Pouczenia pokrzywdzonego po skierowaniu aktu oskarżenia do Sądu

Art. 343. kodeksu postępowania karnego. Jeżeli nie ma zastosowania art. 46 Kodeksu karnego, sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku, o którym mowa w art. 335,
od naprawienia szkody w całości albo w części lub od zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Przepis art. 341 § 3 stosuje się odpowiednio.

 • 2. Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, jeżeli nie sprzeciwi się temu pokrzywdzony, należycie powiadomiony o terminie posiedzenia.
 • 3. Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku od dokonania w nim przez prokuratora wskazanej przez siebie zmiany, zaakceptowanej przez oskarżonego.
 • 4. Postępowania dowodowego nie prowadzi się.
 • 5. Prokurator, oskarżony i pokrzywdzony mają prawo wziąć udział w posiedzeniu.

Zawiadamiając pokrzywdzonego o posiedzeniu poucza się go o możliwości zakończenia postępowania bez przeprowadzenia rozprawy oraz wcześniejszego złożenia oświadczenia,
o którym mowa w art. 54 § 1. Udział podmiotów wskazanych w zdaniu pierwszym
w posiedzeniu jest obowiązkowy, jeżeli prezes sądu lub sąd tak zarządzi.
§ 6. Sąd, uwzględniając wniosek, skazuje oskarżonego wyrokiem.

 • 7. Jeżeli sąd uzna, że nie zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku, o którym mowa w art. 335 § 1, zwraca sprawę prokuratorowi. W razie nieuwzględnienia wniosku wskazanego w art. 335 § 2 sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych, a prokurator, w terminie
  7 dni od dnia posiedzenia, dokonuje czynności określonych w art. 333 § 1 i 2.

Art. 343a. kodeksu postępowania karnego § 1. W wypadku złożenia przez oskarżonego, któremu zarzucono występek, wniosku, o którym mowa w art. 338a, o terminie posiedzenia

zawiadamia się strony i pokrzywdzonego, przesyłając im odpis wniosku.

 • 2. Sąd uwzględnia wniosek, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, gdy nie sprzeciwi się temu prokurator.

Przepis art. 343 stosuje się odpowiednio.

 • 3. W razie złożenia kolejnego wniosku podlega on rozpoznaniu na rozprawie.

Art. 49a. kodeksu postępowania karnego Pokrzywdzony, a także prokurator, może aż
do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa
w art. 46 § 1 kodeksu karnego.

Art. 46. kodeksu karnego § 1. W razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, stosując przepisy prawa cywilnego, obowiązek naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; przepisów prawa cywilnego o możliwości zasądzenia renty nie stosuje się.

 • 2. Jeżeli orzeczenie obowiązku określonego w § 1 jest znacznie utrudnione, sąd może orzec zamiast tego obowiązku nawiązkę w wysokości do 200 000 złotych na rzecz pokrzywdzonego, a w razie jego śmierci w wyniku popełnionego przez skazanego przestępstwa nawiązkę na rzecz osoby najbliższej, której sytuacja życiowa wskutek śmierci pokrzywdzonego uległa znacznemu pogorszeniu. W razie, gdy ustalono więcej niż jedną taką osobę, nawiązki orzeka się na rzecz każdej z nich. § 3. Orzeczenie odszkodowania lub zadośćuczynienia na podstawie § 1 albo nawiązki na podstawie § 2 nie stoi na przeszkodzie dochodzenia niezaspokojonej części roszczenia w drodze do postępowania cywilnego.

Art. 54 § 1 kodeksu postępowania karnego. Jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, pokrzywdzonym, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

źródło: www.pk.gov.pl

 

 

 


Karta informacyjna innowacji pedagogicznej

WZÓR 2” – Karta   informacyjna  innowacji  pedagogicznej.

 (pieczęć szkoły/placówki)

Karta  informacyjna  innowacji  pedagogicznej

 

Podstawa prawna :

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz.U. z 2009 r., Nr4, poz. 18)

 

Nazwa szkoły/placówki

 

 
Adres szkoły/placówki

 

 
Telefon

Adres e-mail

 

 
Typ szkoły

 

 
Gmina

 

 
Powiat

 

 
Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki  

 

Tytuł innowacji  

 

Rodzaj innowacji

(programowa, metodyczna czy organizacyjna)

  §1 ust. 1

 
Autor/ zespół autorski  innowacji
 1. ……………………………………………………………………………………….
 2. ……………………………………………………………………………………….

 

Zgoda autorów na prowadzenie innowacji

 §4 ust. 2  pkt 3 (załączyć)

          

             Zgoda z dnia      ………………………………………………………………

Realizatorzy innowacji

(imię i nazwisko nauczyciela)

 1. ……………………………………………………………………………………..
 2. ……………………………………………………………………………………..
Zgoda nauczycieli uczestniczących                         w innowacji

§4 ust. 2  pkt 1 (załączyć)

                     

 Zgoda z dnia      ……………………………………………………………….

