UMOWA ZLECENIA UDZIAŁU W POSIEDZENIU WZÓR

UMOWA ZLECENIA UDZIAŁU W POSIEDZENIU

   zawarta  dnia ………………………… w ………………………………………………………………….. pomiędzy ……………………………………………………………. przy ul. ……………………………………………………….., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym pod nr Rej. ……………………………………………………………., reprezentowanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej……………………………..zwaną dalej Spółką a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zam. w ……………………………………. przy ul. ……………………………………………………………………… legitymującym się dowodem osobistym seria ……………………………..nr………………………………… zwanym dalej Zleceniobiorcą.

§ 1

Spółka zleca Zleceniobiorcy  wzięcie udziału w posiedzeniu Zarządu Spółki, które odbędzie się dnia …………………………. o godz. ………………………. w siedzibie Spółki.

§ 2

Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zlecenia osobie trzeciej.

§ 3

Read More

UMOWA UŻYTKOWANIA WZÓR

UMOWA UŻYTKOWANIA

  zawarta ……………………………………….. w …………………………………………………………. pomiędzy: …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… zwaną dalej Użytkownikiem a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwaną dalej  Właścicielem.

§1

Właściciel oświadcza, że………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….

§2

Właściciel oddaje do używania Użytkownikowi opisaną w § 1 . …………………………………………………………………………………………………………………………………….

§3

Read More

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Niniejszym oświadczam, że w wykonaniu

Read More

UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ WZÓR

UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ

 

 zawarta dnia …………………………………….. w ………………………………………………………. pomiędzy 1. ………………………………………………., zamieszkałym w ……………………, ul. …………………………, 2.. ………………………………………………, zamieszkałym w ……………………, ul. …………………………, 3.. ………………………………………………, zamieszkałym w ……………………, ul. …………………………, zwanymi dalej Wspólnikami.

 § 1

Strony umowy stwierdzają, że dla wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują Spółkę jawną, zwaną w dalszej części umowy Spółką Spółka działać będzie pod firmą ………………………………………………………………… Spółka jawna Spółka może używać formy skróconej w brzmieniu: ………………………………………………………… ……………………………………………………………….Spółka jawna  

§ 2

Siedzibą spółki jest ………………………………………………………………………………………………………..

§ 3

Read More

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO WZÓR

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

    zawarta dnia……………………………….. w …………………………………………………………….. pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym  dalej Wynajmującym, a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym  dalej Najemcą.

§ 1

1.Wynajmujący oddaje w najem Najemcy lokal znajdujący się w………………………………………………………………………………………………………..na cele użytkowe. 2. Wynajmujący oświadcza, że jest jedynym właścicielem przedmiotu najmu. 3. Wynajmujący umożliwi Najemcy prawidłowe korzystanie z przedmiotu najmu a w szczególności korzystanie z energii elektrycznej, bieżącej wody, telefonów, centralnego ogrzewania. Koszty korzystania z tych usług ponosi Najemca. 4. Wraz z lokalem oddane zostaną następujące przedmioty będące na wyposażeniu lokalu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 2

Read More

UMOWA SKŁADU WZÓR

UMOWA SKŁADU

 zawarta dnia ……………………………………… w ……………………………………………………… pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. z siedzibą w ……………………………………………………………………………………. , reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym Przyjmującym na skład: a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Składającym.  

§ 1

Przedmiotem umowy jest składowanie w magazynie ………………………………. prowadzonym przez Przyjmującego w …………………………………………………………………………………… następujących towarów …………………………..:…………………………………………………………………..opakowanych w ……………………………………………………………………………. przekazanych w tym celu przez Składającego  

§ 2

Read More

NOTA ODSETKOWA WZÓR

……………………………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………. …………………………………..         (nazwa i adres firmy         wystawiającej notę) ………………………………….. …………………………………..

 NOTA ODSETKOWA

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z …………..  r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.. U. nr ………… z późn. zm.) wzywamy do uregulowania tytułem odsetek za zwłokę sumy ………………….. zł (słownie: ……………………… zł ……………….. gr.) według podanej niżej kalkulacji. Wymienioną kwotę

Read More

NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE ZWROTY W PISMACH SŁUŻBOWYCH

NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE ZWROTY W PISMACH SŁUŻBOWYCH

 Szanowni Państwo, Szanowni

Drodzy partnerzy,

Drodzy przyjaciele,

Dziękujemy za zainteresowanie Państwa…..

Zapewniamy Państwa o

Read More

ARKUSZ SPISU Z NATURY ŚRODKÓW TRWAŁYCH WZÓR

ARKUSZ SPISU Z NATURY ŚRODKÓW TRWAŁYCH DLA   ………………………………

Read More

WNIOSEK O DOKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

……………….. miejscowość i data

Starosta Powiatowy w ……………    wnioskodawca: …………………. zam. …………………………….   

 

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych

 Uprzejmie proszę o: wyznaczenie geodety do dokonania czynności

Read More