POZEW O POZBAWIENIE WYKONALNOŚCI TYTUŁU WYKONAWCZEGO Z WNIOSKIEM ZABEZPIECZENIE POWÓDZTWA WZÓR

… , … (miejscowość i data)

 Sąd Rejonowy w …

Wydział Cywilny

 

Powód: …,

zam. …

 

Pozwany:

zam. …

 Wartość przedmiotu sporu: … zł

 Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa

 

Wnoszę o:

1. Pozbawienie w całości wykonalności wyroku Sądu Rejonowego w … z dnia … roku sygn. akt …., zaopatrzonego klauzulą wykonalności, a zasądzającego od powoda …. na rzecz pozwanego kwotę … zł z odsetkami …% od dnia … roku do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania w kwocie … zł.

2.

 

Read More

UGODA WZÓR

UGODA

  Zawarta dnia ……………………………… w ……………………………………………………………. pomiędzy: ……………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej Kupującym, a ………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Sprzedającym.

§ 1.

Przedmiotem ugody są prawa i obowiązki stron, wynikające z umowy sprzedaży …………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 2.

Strony zgodnie postanawiają, że dla zakończenia trwającego między nimi sporu dotyczącego zakresu odpowiedzialności Sprzedającego w związku z ……………………………………………………. Sprzedający zapłaci Kupującemu kwotę ……………………………………………………………………… zł, tytułem zwrotu kosztów  poniesionych przez Kupującego, w następujący sposób:………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 3.

Read More

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WZÓR

 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

   Zawarta dnia …………………………………………. w ………………………………………………… pomiędzy: …………………………………………………………………………….. zwanym dalej Zleceniodawcą, a …………………………………………………………………………….. zwaną dalej Zleceniobiorcą,

§1.

Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do ……………………………………………………………………………..

§2.

Zleceniobiorca zobowiązany jest w szczególności do: ……………………………………………………………………………..

§3.

Read More

ODWOŁANIE OD DECYZJI URZĘDU SKARBOWEGO WZÓR

…………………….., dnia ………………………..   Urząd Skarbowy w …………………………………………… Wydział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych  Wnioskodawca: ……………………………………………..                        ………………………………………………

 

Odwołanie od decyzji

 

   Odwołuję się od

Read More

PISMO ZASKARŻAJĄCE ORZECZENIE SĄDOWE WZÓR

PISMO ZASKARŻAJĄCE ORZECZENIE SĄDOWE

 …………….., data……………….    Do Sądu Wojewódzkiego Wydział Cywilny Rewizyjny w …………………………..   za pośrednictwem Sądu Rejonowego

Wydział Cywilny

w …………………………   Powód : ………. Pozwany : ………   Sygn. Akt ………. Wartość przedmiotu zaskarżenia …………

 

APELACJA  POWODA

 od wyroku Sądu Rejonowego w ……… z dnia ……. sygn. Akt ………. Niniejszym zaskarżam

Read More

CURRICULUM VITAE WZÓR

                                                                                                              

ŻYCIORYS  ZAWODOWY

Read More

UGODA POZASĄDOWA WZÓR

UGODA POZASĄDOWA

 

 zawarta dnia…………………………… w ………………………………………………………………… pomiędzy: ………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Wierzycielem a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Dłużnikiem.

§1

Strony ugody zgodnie oświadczają, że wierzytelność wynikająca z faktu niezapłacenia przez Dłużnika należności z tytułu dostarczonych mu przez Wierzyciela towarów, wynosi …………… zł (słownie…………………………………………………………………………….. ): na co składa ………………. należności głównej i ………………………………………………………………………………………………….. zł z tytułu odsetek.

§2

Read More

PISMO W SPRAWIE ANEKSU DO UMOWY NAJMU WZÓR

PISMO W SPRAWIE ANEKSU DO UMOWY NAJMU

 

 

…………….., dnia …………………….

   Wynajmujący:………. Adres: ………..   Najemca: ………… Adres: ………….. 

  Szanowni Państwo!

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przesyłamy propozycję w sprawie aneksu do umowy najmu z prośbą o uwagi lub podpisanie.   Dnia…………………………. Wynajmujący i Najemca zawarli umowę najmu, dla celów

Read More

ODWOŁANIE OD DECYZJI URZĘDU SKARBOWEGO

Urząd Skarbowy w …………………………………………… Wydział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych  Wnioskodawca: …  

 

 Odwołanie od decyzji Urzędu Skarbowego

  Odwołuję się od decyzji Urzędu Skarbowego w …  nr … wydanej dnia … gdyż …………………….. oraz

Read More

NACZELNY SĄD ADMISTRACYJNY – SKARGA WZÓR

Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w … Skarżący: … (imię i nazwisko) … (adres)

SKARGA

  Zaskarżam decyzję Wojewody … z dnia … roku nr … doręczoną mi w dniu … roku i wnoszę o: 1. 

Read More