Vademecum technika dentystycznego Finanse i prawo pracy

Vademecum technika dentystycznego Finanse i prawo pracy

Skorzystaj z najbardziej praktycznego przewodnika po finansach i prawie pracy!
Odpowiadając na dalsze potrzeby techników, związane z prawidłowym funkcjonowaniem firmy ? drugą część ?Vademecum Technika Dentystycznego? poświęciliśmy tematom ogólno-firmowym, m.in. takim jak: zakładanie i prowadzenie firmy, zagadnienia związane z przejściem na emeryturę, opisy konkretnych przypadków, zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika, obowiązki pracodawcy i pracownika, czy sposoby finansowania sprzętu w gabinecie.

Druga część vademecum omawia także w bardzo praktyczny sposób zagadnienia dotyczące:
oceny ryzyka na stanowisku, form opodatkowania, dotacji unijnych.
Bardzo przydatnym elementem vademecum jest dodatek ze wzorami najważniejszych dokumentów kadrowych wraz z objaśnieniami.

ZOBACZ PORADNIK>>>

Rejestr umów

Załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr 14/2014

Rektora UMCS

 

REJESTR UMÓW    Nr

 

 

Nazwa jednostki prowadzącej rejestr umów:

 

Osoba odpowiedzialna za rejestr:

 

Lp. Data zawarcia umowy Strony umowy Przedmiot umowy Okres

obowiązywania

umowy

Umowny okres wypowiedzenia Kto przygotował projekt umowy (imię i nazwisko) Uwagi

(np. rozwiązanie umowy, aneksy)

  1. osoba działająca w imieniu … od
2. dane strony, z którą zawarto umowę do
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1.

 

             
   
2.

 

             
   
3.

 

             
   

 

 

 

Prawo pracy ZUS podatki w 2016 roku 10 zmian w przepisach – stan prawny na 1 stycznia 2016

Prawo pracy ZUS podatki w 2016 roku 10 zmian w przepisach – stan prawny na 1 stycznia 2016

Najwięcej emocji i niejasności budzą nowe zasady oskładkowania umów zlecenia – chodzi tu przede wszystkim o zbiegi tytułów ubezpieczenia i związane z tym korekty do ZUS. Dlatego też trzeba koniecznie sprawdzić, jakie będą konsekwencje braku przepisów przejściowych przy oskładkowaniu zleceń. W związku z nowymi uprawnieniami rodzicielskimi obowiązuje nowa dokumentacja zasiłkowa i nowe kody tytułu ubezpieczenia. ZUS ZLA są już wystawiane elektronicznie. Pracodawcy mogą ponadto skorzystać z korzystnych dla siebie zwolnień podatkowych. Od Nowego Roku w związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę zmieniło się również kilkadziesiąt wskaźników płacowych. Natomiast od 22 lutego pracodawcy wypełniają nowy wzór umowy o pracę.

ZOBACZ PORADNIK>>>

Oświadczenie pracownika w sprawie częściowego zaniechania poboru zaliczek na podatek dochocowy od osób fizycznych

……………………………………               (miejscowość) , dn. ………………………

          Nazwisko i imię

……………………………………

             stanowisko

……………………………………

    jednostka organizacyjna

 

 

 

 

O ś w i a d c z e n i e

 

 

pracownika w sprawie częściowego zaniechania poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w …………………… (MP nr 29/94 poz. 240) w przypadku uzyskania dochodu ze stosunku służbowego, stosunku pracy oraz rent i emerytur:

 

– oświadczam, że zamierzam rozliczyć się wspólnie ze współmałżonkiem, którego dochody przewidywane za rok podatkowy mieszczą się w niższym przedziale skali podatkowej,

 

– oraz, że osoby z którymi zamierzam wspólnie opodatkować się, nie będą korzystały w roku podatkowym z możliwości obniżenia zaliczek na podatek dochodowy.

 

Jednocześnie zobowiązuje się do zawiadomienia o zmianie stanu faktycznego (DzU z 1984 r. Nr 22 poz. 103 z pózn. zm.), wynikającego z oświadczenia przed terminem wypłaty wynagrodzenia za miesiąc, w którym zaszła zmiana.

 

 

……………………………………

podpis pracownika

Umowy o pracę

Umowy o pracę

Umowy o pracę – zmiany 2016

• Co warto wiedzieć, podpisując umowę o pracę?

• Jak zmieniają się umowy na czas określony?

• Czy wydłużą się okresy wypowiedzenia?

