zatrudnia Pracownika na stanowisku

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 2

Umowa zostaje zawarta na czas

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 3

Read More

ODPOWIEDŹ NA OFERTĘ PRACY WZÓR

ODPOWIEDŹ NA OFERTĘ PRACY

 

   …………………., dnia …………..

 

Adresat: ……………………………

 

 Dziękujemy za zainteresowanie i przesłanie oferty pracy w naszej firmie.

Z przykrością musimy

Read More

UMOWA RENTY WZÓR

 UMOWA RENTY

  

zawarta dnia ……………………… w ……………… pomiędzy ……………………………………….. zam. w  ……………………………………… z wanym dalej  Biorącym Rentę,

a

………………………………………..

zam. w …………………… zwanym dalej Dającym Rentę.

 

§ 1

Dający Rentę  zobowiązuje się do wypłacania ………………….. zł  z góry do ……………..  dnia każdego miesiąca tytułem renty.

 

§ 2

Biorący Rentę przyjmuje rentę ustanowioną w § 1.

 

§ 3

Read More

WEZWANIE DO ZWROTU WYNAJMOWANEGO LOKALU WZÓR

WEZWANIE DO ZWROTU WYNAJMOWANEGO LOKALU 

  

………………….., dnia …………………..

Adresat:………………………………….

 

Szanowni Państwo!

 

W nawiązaniu do umowy najmu zawartej

Read More

SPRZECIW WIERZYCIELA DO PROJEKTU LISTY UZNANYCH WIERZYCIELI WZÓR

… (miejscowość) , … r.

 Sąd Rejonowy w

Wydział Gospodarczy

 

 Wierzyciel:

ul. …

 

Dłużnik: ….

ul. …

  

Sprzeciw wierzyciela do projektu listy uznanych wierzycieli

  

Wnoszę sprzeciw w stosunku do listy uznanych wierzytelności przez syndyka masy upadłościowej …. sporządzonej … r. i wnoszę o:

Read More

INFORMACJA O ZWOLNIENIU Z PRACY Z POWODU REDUKCJI ETATÓW WZÓR

INFORMACJA O ZWOLNIENIU Z PRACY Z POWODU REDUKCJI ETATÓW

 

 ………………………., dnia ………………..

  …………………………………….. (imię i nazwisko pracownika)   ………………………………………. (adres)    

Szanowny Panie!

Z pewnością orientuje się Pan w trudnej sytuacji firmy, z którego to powodu jesteśmy zmuszeni do redukcji niektórych etatów. Z przykrością muszę poinformować, że

Read More

UMOWA PRZEWOZU WZÓR

UMOWA PRZEWOZU

 Zawarta dnia … w …  pomiędzy  …………………………………………………………………………….. reprezentowanym przez:………………………………………. zwanym dalej w treści umowy Wysyłającym a …………………………………………………………………………….. reprezentowanym przez:…  zwanym dalej w treści umowy Przewoźnikiem.  

§1.

 Przewoźnik zobowiązuje się do ……………………………………………………………………………..

 

§2.

 Wysyłający zobowiązuje się do zapłaty przewoźnikowi za usługi ……………………………………. zł.  Zapłata następuje według następujących zasad: ……………………………………………………………………………..

 

§3.

Read More

PROPOZYCJA NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY WZÓR

PROPOZYCJA NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY

  

 

……………, dnia…………………..

Adresat:…………………………….

  

Szanowni Państwo!

W zeszłym tygodniu wysłaliśmy Państwu ofertę, lecz

Read More

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

………………. dnia ………………………. Do ………………………………….. w ……………………………………….. Wnioskodawca: ……………………………………………….. zam. ………………………………………..   

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

 W oparciu o przepis art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415 z późn. zm.) wnoszę o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Powyższą inwestycję zamierzam realizować na będącej moją własnością nieruchomości położonej  w ……………………………………………………….. składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr …………………….. o powierzchni ………………….. m2 oraz nr………………… opowierzchni ………………. m2.    ……………………………………………………………….                           Podpis    …………………………………………….. Załączniki: 1. mapa terenu objętego wnioskiem 2. plan inwestycji wraz z parametrami technicznymi oraz planem zagospodarowania terenu 3. opinie dysponentów sieci wodociągowej, gazowej i elektrycznej