UMOWA DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI WZÓR

UMOWA DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI

  zawarta dnia ……………………………. w ………………………………………………………………. pomiędzy: ………………………………………………………………………………..zwanym dalej Wydzierżawiającym, a ………………………………………………………………………………………………zwanym dalej Dzierżawcą.

§1

Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ………………., położonej we ……………………………………, ujawnionej w księdze wieczystej …………………………, prowadzonej przez Sąd Rejonowy we ……………………………………………………………………………..

§2

Wydzierżawiający wydzierżawi Dzierżawcy część nieruchomości opisanej w § 1, oznaczonej jako działka nr ……………………………………….na planie stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

§3

Read More

UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU WZÓR

UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU

  zawarta dnia  ……………………………… w …………………………………………………………….. pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Użyczającym a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Biorącym.

§ 1

1 .Przedmiotem użyczenia czyni się samochód marki …………………………………………….. koloru ……………………… o numerach rejestracyjnych ………………………………………………, numer silnika …………………………………………….. numer nadwozia …………………………………………………………..,  rok produkcji ……………………………, którego  Użyczający jest właścicielem. 2.Użyczający oświadcza, że samochód oddany do użyczenia jest sprawny i w dobrym stanie technicznym posiada na stanie sprawną gaśnicę, koło zapasowe, radio marki ………………………..oraz zestaw narzędzi. Wraz z samochodem Użyczający wydaje Biorącemu kluczyki do samochodu, dowód rejestracyjny oraz  polisę OC na rok ……………… W momencie wydania samochodu bak jest ……………………………………………

§ 2

Wszelkie ewentualne zmiany  umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 3

Read More

DEKLARACJA GWARANCYJNA ZAPŁATY NALEŻNOŚCI WZÓR

Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności

 

…………………………………………….. zamieszkały(a) w ……………………………… legitymujący(a) się

dowodem osobistym seria ………… nr ………………………………… zobowiązuje się zapłacić firmie …………………………………………………. z siedzibą w ………………………………………….. należność

Read More

UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ WZÓR

UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ

    zawarta dnia ………………………………….. w ………………………………………………………… pomiędzy: 1. …………………………………………….., zamieszkałym w …………………….., ul. …………………………, 2. …………………………………………….., zamieszkałym w …………………….., ul. …………………………, 3. …………………………………………….., zamieszkałym w …………………….., ul. …………………………, zwanymi dalej Wspólnikami.  

§1

Wspólnicy zawiązują spółkę cywilną dla wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej, zwaną w dalszej części umowy Spółką Spółka działać będzie pod firmą ………………………………………………………………………………………………………………Spółka cywilna Spółka może używać formy skróconej w brzmieniu: …………………………………..Spółka cywilna

§2

Wspólnik ………………………………………………………………….. wnosi ……………………………złotych, Wspólnik ………………………………………………………………….. wnosi ……………………………złotych, Wspólnik ………………………………………………………………….. wnosi ……………………………złotych,

§3

Prowadzenie spraw spółki ograniczone do czynności zwykłego zarządu wspólnicy powierzają …………………………………………………………………………………………………………………………………….

§4

Read More

UMOWA NAJMU CZĘŚCI POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ WZÓR

UMOWA NAJMU CZĘŚCI POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

    zawarta dnia …………………………………. w …………………………………………………………. pomiędzy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwany dalej Wynajmującym a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwana dalej Najemcą

§1

Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem …………………………………………………………………. położonych……………………………………………………………………………………………………………………

§2

Wynajmujący oddaje Najemcy w najem ………………………………………………………………………….. powierzchnię ……………………………. m2 w miejscu ustalonym przez strony.

§3

Najemca oświadcza, że wynajmowaną powierzchnię w każdym z lokali opisanych w §1 przeznaczy na  ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Read More

UMOWA PRZECHOWANIA WZÓR

UMOWA PRZECHOWANIA

    zawarta  dnia ……………………………………………..  w …………………………………………….. pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Przechowawcą,  a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Składającym.

§ 1

Przechowawca przechowa następujące przedmioty: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Miejscem przechowywania będzie …………………………………………………………………………………. Przechowawcy nie wolno korzystać z przedmiotów oddanych do przechowania jak również oddawać do korzystania osobom trzecim.

§ 2

Read More

NOTA OBCIĄŻENIOWA WZÓR

………………, ………………

………….. firma ……………….      firma    

 

NOTA OBCIĄŻENIOWA nr ………..

  Niniejszym obciążamy Państwa kwotą ……………………… zł (słownie: …………………………………. ……………………………….. zł ……………… gr.) z tytułu

Read More

INFORMACJA O NOWYM PRZEDSTAWICIELU FIRMY WZÓR

INFORMACJA O NOWYM PRZEDSTAWICIELU FIRMY

 

………………….., dnia………………….

Adresat:………………………………….

 Szanowni Państwo!  

Niniejszym informuję, że nowym przedstawicielem firmy na terenie ……………….. (nazwa miasta lub regionu) został mianowany Pan ………………………………….. (imię i nazwisko). W …………………………………. (nazwa firmy) pracuje on

Read More

WNIOSEK O BEZPRZETARGOWE NABYCIE NIERUCHOMOŚCI WZÓR

…………….,  …………… r.

Prezydent Miasta ……………… wnioskodawca: ………………………..                         w ……………. ul. ………….. ………………………. reprezentowany. ………………………

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości

W imieniu ……………………, którego jestem statutowym przedstawicielem wnoszę o:

Read More

ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA WZÓR

ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA

 

   Ja niżej podpisany……………………………………………………………….. dnia ………………………………  odwołuję

Read More