• Sprawdź, czy w trakcie wypowiedzenia musisz pracować? 22 lutego 2016 r. wchodzą w życie zmiany do Kodeksu pracy, które fundamentalnie zmieniają ramy dotyczące zatrudniania na czas określony. Zasadnicze zmiany dotyczą limitów co do liczby umów terminowych i okresu ich obowiązywania oraz nowych zasad ich wypowiadania. Zmierzają one ponadto do ograniczenia nieuzasadnionego wykorzystywania umów o pracę na czas określony. Obecnie są one zawierane niejednokrotnie na długie okresy bez obiektywnego uzasadnienia. Tymczasem celem takiej umowy nie jest długotrwałe (wieloletnie) zatrudnianie pracowników. Do tego służy umowa o pracę na czas nieokreślony. Opracowanie niniejsze omawia nadchodzące zmiany, wskazuje nowości. Zawiera także najczęściej wykorzystywane wzory umów.

W opracowaniu:

• Nowe rodzaje umów o pracę

• Zmiana zasad zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony

• Forma i treść umowy o pracę

• Strony stosunku pracy. Prawa i obowiązki

• Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony a czas zatrudnienia u danego pracodawcy

• Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

• Pozostałe zmiany w Kodeksie pracy

• Przepisy przejściowe

• Zmiany w ustawach innych niż Kodeks pracy

• Wzory pism Stan prawny: grudzień 2015

Wydawca: INFOR Biznes Sp. z o.o.

Zobacz: Umowy o pracę >>>

Wzór pełnomocnictwa dla pełnomocnika występującego z wnioskiem o podjęcie działań przez Rzecznika Finansowego

                                                                                                              ………………………………                                                                                                           (miejscowość, data)

 

 

PEŁNOMOCNICTWO

 

 

Ja, niżej podpisana/ny ……………………………..…………………………………………… zamieszkała/ły ………………………………………………….………………………………. legitymująca/cy się dowodem osobistym o numerze…………..….…….………………………

wydanym przez …………………..…………………………………………………………..…………..…

niniejszym udzielam pełnomocnictwa…………………………………………………………..

…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

(imię i nazwisko pełnomocnika, nr dowodu osobistego, adres do korespondencji)

do występowania w moim imieniu do Rzecznika Finansowego z siedzibą w Warszawie      (02 – 001), Al. Jerozolimskie 87 w sprawie:

……………………………………………………………………………………………..……..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa podmiotu rynku finansowego, przyczyna złożenia wniosku, numer umowy, numer polisy, numer szkody, data zdarzenia lub inna podstawa udzielonego pełnomocnictwa)

 

 

 

 

 

…………………………………………………………..

(czytelny podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa)

 

źródło: www.rf.gov.pl

Umowy pisma i dokumenty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowy pisma i dokumenty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

W publikacji zostały zawarte wszystkie dokumenty najczęściej wykorzystywane w działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Znaleźć w niej można zarówno wzory uchwał organów spółki, regulaminów oraz wniosków, jak i wzory pozwów oraz umów.

Do największych zalet opracowania należą:
– szeroki katalog tematyczny, obejmujący także kwestie sądowe i egzekucyjne,
– czytelny układ treści, zapewniający szybkość dotarcia do odpowiedzi na nurtujące czytelnika pytania,
– praktyczny i jasny styl wzorów pism, ułatwiający tworzenie własnych dokumentów.
Przystępny język, szczegółowe wzory oraz przejrzysty komentarz pozwalają nie tylko poznać istotę i charakter tej formy prowadzenia działalności, ale również ułatwią sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem.

ZOBACZ PORADNIK>>>

Wzór wniosku o podjęcie działań przez Rzecznika Finansowego

…………………………………..

(miejscowość, data)

……………………………..…..

(imię i nazwisko)

………………………………….

………………………………….

(adres do korespondencji)

………………………………….

(numer telefonu)

 

Rzecznik Finansowy

Al. Jerozolimskie 87

02 – 001 Warszawa

 

Wniosek

 

W piśmie należy określić czy zwracamy się do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o zbadanie sprawy związanej z reklamacją wniesioną do podmiotu rynku finansowego, czy też o przedstawienie stanowiska w innej kwestii. Należy podać nazwę podmiotu rynku finansowego, którego sprawa dotyczy, wskazać rodzaj/nazwę produktu finansowego, numer umowy, numer szkody, numer polisy, datę zdarzenia i inne istotne dla sprawy dane. Dodatkowo wnioskodawca powinien wskazać, czego dotyczy spór z podmiotem rynku finansowego.

 

Uzasadnienie

 

Należy przedstawić w zwięzłej i krótkiej formie stan faktyczny sprawy, tzn. czego ona dotyczy, kiedy i jakie zgłoszono roszczenia, jakie działania podjął podmiot rynku finansowego i jakie zajął stanowisko w sprawie.

