UMOWA SERWISOWA WZÓR

UMOWA SERWISOWA

 zawarta dnia … w … pomiędzy: … zwaną dalej Zleceniodawcą, a … zwanym dalej Serwisantem.

§1.

Zleceniodawca zleca a Serwisant przyjmuje do wykonania zorganizowanie i prowadzenie obsługi serwisowej … rozprowadzanego przez Zleceniodawcę.

§2.

Obsługa serwisowa obejmuje: naprawy wyrobów uszkodzonych przed sprzedażą ostatecznemu odbiorcy, wykonywane na zlecenie placówki handlowej, na koszt Zleceniodawcy. obsługę gwarancyjną i w ramach rękojmi, tj. naprawy lub wymianę towaru, dokonywane na podstawie ważnej karty gwarancyjnej, na koszt Zleceniodawcy. usługi pogwarancyjne, tj. naprawy wykonywane na zlecenie i koszt użytkownika.

§3.

Serwisant może odstąpić od wykonania usługi gwarancyjnej tylko w przypadku: 1. gdy karta gwarancyjne jest: a) niekompletna, b) błędnie wypełniona przez sprzedawcę, c) zawiera skreślenia bądź przeróbki, d) nie ostemplowana i nie podpisana przez sprzedawcę. Serwisant dokonuje wpisu do karty gwarancyjnej o przyczynie odstąpienia od obsługi gwarancyjnej 2. w związku z brakiem części zamiennych z winy Zleceniodawcy. Serwisant wystawia oświadczenie o niemożliwości wykonania naprawy. Po wystawieniu oświadczenia Serwisant każdorazowo na piśmie powiadamia Zleceniodawcę, który w terminie 3 dni licząc od daty jego otrzymania zajmuje stanowisko w sprawie. 3. uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika. W przypadku określonym w § 3 pkt 3 Serwisant dokonuje naprawy na wyłączny koszt użytkownika. 

Read More

POLECENIE PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH WZÓR

POLECENIE PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH

  Pan(i) … zobowiązany(a) jest

Read More

POZEW O ZACHOWEK WZÓR

… (miejscowość), … (data)   Sąd Rejonowy w … Wydział Cywilny   Powód: Andrzej Przaśny zam. …   Pozwany: Piotr Mądry zam. …   Wartość przedmiotu sporu: … zł

Pozew o zachowek

  W imieniu własnym wnoszę o:

Read More

PROŚBA O ZEZWOLENIE NA POWIELENIE ARTYKUŁU WZÓR

PROŚBA O ZEZWOLENIE NA POWIELENIE ARTYKUŁU

 …, dnia … Adresat: …

 Szanowni Państwo!

W ostatnim numerze Państwa czasopisma / edycji strony internetowej / na Państwa portalu ukazał się artykuł Pani/Pana … (imię i nazwisko) pod tytułem … .

Read More

ZGŁOSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA WOLNE MIEJSCA PRACY WZÓR

ZGŁOSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA WOLNE MIEJSCA PRACY

Read More

UMOWA AKWIZYCJI WZÓR

UMOWA AKWIZYCJI

 zawarta dnia … w … pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Zleceniodawcą a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Akwizytorem.

§1

Akwizytor zobowiązuje się do stałego pozyskiwania na rzecz Zleceniodawcy zamówień na oferowane przez Zleceniodawcę towary, jak również do sprzedaży tych towarów. 

§2

Zleceniodawca dostarczy Akwizytorowi aktualną ofertę sprzedaży wraz z cennikiem. 

Read More

UMOWA FORFAITINGU WZÓR

UMOWA FORFAITINGU

Zawarta dnia … w … pomiędzy … siedzibą w … reprezentowany przez …, zwanym w dalszej części umowy Przedsiębiorcą a …………………………………………………………………………….. z siedzibą w … reprezentowany przez …, zwanym w dalszej części umowy Instytucją

§ 1

1.    Przedsiębiorca zobowiązuje się do sprzedaży Instytucji wierzytelności, określonej w § 2 niniejszej umowy, w zamian za co Instytucja zobowiązuje się zapłacić Przedsiębiorcy uzgodnioną cenę. 2.    Umowa niniejsza została zawarta na podstawie pisemnej oferty przyjętej przez Przedsiębiorcę dnia …, stanowiącej załącznik … do umowy. 

§ 2

Przedmiotem umowy jest wierzytelność pieniężna w wysokości …, oprocentowana odsetkami w wysokości … % rocznie, płatna jednorazowo w dniu … przelewem na rachunek Przedsiębiorcy w Banku …, wynikająca z umowy dostawy zawartej w dniu … pomiędzy Przedsiębiorcą jako Dostawcą, a …, z siedzibą w …. jako Odbiorcą, posiadającym w Banku …

Read More

WNIOSEK O POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ WZÓR

… (miejscowość), … (data)

 

 Sąd Rejonowy w … Wydział Rodzinny i Nieletnich    Wnioskodawca: … (imię i nazwisko) zam. … (adres)   Uczestnik: … zam. …  

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

  Wnoszę o: 1. Orzeczenie pozbawienia …  (imię i nazwisko)władzy rodzicielskiej nad jej synem … (imię i nazwisko), urodzonym … (data) w … (miejscowośc). 2. Wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków:   … (imię i nazwisko) zam. … (miejscowość)  

Uzasadnienie

Read More

ANEKS DO UMOWY O PRACĘ WZÓR

ANEKS DO UMOWY O PRACĘ

Niniejszy aneks zawarto  dnia … w … pomiędzy:

……………………………………………………………………………..
zwanym dalej pracodawcą reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………..
a ……………………………………………………………………………..
zwanym dalej pracownikiem.

§1

Pracodawca i pracownik zgodnie oświadczają, iż z dniem … zmieniają na mocy aneksu wiążącą ich umowę o pracę zawartą w  dniu … .

§2

Read More

PROPOZYCJA ZMIANY USTALEŃ UMOWY WZÓR

PROPOZYCJA ZMIANY USTALEŃ UMOWY

  

…, dnia …

 

Adresat: …

 

Nawiązując do naszej umowy (zamówienia) z dnia … prosimy o

Read More