LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WZÓR

……………………………, dnia………………………….

 Urząd Miejski Wydział Handlu Ewidencji Działalności Gospodarczej ul…………………………………………………. …………………………………………………….  

 

 LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

   1. Zgłaszający likwidację:

Read More

WNIOSEK NABYWCY PRZEDSIĘBIORSTWA O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA WZÓR

………………………, dnia ………………………..

  Urząd Skarbowy w ……………………………………….. Wydział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Wnioskodawca                           ……………………………………                          …………………………………….

 

Wniosek nabywcy przedsiębiorstwa o wydanie zaświadczenia o stanie znanych organowi podatkowemu zobowiązań zbywcy

 

Read More

ODPOWIEDŹ NA UPOMNIENIE WZÓR

 ……………… miejscowość i data

 …………………… Ul. ……………… ……………………. NIP…………………..    Urząd Skarbowy Ul. ……………. …………………..

 

  Odpowiedź na upomnienie

Read More

PROŚBA O ODROCZENIE PŁATNOŚCI PODATKU VAT WZÓR

 ……………. miejscowość i data

 …………….. Ul. …………….. ………………. NIP: ……………………     Urząd Skarbowy Ul. ………………… …………………..

 

 Prośba o odroczenie płatności podatku VAT

   Zwracam się z uprzejmą prośbą o

Read More

INFORMACJA O PROWADZENIU JEDNOLITEJ EWIDENCJI VAT I ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO WZÓR

………………. miejscowość, data

 

…………….. Ul. ……………. ………………….. Urząd Skarbowy Ul. …………….. …………………….  

 

 Informacja o prowadzeniu jednolitej ewidencji dla celów VAT i zryczałtowanego podatku dochodowego

Read More

ZAŻALENIE POWODA NA POSTANOWIENIE O PRZEKAZANIU SPRAWY WZÓR

…………….. miejscowość i data

 

Sąd Okręgowy  w …………… Wydział Gospodarczy   za pośrednictwem, Sadu Rejonowego…………………….    Powód: . Ul. …………… Wpis do ewidencji ……………  Pozwany:  ……………. Ul. …………….   Sgn. akt ……………………..   Wartość przedmiotu  zaskarżenia: ……………….. zł.

 

Zażalenie powoda na postanowienie o przekazaniu sprawy do rozpatrzenia przez sąd w ………………..

 

Zaskarżam postanowienie sądu o przekazaniu sprawy

Read More

WNIOSEK O NAKAZANIE WYPŁACENIA WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ MAŁŻONKA WZÓR

  ……………………….     Wnioskodawca: ………. zam. ……………   Uczestnik: ……………… zam. ……………………

 

Wniosek małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka

 

Wnoszę o: nakazanie Sądowi Rejonowemu w …………., aby przypadające od tego Sądu

Read More

SPRZECIW POZWANEGO OD NAKAZU ZAPŁATY WZÓR

 

Sąd Rejonowy w ………. Wydział Gospodarczy   Powód: . Ul. …………. Wpis do ewidencji ………………… …………………….   Pozwany: ………………… Ul. ……………. Wpis do ewidencji …………….. ……………………..    Sgn. akt ………………………  

 Sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty

  

Wnoszę sprzeciw od nakazu zapłaty

Read More

SKARGA DŁUŻNIKA NA OPIS I OSZACOWANIE WZÓR

Sąd Rejonowy w …………….. Wydział Cywilny   Wierzyciel: ……………….. ul. ……………..   Dłużnik: ………………. ul. …………………   Sgn. akt 000/00  

 

Skarga dłużnika na opis i oszacowanie

    Zgłaszam skargę na opis i oszacowanie mojej nieruchomości ………. dokonany w dniu …………….. roku wraz z wnioskiem o

Read More

POZEW O OCHRONĘ NARUSZONEGO POSIADANIA WZÓR

  Sąd Rejonowy  w ………………………………… Wydział Cywilny   Powód:………………………………………………………….            ……………………………………………………………            …………………………………………………………… Pozwany:………………………………………………………               …………………………………………………………               …………………………………………………………   Wartość przedmiotu sporu: 25.000,00 zł

 

Pozew o ochronę naruszonego posiadania

  Wnoszę o: 1. Zakazanie pozwanemu ……………………. naruszania działki gruntu o obszarze ……….. ha będącej w moim posiadaniu, a położonej we wsi ………………………, przy ………………………………………… 2.

Read More