 

Etap edukacyjny  
Adresaci innowacji

(odział/oddziały, grupy ….

objęte innowacją)

 
 Sposób naboru  
Forma zajęć

innowacyjnych

(obowiązkowe/nieobowiązkowe; – realizacja w ramach godz. ujętych w planie nauczania, zajęcia pozalekcyjne, dodatkowa godzina)

 

 

Zgoda organu prowadzącego

§2 ust. 1    (załączyć, jeżeli wprowadzenie innowacji wymaga dodatkowych środków)

 

 

Opinia

Rady  szkoły /placówki  wraz     z uchwałą opiniującą

§4 ust. 2  pkt 2 (załączyć)

 

1.     Uchwała RP …………………  Nr …….   z dnia ……………………………..
w sprawie wyrażenia opinii na temat innowacji pedagogicznej

2.     Opinia ( załącznik do uchwały) z dnia ……………………………

 

Uchwała  rady pedagogicznej

§4 ust. 3   (załączyć)

Uchwała RP ………………………….  Nr …….   z dnia …………………………..
w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej
Opis zasad innowacji

  §4 ust. 3   (załączyć)

– tj. uzasadnienie potrzeby zmian, cele ogólne i szczegółowe, efekty, ewaluacja (jeżeli  innowacja obejmuje program edukacyjny,  to powinien on być zgodny z zasadami tworzenia programów edukacyjnych                       wg w/w podstawy prawnej)

 

Termin realizacji

 

Rok/lata szk.  ……………………………………………………………………………

Wymiar godzin

(wymiar tygodniowy lub przy braku możliwości jego określenia, pula godzin przewidywanych na realizację)

 

Pieczęć i podpis dyrektora szkoły/placówki

 

UWAGI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA KARTY INFORMACYJNEJ INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ:

 • §1 pkt 1 – można też wpisywać np.: programowo-metodyczna lub organizacyjno-metodyczna, metodyczno-organizacyjna, programowo-metodyczno- organizacyjna,
 • Poziom edukacyjny i rodzaj zajęć edukacyjnych –wpisujemy odpowiednio np.:  II poziom edukacyjny                – kl. IV-VI (matematyka),
 • Adresaci innowacji – wpisujemy np. uczniowie kl. … (a, b)
 • Sposób naboru – na zasadzie dobrowolności i powszechnej dostępności,
 • §4 ust.1 – Uchwała rady pedagogicznej – wpisujemy zgodnie z art. 41, ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • §4 ust. 2  pkt 2 –  jeżeli nie ma rady szkoły,  jej kompetencje zgodnie z art. 52, ust. 2 ustawy z dnia           7 września 1991 r. o systemie oświaty, przejmuje rada pedagogiczna),
 • §4 ust. 3 opis innowacji – wpisujemy w załączeniu.

 

 

 


Bezpłatne zaświadczenie lekarskie

Bezpłatne zaświadczenie lekarskie – kliknij w poniższy link, aby pobrać:

Wzór bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego


Kodeks drogowy

Kodeks drogowy

 • Komentarz eksperta dotyczący najważniejszych zmian
 • Ustawa – Prawo o ruchu drogowym po zmianach

Książka z aktualną wersją ustawy – Prawo o ruchu drogowym, z wyraźnie oznaczonymi i opisanymi w przypisach, ostatnimi i nadchodzącymi zmianami.

W części poradnikowej m.in. omówienie od strony praktycznej najnowszych, najważniejszych zmian w prawie o ruchu drogowym. ZOBACZ>>>


Niebieska Karta D

Niebieska Karta D

Aby pobrać kliknij w poniższy link:

Niebieska Karta D


Niebieska Karta – C

Aby pobrać wzór niebieskiej karty kliknij w poniższy link:

Niebieska Karta – C


Niebieska Karta – B

Pobierz plik klikając w poniższy link:

zal.2.Niebieska Karta-B


Kodeks postępowania administracyjnego Postępowanie egzekucyjne w administracji Prawo o postępowaniu

Kodeks postępowania administracyjnego Postępowanie egzekucyjne w administracji Prawo o postępowaniu

KPA. EgzAdmU. PostAdmU. Edycja Sądowa zwiera:

  Kodeks postępowania administracyjnego
  Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
  Ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  Ustawę o samorządowych kolegiach odwoławczych
  Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Prawo o ustroju sądów powszechnych
  Ustawę o Sądzie Najwyższym
  Ustawę o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Przepisy wprowadzające ustawę ? Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę ? Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ZOBACZ>>>


Niebieska Karta A

Niebieska Karta A:

Niebieska Karta-A-do wypelnienia


Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach

Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:
UMOWY I DOKUMENTACJA
1.Jak postąpić, gdy pracownik nie chce przyjąć warunków dalszej współpracy?
2.O co lepiej nie pytać kandydata do pracy?
3.Na jakiej podstawie można rozszerzyć zakres dokumentów przechowywanych w aktach osobowych?
TEMAT NUMERU
4.W jakich przypadkach można równoważyć minimalny odpoczynek, a kiedy go skrócić?
CZAS PRACY
5.Jak wykluczyć ograniczenia wynikające z doby pracowniczej? Jak rozliczyć chorobę niepełnoetatowca pracującego w wybrane dni tygodnia?
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA
6.Dwa stosunki pracy, jeden wypadek – jakie wypłacać świadczenia?
7.Nocleg w miejscowości objętej miejscem pracy – rozliczenie podatkowe
URLOPY I ZWOLNIENIA
8.Jakie masz obowiązki wobec stażysty z PUP?
9.Okres nauki czy stażu – który z nich uwzględnić, ustalając wymiar urlopu?
OCHRONA RODZICIELSTWA
10.Ciąża pracownicy zatrudnionej na zastępstwo – reorganizacja pracy oraz uprawnienia rodzicielskie
11.Czy choroba na urlopie wypoczynkowym poprzedzającym urlop wychowawczy wpływa na termin rozpoczęcia urlopu?
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI STRON
12.Kontrola stanu trzeźwości pracowników – jakie zasady stosować i jak je wprowadzić
13.Usprawiedliwianie nieobecności – zapis w regulaminie pracy
ZDANIEM PIP
14.Brak zgody pracownika na wyłączenie umowy spod nowych limitów – czy trzeba zawiadamiać PIP?

ZOBACZ PORADNIK>>>