LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WZÓR

LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

   Zgłaszający likwidację: ……………………………………………………………………………..             ( nazwisko i imię, stały adres zamieszkania )  

Read More

UMOWA MENEDŻERSKA WZÓR

Umowa menedżerska

Zawarta dnia … w … pomiędzy Radą Nadzorczą Spółki …. z siedzibą w …. przy ul. … , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla … w … pod nr Rej … , zwaną dalej Spółką, którą reprezentuje: …. (dane osoby, osób) a …. zam. w… przy ul. … , legitymującym się dowodem osobistym seria … nr …. zwanym dalej Zarządcą.

§ 1. Rada Nadzorcza działając w oparciu o § … umowy Spółki oraz uchwałę Rady Nadzorczej z dnia … nr … powierza Zarządcy zarządzanie majątkiem Spółki, zaś Zarządca przyjmuje ten majątek w zarząd na zasadach przyjętych w niniejszej umowie.

Read More