 

We wniosku w szczególności należy wskazać, czy:

  • wnioskodawca złożył reklamację skierowaną do podmiotu rynku finansowego, oraz czy otrzymał na nią odpowiedź (w przypadku otrzymania negatywnej odpowiedzi od podmiotu rynku finansowego należy załączyć jej kserokopie);
  • pomimo upływu terminu zakreślonego przez podmiot rynku finansowego na wykonanie czynności wynikających z uznanej reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą klienta, podmiot ten nie dopełnił swoich zobowiązań;
  • podmiot rynku finansowego nie udzielił w obowiązującym go terminie odpowiedzi na złożoną reklamację (30 dni, a w szczególnie skomplikowanych sprawach 60 dni);
  • podmiot rynku finansowego nie dopełnił innych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. poz. 1348) (np. nie zamieścił w umowie informacji dotyczących procedury składania i rozpatrywania reklamacji, czy też nie przekazał wymaganych informacji w odpowiedzi na reklamację).

 

Osoba zwracająca się do Rzecznika Finansowego z prośbą o pomoc powinna wskazać co budzi jej sprzeciw lub wątpliwości, przedstawić dlaczego nie zgadza się ze stanowiskiem podmiotu rynku finansowego, przedstawić zarzuty oraz podać argumenty potwierdzające słuszność jej zarzutów. Wnioskodawca powinien też poinformować, które roszczenia i w jakiej wysokości zostały zaspokojone przez podmiot rynku finansowego, a które nie zostały.

 

 

 

…………………………………………………………..

(czytelny podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)

 

 

 

 

Załączniki:

należy wymienić kserokopie dokumentów dołączonych do wniosku (prosimy nie przysyłać oryginałów dokumentów)

 

 

UWAGI:

Jeżeli wnioskodawca występuje w czyimś imieniu powinien dołączyć pełnomocnictwo, które upoważnia do reprezentowania danej osoby. Przesłane pełnomocnictwo nie musi być notarialne. Wzór pełnomocnictwa znajduję się w zakładce Wzory pism

Wniosek zawierający prośbę o interwencję lub o przedstawienie stanowiska Rzecznika Finansowego należy przekazywać w formie pisemnej na wskazany adres Biura. Wnioski przekazywane na adres poczty elektronicznej powinny mieć formę skanu odręcznie podpisanego wniosku lub zawierać podpis elektroniczny.

Dane osobowe przekazane w związku ze złożeniem wniosku będą przetwarzane przez Rzecznika Finansowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) w celu rozpatrzenia wniosku oraz w celach archiwalnych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

źródło: www.rf.gov.pl

Prokura i pełnomocnictwo. Dokumenty, porady, orzecznictwo

Prokura i pełnomocnictwo. Dokumenty, porady, orzecznictwo

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa. Upoważnia do bardzo szerokiego kręgu spraw, więc decyzja o jej udzieleniu musi być przemyślana. O tym, kiedy i jak to zrobić bezpiecznie, piszemy w poradniku!
Dzięki e-bookowi dowiesz się:
– czym różni się zwykłe pełnomocnictwo od prokury i jak skutecznie powołać prokurenta;
– czy prokurent może podjąć decyzję w zakresie zbycia przedsiębiorstwa lub oddania go do czasowego korzystania;
– czy pełnomocnik może ustanawiać dla swojego mocodawcy innych pełnomocników;
– czy po wygaśnięciu umocowania czynność prawna dokonana w imieniu mocodawcy pozostaje ważna;
– co dzieje się z prokurą, gdy prezes jednoosobowego zarządu spółki z o.o. zostaje odwołany.
W publikacji znajdziesz:
– praktyczne i rzeczowe omówienie specyfiki prokury i pełnomocnictwa w spółkach z o.o.,
– zbiór konkretnych przypadków wraz z eksperckim komentarzem
– omówienie orzecznictwa sądów,
– wzory pism.

ZOBACZ>>>

Wniosek do Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego o dochodzenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych składek nieprzekazanych na rachunek w otwartym funduszu emerytalnym

                                                                                               Miejscowość, dnia

 

 

…………………………………..

imię i nazwisko

 

…………………………………..

adres zamieszkania

 

…………………………………..

numer PESEL

 

…………………………………..

numer rachunku OFE

 

 

 

                                                                               …………………………………..

                                                                               nazwa Powszechnego Towarzystwa

                                                                               Emerytalnego

 

 

 

Wniosek

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, wnoszę o podjęcie działań zmierzających do przekazania na mój rachunek w otwartym funduszu emerytalnym zaległych, nieprzekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie emerytalne za następujący okres:

 

 

 

…………………………………..

miesiąc, rok

 

…………………………………..

miesiąc, rok

 

…………………………………..

miesiąc, rok

 

 

 

 

                                                                               …………………………………..

                                                                               data, podpis

źródło: www.rf.gov.pl