UMOWA SERWISOWA WZÓR

UMOWA SERWISOWA

  zawarta dnia …………………………………… w ……………………………………………………….. pomiędzy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwaną dalej Zleceniodawcą, a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Serwisantem.

§1.

Zleceniodawca zleca a Serwisant przyjmuje do wykonania zorganizowanie i prowadzenie obsługi serwisowej ……………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………. rozprowadzanego przez Zleceniodawcę.

§2.

Obsługa serwisowa obejmuje: naprawy wyrobów uszkodzonych przed sprzedażą ostatecznemu odbiorcy, wykonywane na zlecenie placówki handlowej, na koszt Zleceniodawcy. obsługę gwarancyjną i w ramach rękojmi, tj. naprawy lub wymianę towaru, dokonywane na podstawie ważnej karty gwarancyjnej, na koszt Zleceniodawcy. usługi pogwarancyjne, tj. naprawy wykonywane na zlecenie i koszt użytkownika.

§3.

Read More

UMOWA O PRACĘ WZÓR

……………………………………                                                            …………………………………..            (Pieczęć pracodawcy)                                                                                                 (miejscowość , data)   ……………………………………………             numer REGON – EKD

 

Umowa o pracę

  zawarta w dniu …………………………….. w …………………………………………………………… pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………………………………………………………………. a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Pracownikiem  

§ 1

Pracodawca zatrudnia Pracownika na stanowisku ……………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 2

Read More

PEŁNOMOCNICTWO WZÓR

………………………………………….                    (nazwisko i imię) …………………………………………                          (adres) …………………………………………..               (nr dowodu osobistego)  

 Pełnomocnictwo

   Niniejszym nieodwołalnie upoważniam ……………………………………….

Read More

WNIOSEK O POŻYCZKĘ LOMBARDOWĄ WZÓR

……………………………………………..                      (nazwisko i imię) ……………………………………………                              …………………………………………………………                         (adres)                                                                                                                   (adres do korespondencji) …………………………………………….                (nr dowodu osobistego)   1. Wnioskuję o udzielenie mi pożyczki lombardowej w wysokości …………………………………. zł (słownie …………………………………………………………………………………………………………. złotych).

2.

Read More

UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ WZÓR

UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

zawarta dnia …………………………………. w …………………………………………………………………………

§ 1

Wspólnicy zawiązują w celu wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej Spółkę Komandytową w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, zwaną w dalszej części niniejszej umowy Spółką.

§ 2

Spółka działa w obrocie gospodarczym pod firmą ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Spółka komandytowa”. Spółka może używać firmy skróconej w brzmieniu „………………………. Spółka komandytowa”.

§ 3

Read More

UMOWA SPEDYCJI WZÓR

UMOWA SPEDYCJI

    zawarta w…………………………………….. dnia  ………………………………………………………. pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Zleceniodawcą a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Spedytorem.

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy  są usługi spedycyjne, które świadczy Spedytor na rzecz Zleceniodawcy przy przewozach na terenie …………………………………………………………..

§ 2

Zakres świadczonych przez Spedytora usług Spedycyjnych obejmować będzie całokształt usług związanych z przewozem towarów należących do Zleceniodawcy a w szczególności do: 1.         Dokonania czynności przygotowujących przesyłkę do przewozu  tj. do należytego jej opakowania, zważenia, przeliczenie oraz oznakowania. 2.         Dostarczenia przesyłki do odbiorcy wskazanego przez Zleceniodawcę. 3.         Sporządzenia dokumentów przewozowych. 4.         Dokonania przewozu. 5.         Ubezpieczenia przesyłki na okres przewozu. 6.         Składowania przesyłek.

§ 3

Read More

UMOWA DAROWIZNY WZÓR

UMOWA DAROWIZNY

   zawarta dnia……………………………….. w……………………………………………………………… pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zam. w ………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej Darczyńcą, a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zam. w ………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej Obdarowanym.  

§ 1

Darczyńca zobowiązuje się wydać następujące rzeczy ruchome ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. na rzecz Obdarowanego, a Obdarowany przyjmuje te rzeczy na własność.  

§ 2

Read More

PROŚBA O POTWIERDZENIE SALDA WZÓR

PROŚBA O POTWIERDZENIE SALDA

   … nazwa firmy … adres firmy  … adresat    

Uzgodnienie salda na … (data)

Szanowni Państwo!

Prosimy o

Read More

ODMOWA UDZIELENIA POMOCY NA CELE DOBROCZYNNE WZÓR

 ODMOWA UDZIELENIA POMOCY NA CELE DOBROCZYNNE

  

………….., dnia………………………

Adresat:………………………………

 Szanowni Państwo!  

Otrzymaliśmy od Państwa pismo zawierające prośbę o pomoc finansową na cele dobroczynne organizacji

Read More